[x] ?????????????
 
 

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562

 

วิสัยทัศน์

คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

******************************************

ปรัชญา

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นำไปสู่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

อัตลักษณ์

อยู่อย่างพอเพียง

พันธกิจ

กศน.ตำบลสุโสะ จัดและปฏิบัติตามพันธกิจดังนี้

1 จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3 ดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

4 จัดส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. กำกับดูแลตรวจสอบนิเทศภายในติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเข้าชม : 223