[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

6 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
27 ธันวาคม 2561 ทำบุญเลี้ยงพระและประชุมไตรมาสที่ 1 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
27 ธันวาคม 2561 ทำบุญเลี้ยงพระและประชุมไตรมาสที่ 1 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
6 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
6 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ \"หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ\" หลักสูตรเชือกพลาสติกมหัศจรรย์ จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ \"หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ\" หลักสูตรเชือกพลาสติกมหัศจรรย์ จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
6 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด รุ่นที่ 4621/ตง.86 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน จังหวัดตรัง โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมจำนวน 5 คน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด รุ่นที่ 4621/ตง.86 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน จังหวัดตรัง โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมจำนวน 5 คน
6 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
6 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อน ประจำปี 2562 โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ร่วมกับครู กศน.ตำบล อ.เมืองตรัง วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำขน
ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อน ประจำปี 2562 โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ร่วมกับครู กศน.ตำบล อ.เมืองตรัง วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำขน
13 / ธ.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างการรับรู้ เพิ่มเติมประเด็น 05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฏหมาย ,06 รู้กลไกการบริหารราชการ  12 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างการรับรู้ เพิ่มเติมประเด็น 05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฏหมาย ,06 รู้กลไกการบริหารราชการ  12 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
13 / ธ.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยแม่และเด็ก และโรคที่ไม่ติดต่อ โดยมี นางวรรณดี สุขมาก ประธาน อสม.ตำบลนาโยงใต้ ให้ความรู้ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพวัดความดัน และเบาหวาน  11 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยแม่และเด็ก และโรคที่ไม่ติดต่อ โดยมี นางวรรณดี สุขมาก ประธาน อสม.ตำบลนาโยงใต้ ให้ความรู้ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพวัดความดัน และเบาหวาน  11 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
6 / ธ.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศูภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในกิจกรรมทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม และถวายบังคม 5 ธันวาคม 2561
นางสาวศูภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในกิจกรรมทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม และถวายบังคม 5 ธันวาคม 2561
29 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ,นายชำนิ นาคเล็กและนางประดา ตงอ่อน กรรมการ ศส.ปชต.นาโยงใต้ เข้าร่วมการประชุมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต. 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ,นายชำนิ นาคเล็กและนางประดา ตงอ่อน กรรมการ ศส.ปชต.นาโยงใต้ เข้าร่วมการประชุมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต. 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
27 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 27 พฤศจิกายน 2561 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 27 พฤศจิกายน 2561 ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
26 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
25 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษากศน.ตำบลนาโยงใต้ จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมพยาบาล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
25 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษากศน.ตำบลนาโยงใต้ จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมพยาบาล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
26 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
25 พฤศจิกายน 2561 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราขทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ
25 พฤศจิกายน 2561 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราขทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ
23 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมนำความรู้และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี กศน.อำเภอเมืองตรัง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตร
นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมนำความรู้และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี กศน.อำเภอเมืองตรัง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตร
23 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงาน กศน. นำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.เป็นประธานในการนำผ้าพระกฐินพระ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงาน กศน. นำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.เป็นประธานในการนำผ้าพระกฐินพระ
23 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทบทวนการประกันคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ณ สนง.กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทบทวนการประกันคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ณ สนง.กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1-30 ตุลาคม 2561 ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1-30 ตุลาคม 2561 ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมไทย 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมไทย 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
เจ้าหน้าที่รพสต.นาโยงใต้/อสม./องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้/กศน.นาโยงใต้/ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยสารวัตร แพทย์/จิตอาสาต.นาโยงใต้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา13.00 น. ณ สำนักพระพุทธบาทควนสงฆ์ ม.3 ต.
เจ้าหน้าที่รพสต.นาโยงใต้/อสม./องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้/กศน.นาโยงใต้/ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยสารวัตร แพทย์/จิตอาสาต.นาโยงใต้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา13.00 น. ณ สำนักพระพุทธบาทควนสงฆ์ ม.3 ต.
23 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครูกศน.ตำบลนาโยงใต้ สำรวจติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียนในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครูกศน.ตำบลนาโยงใต้ สำรวจติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียนในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/30 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>