[x] ?????????????
 
 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ  2562
......................................................................................................

1.ชื่องาน/โครงการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลสุโสะ  ปีงบประมาณ 2562                

2. นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ  2562

          สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน

 ข้อ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

-          ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และการมีจิตสาธารณะ

ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ

          ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย

-          สร้างความรู้ความเข้าใจ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

-          ผลิตชุดความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะสุขอนามัย เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้                

สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน

         มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

         การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้เรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

          การศึกษาต่อเนื่อง

                    1.4 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ

                    1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    1.6 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

          การศึกษาตามอัธยาศัย

                    1.7 ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย

          มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ

          การศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา

                   2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา

                   2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

          การศึกษาต่อเนื่อง

                   2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง

                   2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง

                   2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง

          การศึกษาตามอัธยาศัย

                   2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

                   2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย                                                                                                           

 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา

                   3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล

                   3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย

                   3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

                   3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 3. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายและจุดเน้น  ของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัยรวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย   ตลอดจนมีสุนทรียภาพที่ดีให้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กศน.ตำบลสุโสะ ได้สำรวจข้อมูลและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ชีวิตอย่างหลากหลายมีคุณภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบริหารจัดการชีวิตตนเองได้                                                                                              

 4.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัยรวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย   ตลอดจนมีสุนทรียภาพที่ดี

2. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น
5. เป้าหมาย

          1. เป้าหมายด้านปริมาณ กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จำนวน 25 คน

2. เป้าหมายด้านคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัยรวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย   ตลอดจนมีสุนทรียภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นดีกว่าเดิม

 
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องไม่ติดต่อ NCDs  
****รายละเอียด  ตามแผนงานโครงการ****เข้าชม : 447