[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

26 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงานรัฐพิธี \"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช\"
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมงานรัฐพิธี \"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช\" ณ หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำ
26 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินบ้านหนังสือชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านเรือนนิตฐา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมทั้งข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินบ้านหนังสือชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านเรือนนิตฐา ตำบลทับ
26 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning
ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมทั้งข้าราชการครู ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล และครูสอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการออกแบบการจัดกระบวนการเ
26 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย กศน.ตำบลนาโยงใต้กิจกรรม\"รถโมบายเคลื่อนที่\" ณ ที่ทำการชุมชนตำรวจ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ และนางสาวชวัลตา บุญสร้าง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด \"ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566\"
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายบุคลากรในสังกัดและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด \"ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566\" ณ บริเวณอ่
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจง การจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนายชรินทร์ สีสุข ครู และนางอารีย์ ทองดี ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจง การจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ณ
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติแบบครบวงจร
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนายสัญลักษณ์ มุขแสง ครู กศน.ตำบลหนองตรุด เข้าร่วมพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติแบบครบ
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน “เจ้าฟ้านักอ่าน”เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน “เจ้าฟ้านักอ่าน”เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพ
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง ให้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในโอกาสลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
วันศุกร์ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง ให้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในโอกาสลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศ
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่า
วันศุกร์ 31 มีนาคม 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ นางวรภร ประสมศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และคณะ ในการติดตามผลการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมทั้งบุคลากร และนักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง ให้การต้อนรับ นางวรภร ประสมศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และคณะ ในการติดตามผลการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
29 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ บ.นิณีการ์เด้น แอนด์ รีสอร
29 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ พร้อมทั้งบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ณ ห
29 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน.
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน. ณ ห้องประชุมศาสตร์ตราจารย์ หม่อม
29 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับการประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้ารับการประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กศน.ตำบลนาโยง
14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอันดามัน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวั
14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับจังหวัด
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา หนูแก้ว ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน
9 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยมีนักศึกษากศน.อำเภอเมืองตรัง ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้
9 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหาร หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารและจัดการสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหาร หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารและจัดการสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
24 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขยายผลการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายนายอำนาจ เทพพูนผล และนางสาวปรียานุช สีทองเที่ยว พร้อมทั้งนำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/19 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05