[x] ?????????????
 
 

  

  

7 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
4-6 ก.พ. 62 ค่ายเยาวชนอาสาฯ
น.ส.ปรายฝัน สมใจ และ น.ส.ศรศิริ จันทร์เพ็ญ เป็นตัวแทนนักศึกษา กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
1 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
นักศึกษา กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ณ หาดปากเมง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ
นักศึกษา กศน.ตำบลสุโสะ ได้พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ เพื่อเข้าสู่ กศน. 4 G อย่างต่อเนื่อง
23 / ธ.ค. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
ประเมินระดับการรู้หนังสือ ภาคเรียน ที่ 2/2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ ได้ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
23 / ธ.ค. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 20 พ.ย. 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ นำนักศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ กศน.อำเภอปะเหลียน
23 / ธ.ค. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการค่่ายปรับพื้นฐาน กศน.อำเภอปะเหลียน ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 19-20 ธ.ค. 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการค่ายปรับพื้นฐาน ณ กศน.อำเภอปะเหลียน
12 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง ด้านการส่งเสริมพุทธศาสนาและการทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 7-8 พ.ย.2561
12 / พ.ย. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ
12 / พ.ย. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค 2/2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561
13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
5 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลสุโสะ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการทำอาหารไก่พื้นบ้าน วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสุโสะ
5 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
กศน.ตำบลสุโสะ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฏาคม 2561
4 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
กศน.ตำบลสุโสะ จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561
28 / ธ.ค. / 2560 : กิจกรรม
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการ การเรียนรู้แบบโครงงาน
21 / ธ.ค. / 2560 : กิจกรรม
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
โครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560
24 / พ.ย. / 2560 : กจิกรรมการเรียนการสอน
ปฐมนิเทศ
กศน.ตำบลสุโสะ นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ณ กศน.อำเภอปะเหลียน
24 / พ.ย. / 2560 : กจิกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.ตำบลสุโสะ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย
24 / พ.ย. / 2560 : กจิกรรมการเรียนการสอน
ประเมินระดับการรู้หนังสือ
กศน.ตำบลสุโสะ ได้สอบประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
31 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
มุมอาเซียน @ กศน.ตำบลสุโสะ
กศน.ตำบลสุโสะ
31 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
โครงการการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กศน.ตำบลสุโสะ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>