[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

10 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ณ วัดน้ำผุดใต้ ตำบลนาตาล่วง
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ณ วัดน้ำผุดใ
10 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 3 -4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้)
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 3 -4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้) โดย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวช
10 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาในสังกัด สกร.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงาน
26 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม ตลาดนัดภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอเมืองตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม ตลาดนัดภูมิปัญญา ผู้สูง
26 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนต้นแบบ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศสกร.อำเภอเกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษาดูงานการจ
26 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนเข้าสู่ ศูนย์ส่งเสริมกา
26 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครฯ ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 สร้างการรับรู้ พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ และนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้ข้
26 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งข้าราชการครู ครูอาสาสมัครฯ ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ชี้แจงสร้างการรับรู้ พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษา นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน พร้อ
23 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมรับฟังพิธีโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คไลฟ์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟังพิธีโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาต
23 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย ข้อกฎหมายของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครู เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย ข้อกฎหมายของสำนักงาน กศน. ประจำปีง
23 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์
23 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายสัญญาลักษณ์ มุขแสง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหว
23 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (Big Day) \"14 พฤษภา รวมพลังชาวตรังร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริตโปร่งใส\"
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและนักศึกษา จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (Big Day) \"14 พฤษภา รวมพลังชาวตรังร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุ
23 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครู เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมโครงการการขับเคลื่อน ศส.ปชต.รณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
8 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง นำบุคลากรครู เข้าร่วมอบรมโครงการการขับเคลื่อน ศส.ปชต.รณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย นายสุวิชาญ ประชาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดตรัง เป็นวิ
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในการจัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัด
6 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่ม ดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในการจัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาน
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางประภาศรี เปาวัลย์ นางสุนิสา มั่นซิ้ว นางสาวสุภาภรณ์ ทองรอด ครู กศน.ตำบล และนักศึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเป
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศและส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งของวิทยาลัยเทคนิคตรัง ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศและส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งของวิทยาลัยเทคนิคตรัง ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมื
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนของสถานศึกษ
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน \"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน\" ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครูชำนาญการ และนางอนงค์ จอมทอง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน \"ที่อ่านหนังสือท

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05