[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

8 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมพิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และสำนักงานส่งเส
8 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหิ้วชั้น พาดผ้า พาปิ่นโต เฮโลไปวัด ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้บุคลากรพร้อมทั้งนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมหิ้วชั้น พาดผ้า พาปิ่นโต เฮโลไปวัด ณ วัดก
8 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE \"เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด\"
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE \"เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด\" ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป
4 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู ดำเนินการจัดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติค
4 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลทั้ง 15 ตำบล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
4 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เครือข่ายสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เครือข่ายสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
4 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงาน โครงการการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co - Learning Space) และโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงาน โครงการการปรับปรุงห้องสมุดประชา
4 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ.2566 \"หลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 \"
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง และนางสาวปรียานุช สีทองเที่ยว ครู กศน.ตำบลนาพละ เข
4 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ.โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
12 สิงหาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง นำคณะบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 พิธีถวายเครื่องรา
4 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาและยกระดับศักยภาพ อาสาสมัคร กศน.จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาและยกระดับศักยภาพ อาสาสมัคร กศน.จังหวัดตรัง ประจำปีงบประ
19 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต กายจิต สำหรับผู้สูงอายุ
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต กายจิต สำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเ
19 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฏาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง นำคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษา ร่วมพิธีจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชกา
19 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำ
ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด จัดนิทรรศการการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำ โดยนำหลักสูตรดังนี้
19 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบวชป่าประจำปีบ้านเขาหลัก ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สกร.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมพิธีบวชป่าประจำปีบ้านเขาหลัก ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านเขาหล
19 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบปลายภาค วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25666 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครูชำนาญการ และนางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแ
19 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบื้องต้นเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางกันต์ภัสสร อินทร์เสนี ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบื้องต้นเพื่อขอร
19 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการจัดรายการวิทยุ\" เพื่อนเรียนรู้\" โดย สกร.จังหวัดตรัง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง FM. 91.25 MHz.
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายพิชัย นาคสอิ้ง ครู กศน.ตำบลนาตาล่วง นางอารีย์ ทองดี ครู กศน.ตำบลนาบินหลา นางสาวเรวดี จงภั
19 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางกันต์ภัสสร อินทร์เสนี ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการ ผู้ดำเน
19 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ไร้สารเสพติด และอบายมุข
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครูชำนาญการ จัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ไร้สารเสพติด และอบายมุข
19 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Open House สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง และพิธีเปิดป้าย “สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง” หรือ (สกร.จ.ตรัง)
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ Open House สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง และพิธีเปิ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05