[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และร่วมกันขับร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ 106 ปี “วันพระราชทานธงชาติไทย” ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และร่วมกันขับร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ 1
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแสดงนิทรรศการผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแสดงนิทรรศการผลงานที่เป็นเลิศ (Best Pr
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพาน้องกลับมาเรียนการติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา ร่วมกับหน่วยงาน ภาคี เครือข่าย
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง เข้าร่วมประชุมติดตาม และ ลงพื้นที่ โครงการพาน้องกลับมาเรียนการติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบ
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับเกียรติบัตร \"หน่วยงานที่สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม อบรมอาสา ยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2565
13 กันยายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง เข้ารับเกียรติบัตร \"หน่วยงานที่สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม อบรมอาสา ยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครบทุกกิจกรรม/หลักสูตรของสำนักงานฯ รวมทั้งยังสามารถบำเพ็ญ
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอล
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มอันดามัน
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มอันดามัน ณ โรงแรมเลอเมอริเด
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องประชุมสำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับนักศึกษา
3 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ”
ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 532/ตง.26 ณ ตรังอันดามันรีสอร์ท ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนั
3 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 22 -25 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวปรียานุช สีทองเที่ยว ครู กศน.ตำบลนาพละ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ณ
3 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดเต้น Cover Dance Contest TO BE NUMBER ONE และการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 3
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรังนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดเต้น Cover Dance Contest TO BE NUMBER ONE และการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราช
3 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เพื่อให้นักศึกษามีกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิด
3 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เพื่อให้นักศึกษามีกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิด
8 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมพิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และสำนักงานส่งเส
8 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหิ้วชั้น พาดผ้า พาปิ่นโต เฮโลไปวัด ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้บุคลากรพร้อมทั้งนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมหิ้วชั้น พาดผ้า พาปิ่นโต เฮโลไปวัด ณ วัดก
8 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE \"เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด\"
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE \"เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด\" ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป
4 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู ดำเนินการจัดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติค
4 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลทั้ง 15 ตำบล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
4 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เครือข่ายสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เครือข่ายสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
4 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงาน โครงการการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co - Learning Space) และโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงาน โครงการการปรับปรุงห้องสมุดประชา
4 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ.2566 \"หลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 \"
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง และนางสาวปรียานุช สีทองเที่ยว ครู กศน.ตำบลนาพละ เข

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05