[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


      
 

  

  

18 / มิ.ย. / 2557 : บ้านหนังสืออัจฉริยะ
มอบ DVD เดินหน้าประเทศไทยให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลน้ำผุด
วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ครูกศน.ตำบลน้ำผุดนำDVD เดินหน้าประเทศไทยไปมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลน้ำผุด
14 / มิ.ย. / 2557 : ประชุม
ประชุมเตรียมงานการจัดค่ายกาชาด
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอเมืองตรังประชุมเตรียมงานการจัดค่ายกาชาด 2557 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเมืองตรัง
14 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันผู้บริจาคโลหิตโลก
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 กศน.ตำบลน้ำผุดนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตเลือด 2557 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
14 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรังร่วมกับศูรย์กศน.อำเภอเมืองตรังจัดโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดตรัง
11 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพศศึกษาและโรคเอดส์
วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพศศึกษาและโรคเอดส์
10 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในจากต้นสังกัด
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอเมืองตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเมืองตรัง
10 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเป็นอาสาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2
วันที่ 10-13 มิถุนายน 2557 นักศึกษา กศน.อำเภอต่างๆ รายงานตัวเพื่อเข้าค่ายตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเป็นอาสาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 2557 ณ วัดคลองน้ำเจ็ด ถ.โคกหล่อ-บางรัก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ต
7 / มิ.ย. / 2557 : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.ตำบลน้ำผุด จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ จำนวน ๓ ชั่วโมง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านเขาหลัก หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมี
7 / มิ.ย. / 2557 : การศึกษาเทียบระดับขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองตรัง นำโดบ นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
7 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
ประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง ประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง
7 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การทำบัญชีครัวเรือน
วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กศน.ตำบลน้ำผุด เปิดสอนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำบัญชีครัวเรือน จำนวน ๖ ชั่วโมง เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ตนเองถึงการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน คิดอย่างมีเหตุผล มีความพ
23 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
มอบเกียรติบัตรเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 มอบเกียรติบัตรเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ตำบลน้ำผุด
19 / พ.ค. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
กิจกรรมวิชาการสู่อาเซียน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองตรังจัดกิจกรรมวิชาการสู่อาเซียน ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดตรัง
19 / พ.ค. / 2557 : กิจกรรมการเรียนการสอน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองตรังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดตรัง
15 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
15 / พ.ค. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
โครงการเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 กศน.จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังจัดโครงการเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์แก่บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนประจำปี 2557 ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
10 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของบ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2557
กศน.ตำบลน้ำผุดลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของบ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2557
10 / พ.ค. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557
กศน.อำเภอเมืองตรังประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557
7 / พ.ค. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
โครงการพัฒนาบุคลากร การสัมมนาประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 สำนักงานกศน.จังหวัดตรังและสำนักงานกศน.จังหวัดกระบี่ ร่วมกันโครงการพัฒนาบุคลากร การสัมมนาประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
1 / พ.ค. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครึ่งปีงบประมาณ 2557 ประจำไตรมาสที่ 3/2557
วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครึ่งปีงบประมาณ 2557 ประจำไตรมาสที่ 3/2557

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
กศน.ตำบลน้ำผุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาคารเอนกประสงค์บ้านเขาโหรง  หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000
ติดต่อ 090-896-3091    Email address :  riverine0@gmailcom
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05