[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


      
 

  

  

1 / พ.ค. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการเรียน Learn English Pathways
วันที่ 30 เมย.57 นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองตรัง ประชุมชี้แจงขั้นตอนการเรียน Learn English Pathways ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง
29 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( R.AT.C) รุ่นที่ 1/2557
วันที่ 20 – 26 เมษายน 2557 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( R.AT.C) รุ่นที่ 1/2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตรัง
18 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมกศน.ตำบลน้ำผุด
ประเมินพนักงานราชการ ศูนย์กศน.อำเภอเมืองตรัง
วันที่ 17 เมษายน 2557 ศูนย์กศน.อำเภอเมืองตรัง ประเมินพนักงานราชการ โยการนำเสนอ Power point ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557
17 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผูกรัก สมัครสมาน วันสงกรานต์ กศน.ตรัง
กศน.จังหวัดตรังจัดกิจกรรม \\\"ผูกรัก สมัครสมาน วันสงกรานต์ กศน.ตรัง\\\" วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมกศน.จังหวัดตรัง
8 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
ประชุมประจำเดือนเมษายน
วันที่ 8 เมษายน 2557 กศน.อำเภอเมืองตรังประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเมืองตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมวันรักการอ่าน
วันที่ 2 เมษายน 2557 กศน.อำเภอเมืองตรังร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักการอ่าน นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันรักอ่าน ประจำปี 2557 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง กศน.อำเภอเมืองตรัง โ
6 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อ สัตย์สุจริตและการอบรมครูบัญชีเครือข่าย ประจำปี2557
วันที่ 31 มีนาคม 2557 อบรมโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อ สัตย์สุจริตและการอบรมครูบัญชีเครือข่าย ประจำปี2557 ณ ห้องอาเซียน สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดตรังไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (สว.)
วันที่ 28 มีนาคม 2557 นักศึกษา กศน.ตำบลน้ำผุด ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดตรังไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เพื่อการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร \"การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Koratsite 2.05\"
วันที่ 25 มีนาคม 2557 ครูกศน.ตำบลและครูศรช.ของกศน.อำเภอเมืองตรัง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร \"การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Koratsite 2.05\" ณ ห้องอาเซียน สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.ตำบลน้ำผุด จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน “กิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านเขาหลัก ม.7 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน โดยมี นายศรชัย ไกรปราบ ครูโรงเรียนวิเชีย
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ
วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองตรังจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมกศน.ตำบลน้ำผุด
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.
วันที่ 4 มีนาคม 2557 นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.กศน.จังหวัดตรัง และคณะ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถานปนา สำนักงาน กศน. ประจำปี 2557 และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต (คลอง 6) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557 การสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อุทยานหาดเจ้าไหม อ.สิเกา จ.ตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
“กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเอดส์และเพศศึกษา”
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.ตำบลน้ำผุด จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเอดส์และเพศศึกษา” ณ กศน.ตำบลน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
6 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.ตำบลน้ำผุด ร่วมกับ กศน.ตำบลนาโยงใต้ กศน.ตำบลควนปริง และกศน.ตำบลบ้านควน จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน พากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในตำบลดังกล่าวไปทัศนศึกษาดูงาน ณ บ้านพระยารัษฏาฯ อ.กันตัง จ.ตรัง และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
6 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการมีงานทำ
กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นอาชีพเพื่อการมีงานทำ “การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก ”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2557 กศน.ตำบลน้ำผุดจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นอาชีพเพื่อการมีงานทำ “การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก ” จำนวน 60 ชั่วโมง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านเขาหลัก ม.7 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 คน โดยมี สุนทร ช
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมสอนเสริมวิชายาก “วิชาภาษาไทย”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.ตำบลน้ำผุด จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชายาก “วิชาภาษาไทย” ณ กศน.ตำบลน้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อเป็นการสอนเสริมในส่วนเนื้อหาที่ยากและเป็นการทบทวนเนื้อหาวิชาภาษาไทยที่เรียนมาก่อนสอบปลายภาค โดยมี นายเพลิง ขุนทด ครูโรงเรียนวิเ
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมสอนเสริมวิชายาก “วิชาวิทยาศาสตร์”
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.ตำบลน้ำผุด จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชายาก “วิชาวิทยาศาสตร์” ณ กศน.ตำบลน้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อเป็นการสอนเสริมในส่วนเนื้อหาที่ยากและเป็นการทบทวนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาก่อนสอบปลายภาค โดยมี นางสาวแพรมุกดา บุษราร
6 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.ตำบลน้ำผุดจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดภูเขาทอง ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับวันสำคัญทางศานาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน
6 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “การปลูกพืชผักสวนครัว”
วันที่ 10-27 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.ตำบลน้ำผุดจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “การปลูกพืชผักสวนครัว” จำนวน 40 ชั่วโมง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านเขาหลัก ม.7 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
กศน.ตำบลน้ำผุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาคารเอนกประสงค์บ้านเขาโหรง  หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000
ติดต่อ 090-896-3091    Email address :  riverine0@gmailcom
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05