[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานฉ&am
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
2 มิถุนายน 2567 นางปาณิสราอภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอเมืองตรัง นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างอาสาสมัครกาชาดเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางอารีย์ ทองดี ครู กศน.ตำบลนาบินหลา และนางสาวญาติมา พูดเพราะ ครู กศน.ตำบลน้ำผุด เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบั
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผ
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ คนตรังหัวใจฟู รอบรู้สุขภาพ เรื่อง “สุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ“ รายการเสวนา เสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ แนวทางการติดตามข่าวทางสื่อ และการสื่อสาร เรื่อง สุขภาพจิตในชุมชน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง มอบหมายบุคลากร และนักศึกษาในสังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง จำนวน 39 คน เข้าร่วมโครงการ คนตรังหัวใจฟ
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง โดยมีพระปลัดสิร
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาว กฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ระดับตำบล
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ระดับตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดตรัง โดยมี
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง อำเ
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการอบรมเชิงปฏบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สกร.ตรัง
ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2567 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีบรรณารักษ์ ครูผู้สอนคนพิการ และผู้ร
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการเนื้อหา รายวิชาบังคับ TRANG LEARNING SYSTEM ระบบห้องเรียนเสมือน “ตรังเลิร์นนิ่ง”
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ,นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการเนื
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรม
1 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมียม ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ ศกร.ตำบล อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ,นายชรินทร์ สีสุข ,นางสิริมา ทองไสย ,และนายกิติศักดิ์ ไชยจิตร์ ลงพื้นที่ประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมียม
1 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองตรัง ครั้งที่ 1/2567
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา หนูแก้ว ครู กศน.ตำบลบ้านควน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองตรัง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมธรรมรักษา
1 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าร่วมโครงการ “Heal The Heart “ ปลุกพลังสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ,ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการ “Heal The Heart “ ปลุกพลังสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังห
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณี Songkran Festival พลังแห่งการสร้างสรรค์ Soft Power สู่การเรียนรู้วิถีไทย
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณี Songkran Festival พลังแห่งการสร้างสรรค์ Soft Power สู่การเรียนรู้วิถีไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสร
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 70 ชั่วโมง
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางสิริมา ทองไสย ครูอาสาสมัคร กศน.ฯ , นางสาวรัตนา คงฉาง ครู กศน.ตำบลนาโต๊ะหมิง , นางสาวบุษบา นาคชูทอง ครู กศน.ตำบลโคกหล่อ ,นางสาวสุพรรณี จร
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดวิทยุรายการ “เพื่อนเรียนรู้“ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางอารีย์ ทองดี ครู กศน.ตำบล และนางสาวชวัลตา บุญสร้าง บรรณารักษ์ จัดวิทยุรายการ “เพื่อนเรียนรู้“ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เวล
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมทั้งข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเท

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05