[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


      
 

  

  

6 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมงานวันครู
วันที่ 16 มกราคม 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดย นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ทำพิธีรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนรู้ด้าน ICT
วันที่ 15 มกราคม 2557 กศน.ตำบลน้ำผุด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน ICT ณ กศน.ตำบลน้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างง่ายๆได้
6 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด
วันที่ 12 มกราคม 2557 กศน.ตำบลน้ำผุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด ณ กศน.ตำบลน้ำผุด ต. น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาได้ตระหนัถึงโทษภัยของยาเสพติดและได้รู้จักวิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
6 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 11 มกราคม 2557 กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมกศน.น้องพี่ร่วมสืบสานร่วมสืบสานเทศกาลปีใหม่ 2557
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 กศน.จังหวัดตรังจัดกิจกรรมกศน.น้องพี่ร่วมสืบสานร่วมสืบสานเทศกาลปีใหม่ 2557 ณ กศน.จังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 กศน.ตำบลน้ำผุด จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดภูเขาทอง ต. น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของกศน.ตำบลน้ำผุด เป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาได้ช่วยกันดูแลรักษาและช่วยกันจัดสภาพแวดล้อมภายในวัด และกศน.ให
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2556 นักศึกษากศน.ตำบลน้ำผุดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ณ วัดคลองน้ำเจ็ด อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม
6 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 กศน.ตำบลน้ำผุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ณ กศน.ตำบลน้ำผุด ต. น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเตรียมตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
6 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ
วันที่ 8 ธันวาคม 2556 กศน.ตำบลน้ำผุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ณ กศน.ตำบลน้ำผุด ต. น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเตรียมตัวในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมกศน.ตำบลน้ำผุด
กิจกรรมตรวจสุขภาพ วัดความดันนักศึกษา
วันที่ 8 ธันวาคม 2556 กศน.ตำบลน้ำผุดจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ วัดความดันให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขจิตที่ดี เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข
6 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัย วันพ่อแพ่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 บุคลากรกศน.จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัย วันพ่อแพ่งชาติ ณ ศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.ตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมกศน.ตำบลน้ำผุด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต “ทำดีเพื่อพ่อ”
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2556 นักศึกษา กศน.ตำบลน้ำผุด ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต “ทำดีเพื่อพ่อ” ณ วัดภูเขาทอง ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.BTC.)
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2556 บุคลากร กศน.จังหวัดตรัง เข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.BTC.) ณ ศูนย์พฤษ์ศาสตร์สากลภาคใต้ ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมกศน.ตำบลน้ำผุด
กิจกรรส่งเสริมการเรียนรู้ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษากศน.ตำบลน้ำผุด เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ม.8 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมบริจาคเลือด
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษากศน.ตำบลน้ำผุด เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคเลือด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมการเรียนการสอน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 กศน.อำเภอเมืองตรังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดตรัง
5 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมกศน.ตำบลน้ำผุด
กศน.ตำบลน้ำผุด ร่วมจัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 2เมษายน 2557
กศน.ตำบลน้ำผุด ร่วมจัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 2เมษายน 2557
2 / เม.ย. / 2557 :
วันปิยมหาราช 2556
กศน.ตรัง ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2556
2 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
ประขุมมอบนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่1 พฤศจิกายน กศน.จังหวัดตรังจัดประชุมมอบนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการพัฒนางาน กศน.จังหวัดตรัง ให้บรรลุตามวัตุประสงค์ ของสำนักงาน กศน. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
1 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
อบรมโครงการรอบรู้เรื่องอาเซียนกับอดีตเลขาธิการอาเซียน
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 สำนักงานกศน.จังหวัดตรังจัดอบรมโครงการรอบรู้เรื่องอาเซียนกับอดีตเลขาธิการอาเซียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/6
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
กศน.ตำบลน้ำผุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาคารเอนกประสงค์บ้านเขาโหรง  หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000
ติดต่อ 090-896-3091    Email address :  riverine0@gmailcom
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05