[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดรายการวิทยุ รายการ “ เวทีคนตรัง“ ทางสถานีวิทยุ สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง ร่วมจัดรายการวิทยุ รายการ “ เวทีคนตรัง“ ทางสถานีวิทยุ สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ตรัง)
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เ ข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co-Learning Space ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางอนงค์ จอมทอง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เ ข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปี 2567 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft teams
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ตำแหน่ง ครู , นางสาวปรียานุช สีทองเที่ยว ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลนาพละ และนายชานนทร์ พนมรัตน์ ตำแหน่ง ครู กศน.ต
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ (Morning Brief)
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ (Morning Brief) ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู และนางอารีย์ ทองดี ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลนาบินหลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง และบุคลากรในสังกัด สกร.อำเภอเมืองตรัง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนหนองยวนเรื่องการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย ณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครูชำนาญการ และนางสาวสุภาภรณ์ ทองรอด ครู กศน.ตำบลทับเที่ยง ร่วมลงพื้นที่กับเทศบาลนครตรัง ให้ความรู้กับประชาชนในชุ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาให้ได้แนวทางและแผนการดำเนินงานในการปรับปรงอาคารโรงแรมตรัง
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร์ ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาให้ได้แนวทางและแผนการด
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2566
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางพวงเพชร เมืองนก ครู กศน.ตำบลนาท่ามใต้ พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายสัญลักษณ์ มุขแสง ครู กศน.ตำบลหนองตรุด นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ด้วยวันที่ 2
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณด้วย โปรแกรม E-Budget67 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ , นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู , นางสิริมา ทองไสย ตำแหน่ง ครูอาสามัครฯ และนา
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมบริจาตโลหิตในโครงการออกหน่วยรับบริจาคบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ “ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ” บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร์ ครูอาสาสมัครฯ พร้อมด้วยบุคลากร นำนักศึกษาในสังกัด สกร.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมบริจาตโลหิตในโครงการออกหน่วยรับ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระบบการเรียนรู้ตรังเลิร์นนิ่ง (Trang Learning System : TLS) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนายชรินทร์ สีสุข ตำแหน่ง ครู ,นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ตำแหน่ง ครู ,นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู ,นางสาวสุภาภรณ์ ทองรอด ,นาง
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสร
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีพระมหาธีระยุทธ จิตฺต ปุญฺโญ,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
20 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางรัตนา คงฉางครูผู้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง นายกิตติศักดิ์ ไชยจิตร์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.
16 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง มอบหมาย นายชรินทร์ สีสุข , นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง และนางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ข้าราชการครูใน
16 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองตรัง ร่วมเสวนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นวิทยากรการพัฒนาการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ตามโครงการประช

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05