[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

1 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในการลงนิเทศเพื่อติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ไตรมาส 3-4
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง ขอขอบคุณ นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในการลงนิเทศเพื่อติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ไตรมาส 3-4 พบปะ/แนะนำ/ให
1 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง สังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ประเภทบุคลากรทั่วไป โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง ขอแสดงความยินดี กับ นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง สังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ประเภทบุคลากรทั่ว
1 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ มอบหมายให้ นางอนงค์ จอมทอง และนางสาวชวัลตา บุญสร้าง บรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท
1 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังความรู้ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต TKP
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางอารีย์ ทองดี ครู กศน.ตำบลนาบินหลา นางสาวลลิตา ศรีประสิทธิ์ ครู กศน.ตำบลนาโต๊ะหมิง และนางสาวสุภาภรณ์ ทองรอด ครู กศน.ตำบลทับเที่ยง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังความรู้ กศน. เพื่อ
1 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระหว่างวันท
18 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ นางสาวสุนิสา คงศิลป์ ครู กศน.ตำบลบางรัก และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง นำตัวแทนนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าประกว
18 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน
18 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จัดงานเปิดตัว (Kick off) งาน \"สูงวัย ใจสมาร์ท\" ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีว
15 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ จำนวน 7
9 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา หนูแก้ว ครู กศน.ตำบลบ้านควน เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาส
9 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ณ แก้วสมุยรีสอร
9 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชก
12 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ โดยนำหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ตามศา
10 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการอ่าน \"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด\" นำหนังสือไปหมุนเวียนมุมหนังสือของห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวศิวิมล ฉุ้นย่อง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และนางสาวสุภาภรณ์ ทองรอด ครู กศน.นำนักศึกษา กศน.ตำบลทับเที่ยง ส่งเสริมการอ่าน \"ห้องสมุดเคลื่อนท
10 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประเด็นการปักหมุดคนพิการ ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์การศึกษา การนำเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครู นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบล และนางกันต์ภัสสร อินทร์เสนี ครูสอนคนพิการ เข้าร่วมประชุม
4 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กศน.อำเภอเมืองตรัง นำโดย นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง นำบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
9 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2564 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง นำคณะข้าราชการครู ร่วมจัดทำและพัฒนาหลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเลือก รู้เรื่องเมืองตรัง ระยะที่ 2
จัดทำและพัฒนาหลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเลือก รู้เรื่องเมืองตรัง ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
4 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2564
กิจกรรมงานวันรักการอ่านและจัดกิจกรรมประดิษฐ์กังหันลมคลายร้อน ในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2564 ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอย่านตาขาว และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ
4 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
29-31 มีนาคม 2564 ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัและพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัและพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ กศน.ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05