[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายสัญลักษณ์ มุขแสง ครู กศน.ตำบลหนองตรุด นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ด้วยวันที่ 2
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณด้วย โปรแกรม E-Budget67 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ , นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู , นางสิริมา ทองไสย ตำแหน่ง ครูอาสามัครฯ และนา
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมบริจาตโลหิตในโครงการออกหน่วยรับบริจาคบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ “ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ” บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร์ ครูอาสาสมัครฯ พร้อมด้วยบุคลากร นำนักศึกษาในสังกัด สกร.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมบริจาตโลหิตในโครงการออกหน่วยรับ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระบบการเรียนรู้ตรังเลิร์นนิ่ง (Trang Learning System : TLS) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนายชรินทร์ สีสุข ตำแหน่ง ครู ,นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ตำแหน่ง ครู ,นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู ,นางสาวสุภาภรณ์ ทองรอด ,นาง
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสร
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีพระมหาธีระยุทธ จิตฺต ปุญฺโญ,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
20 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางรัตนา คงฉางครูผู้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง นายกิตติศักดิ์ ไชยจิตร์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.
16 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมาย นายชรินทร์ สีสุข , นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง และนางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ข้าราชการครูใน
16 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองตรัง ร่วมเสวนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นวิทยากรการพัฒนาการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ตามโครงการประช
8 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนา ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ณ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง ร่วมกิจกรรม Kick off ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หล
8 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปะเหลียน
ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ศูนย์ส
8 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิด การจัดรายการวิทยุ และการประชาสัมพันธ์ สกร.จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครู ,นางอารีย์ ทองดี ครู ศกร.ตำบลนาบินหลา ,นายพิชัย นาคสอิ้ง ครู ศกร.
8 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงานสารบรรณ
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางสุนิสา มันซิ้ว ครู ศกร.ตำบลบางรัก ,นางสาวรัตนา คงฉาง ครู ศกร.ตำบลนาโต๊ะหมิง ,นางสาวปรียานุช
8 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสวรรคต พระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว \"วันปิยะมหาราช\"
23 ตุลาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว \"วันปิยะมหาราช\&quo
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จาก สกร.อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
17 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอเมืองตรัง โดย นาง ปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ และบุคลากรให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จาก สกร.อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการและการดำเนินการจัดการเรียนการสอนห้อง
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การออมเงิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การออมเงิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหว
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมการสัมมนาของนักศึกษาเทียบระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2566
29 กันยายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสพันธุ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองตรัง อนางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสิเกา และนางสาวเรืองวิไล เรืองศรี ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปะเหลียน นิเทศและเยี่ยม การดำเนินการจัดกิจกรรมการสัมมนาของนักศึกษาเทียบระ
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยระบบ Online ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom ณ ห้องประชุมตำร้อยคิว
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยระบบ Online ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom ณ ห้องประชุมตำร้อยคิว จังหว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05