[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

6 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรการทำหมวกบักเก็ต ณ ห้องการศึกษาสำหรับผู้พิการ
ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางกันต์ภัสสร อินทร์เสนี ครูผู้สอนคนพิการ จัดโครงการการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท
6 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 กรกฎาคม 2566 ครบรอบ 107 ปี วิเชียรมาตุ
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อ
6 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง กับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิ
27 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต กายจิต สำหรับผู้สูงอายุ
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง (สกร.อำเภอเมืองตรัง) จัดโครงการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต กายจิต สำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกร.จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรั
27 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำข้าวเหนียวแก้ว
วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางอารีย์ ทองดี ครู กศน.ตำบลนาบินหลา ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาพัฒนาทักษะอา
27 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำพริกตะไคร้
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางอารีย์ ทองดี ครู กศน.ตำบลนาบินหลา ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาพัฒน
27 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 22 -30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางพวงเพชร เมืองนก ครู กศน.ตำบลนาท่ามใต้ ดำเนินการจัดโครงการการศึ
ระหว่างวันที่ 22 -30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางพวงเพชร เมืองนก ครู กศน.ตำบลนาท่ามใต้ ดำเนินการจัดโครงการการศึ
27 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำเกาหยุก
ระหว่างวันที่ 21 -22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวบุษบา นาคชูทอง ครู กศน.ตำบลโคกหล่อ ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาพัฒ
27 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำหมวกจากเชือกร่ม
ระหว่างวันที่ 20 -24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสุพรรณี จริงจิตร ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาพัฒนาทักษะอ
27 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้บุคลากรและนักศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อ
27 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง (สกร.อำเภอเมืองตรัง) จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกร.จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นางสมร จันทร์รัตน์ รองผู้อำนวยการวิเชียรติมาตุ ,นายกฤ
27 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับคณะทำงานประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดตรัง ประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ั ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครูชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะทำงานประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังห
27 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสนับสนุนการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ั ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถ
27 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดตรัง ครั้งที่ 8
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ั ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\"
27 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้และสร้างการรับรู้ พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ข้อคิดในการเรียนเทียบระดับ
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ั ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง ให้ความรู้และสร้างการรับรู้ พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ข้อคิดในการเรียนเทียบระดับ และมอบหม
10 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร สู่องค์กรคุณธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกร.จังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมิน ITA และมอบหมายนายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ,นางสาวรุ่งนภา
10 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดิทัศน์ โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดิทัศน์ โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ
10 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กศน.ตำบลน้ำผุด,ตำบลนาพละ,ตำบลโคกหล่อ,ตำบลนาตาล่วง,ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดตรัง และบุคลากรสำนักงาน สก
10 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และบุุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน เพื่อจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายนางอนงค์ จอมทอง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และ
10 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05