[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน” ประจำปีพ.ศ. 2567
21 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน” ประจำปีพ.ศ. 2567 ณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เข้าร่วมรับฟัง/ชมการถ่
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2566
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โด
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2567 \"ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2567 \"ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข\" ณ โรงแรมธรรมริ
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567
ระหว่างวันที่ 5 - 16 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดรายการวิทยุ รายการเพื่อนเรียนรู้
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายพิชัย นาคสะอิ้ง ครู กศน.ตำบล ร่วมจัดรายการวิทยุ รายการเพื่อนเรียนรู้ เวลา 13.00 - 13.30 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัง
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำพริกนรกปลาแห้ง
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสิริมา ทองไสย ครูอาสาสมัคร กศน. นิเทศติดตามการจัดโครงการหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสิริมา ทองไสย ครูอาสาสมัคร กศน. นิเทศติดตามการจัดโครงการหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำ
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเป
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี นายวิชา
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อนำความสุขไปแบ่งปันส่งต่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อนำความสุขไปแบ่งปันส่งต่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในกิจกรรม สกร.ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ.2567 ณสำนักงานส
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำสลัด/น้ำแซนวิช จำนวน 3 ชั่วโมง ณ เรือนจำจังหวัดตรัง อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสิริมา ทองไสย ครูอาสาสมัคร กศน. เป็นวิทยากรโครงการหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำสลัด/
16 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั
16 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนิเทศการจัดโครงการหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำหมวกแฟนซี จำนวน 9 ชั่วโมง ณ เรือนจำจังหวัดตรัง อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางสิริมา ทองไสย ครูอาสาสมัคร กศน. ลงนิเทศการจัดโครงการหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำ
16 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และสืบสาน Soft Power วิถีตรัง วิถีไทย ไปสู่สากล ณ
16 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และนักศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหว
16 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เกี่ยวกับข้อเสนอการปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจรูปแบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการจัดตั้งหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางอารีย์ ทองดี ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลนาบินหลา เข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ควรปรั
16 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สกร.ด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยยาเสพติดจังหวัดตรัง (สกร.ตรังเกมส์)
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง บุคลากรและนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สกร.ด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยยาเสพติดจังหวัดตรัง (สกร.ตรังเกมส์) ณ สนามกีฬาเทศบา
16 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดทำแผนบูรณาการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดทำแผนบูรณาการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.25
16 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีอันเชิญพระพุทธรูป “ พระพุทธวชิระโสภณ” ขึ้นประดิษฐานบนศาลา ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระพุทธรูป “ พระพุทธวชิระโสภณ” ขึ้นประดิษฐานบนศาลา ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง โดยมีพระครูปร
16 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้การต้อนรับนายวุฒิพล ทับธานี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนายวุฒิพล ทับธานี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการ และการดำเนินกา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05