[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


      
 

  

  

12 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
โครงการพัฒนาผู้เรียน \"ค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน\" รุ่นที่ 3197/ตง.55.
ระหว่างวันที่ 11-13. ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
12 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรมกศน.ตำบลน้ำผุด
การทำบัญชีครัวเรือน
วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
12 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลน้ำผุด
หลักสูตรวิชา \"เชือกพลาสติกมหัศจรรย์\" จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
12 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรมกศน.ตำบลน้ำผุด
โครงการหนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรการทำขนมกล้วยทอด จำนวน 3 ชั่วโมง
วันที่ 12. มค. 2559. ณอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 12 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
12 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรมกศน.ตำบลน้ำผุด
โครงการหนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรการทำวุ้นแฟนซี จำนวน 3 ชั่วโมง
วันที่ 9 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
12 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน\" รอบรู้อาเซียนวันเด็ก\"
วันที่ 9 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
12 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการจัดงานวันพ่อ \"ปั่นเพื่อพ่อ\" กิจกรรมปั่นจักรยานเบิกบานทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติ 88. พรรษา
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เส้นทางจาก อบต.น้ำผุดถึง กศน.ตำบลน้ำผุด จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
12 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.เพื่อขับเคลื่อนโครงการTO BE NUMBER 1
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
12 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
วันที่3ํ ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
12 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
โครงการคุณธรรมนำความรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่ประชาคมอาเซียน ASEAN
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
23 / ก.พ. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกวดหมู่บ้าน\"บ้านสวย เมืองสุข\"
วันที่ 23 ก.พ.2558 นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ. กศน.อำเภอเมืองตรัง และนางสาวกชพรรณ จันทร์เขียว ครู กศน.ตำบลน้ำผุด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองตรังทั้งหมด โดยท่านนันธวัช เจริญวรรณ
17 / ก.พ. / 2558 : กิจกรรมกศน.ตำบลน้ำผุด
ประชุมเตรียมการประกวด \"บ้านสวย - เมืองสุข\" บ้านเขาหลัก หมู่ 7 ตำบลน้ำผุด
วันที่ 17 ก.พ.58 ครู กศน.ตำบลน้ำผุด เข้าร่วมประชุมเตรียมการประกวด \"บ้านสวย - เมืองสุข\" บ้านเขาหลัก หมู่ 7 ตำบลน้ำผุด โดยท่านนันธวัช เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรังเป็นประธาน มอบหมายให้ นางสาวกชพรรณ จันทร์เขียว ครู กศน.ตำบลน้ำผุด รับผิดชอบในส่วนที่
9 / ม.ค. / 2558 : การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการมีงานทำ
กิจกรรมหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ “วิชาการพับดอกไม้ใบเตย”
วันที่ 9 มกราคม 2558 กศน.ตำบลน้ำผุด จัดกิจกรรมหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ “วิชาการพับดอกไม้ใบเตย” ณ อบต.น้ำผุด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
9 / ม.ค. / 2558 : การศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2558
วันที่ 9 มกราคม 2558 กศน.ตำบลน้ำผุด ร่วมกับ อบต.น้ำผุดจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ให้เด็กๆได้สนุกกัน เช่น กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมระบายสีปูนปาสต์เตอร์ กิจกรรมการแสดงของเด็กๆ กิจกรรมตักไข่กาชาด และอื่นๆอีกมากมาย ณ อบต.น้ำผุด
8 / ม.ค. / 2558 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
อบรมหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 10
วันที่ 7 มกราคม 2558 ครูกศน.ตำบลน้ำผุดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6 / ม.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม จังหวัดตรัง ประจำปี 2558
วันที่ 6 มกราคม 2558 ครูกศน. ตำบลน้ำผุด ร่วมกิจกรรมการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม จังหวัดตรัง ประจำปี 2558 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านเขาหลัก ม.7 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
5 / ม.ค. / 2558 : กิจกรรมกศน.ตำบลน้ำผุด
กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมข้ามปี
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๔ มกราคม ๒๕๕๘ นักศึกษากศน.ตำบลน้ำผุดเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมข้ามปี ณ วัดภูเขาทอง ม.๑ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
20 / ธ.ค. / 2557 : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สุขภาพชุมชน งานแพทย์แผนไทย “หลักสูตรการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ”
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 กศน.ตำบลน้ำผุด ร่วมกับ กศน.ตำบลนาโยงใต้ กศน.ตำบลควนปริง และกศน.ตำบลนาท่ามเหนือ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ใน“หลักสูตรการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ” โดยนำผู้สูงอายุ จำนวน 120 คนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สุ
11 / ธ.ค. / 2557 : การศึกษา
กศน.ตำบลน้ำผุดรับการเยี่ยมชมจากผอ.กศน.จังหวัดตรังและคณะ
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผอ.กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยศึกษานิเทศน์ และ นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมชม กศน.ตำบลน้ำผุดและให้กำลังใจครูในการปฏิบัติงาน
10 / ธ.ค. / 2557 : การศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน.อำเภอเมืองตรัง
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา ของ กศน.อำเภอเมืองตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
กศน.ตำบลน้ำผุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาคารเอนกประสงค์บ้านเขาโหรง  หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000
ติดต่อ 090-896-3091    Email address :  riverine0@gmailcom
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05