[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


      
  •  
 

  

เหตุการณ์ปัจจุบัน
นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศไทย

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

คะแนน vote : 127  

 

          วันที่ 25 ส.ค. 2557  เมื่อเวลา 10.39 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และหัวหน้า คสช. ได้เดินทางเข้าทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ณ ห้องเลี้ยงรับรอง 221 อาคาร 2 กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) โดยพิธีดังกล่าวไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์

           สำหรับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการฯ วางบนแท่น และอ่านพระบรมราชโองการฯ

ขณะที่ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลค.) ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศ เล่ม 131 ตอนพิเศษ 159 ง รายละเอียดดังนี้

ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

               จึงทรงพระราชดําริว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัย ให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

ลงชื่อ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

      

นำเสนอข่าวโดยทีมงาน Sanook.comเข้าชม : 1335


เหตุการณ์ปัจจุบัน 5 อันดับล่าสุด

      ค่านิยม 12 ประการ คำแปลภาษาอังกฤษ 24 / ก.ย. / 2557
      นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศไทย 28 / ส.ค. / 2557


 
กศน.ตำบลน้ำผุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาคารเอนกประสงค์บ้านเขาโหรง  หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000
ติดต่อ 090-896-3091    Email address :  riverine0@gmailcom
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05