[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559   


เรื่องเดิม ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๐๑
เรื่อง รายงานผลบรรณสัญจร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
หมายเหตุ ๕๐๑ ลงวันที่ ๓ มิ.ย.59

เข้าชม : 461


ความคิดเห็นที่ 1
เสาร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 09:14:05
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๐๒
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อล้างเงินยืมรายได้สถานศึกษา (ค่าเดินทางไปราชการ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม“โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” ณ โรงแรม Hansa JB อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ค่าเดินทางไปราชการ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๘๐.- บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.175.248.8


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:42:12
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๐๓
เรื่อง รายงานหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:44:49
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๐๔
เรื่อง ขอเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

การทำน้ำมันนวดสมุนไพร ตำบลวังมะปราง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:46:35
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๐๕
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการเปิดงานเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังมะปราง
เรียน นายก อบต./ผู้ใหญ่บ้าน

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:49:15
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๐๖-๕๐๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อ
เรียน ร้านค้า

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:50:23
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๑๐
เรื่อง ส่งแผน IEP นักศึกษาพิการอำเภอวังวิเศษ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:52:48
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๑๑
เรื่อง จ้างเหมารถบัสไปโครงการอาเซียน
เรียน นายธนพล นารัก

นำนักศึกษาไปร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูสู่อาเซียน ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:53:42
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๑๒
เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:55:01
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๑๓
เรื่อง จองใบสั่งซื้อ


โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:56:52
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๑๔
เรื่อง ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนพฤษภาคม อำเภอวังวิเศษ ๑๖๗.๙๙
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:57:34
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๑๕
เรื่อง ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนพฤษภาคม อำเภอวังวิเศษ ๒๗๘.๒๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:58:21
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๑๖
เรื่อง ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภาคม อำเภอวังวิเศษ ๖๒๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:59:00
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๑๗
เรื่อง ค่าวารสารประจำเดือนพฤษภาคม อำเภอวังวิเศษ ๙๙๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:00:08
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๑๘
เรื่อง ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล อำเภอวังวิเศษ ๑,๕๕๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:01:14
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๑๙-๕๒๐
เรื่อง ใบสั่งซื้อ
เรียน ร้านสหวิทยา
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:01:44
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๒๑-๕๒๓
เรื่อง จองใบสั่งซื้อ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:03:17
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๒๔
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานเปิดป้ายเศรษฐกิจพอเพียง
เรียน นายก อบต.เขาวิเศษ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:03:49
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๒๕
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานเปิดป้ายเศรษฐกิจพอเพียง
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:04:32
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๒๖
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานเปิดป้ายเศรษฐกิจพอเพียง
เรียน นายก อบต.วังมะปราง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:07:49
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๒๗
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานเปิดป้ายเศรษฐกิจพอเพียง
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:09:05
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๒๘
เรื่อง ขอล้างเงินยืม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:09:47
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๒๙-๕๓๘
เรื่อง จองใบสั่งซื้อ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:11:02
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๓๘
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณปี ๒๕๕๙
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:11:47
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๓๙
เรื่อง รายงานเปิดป้ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ๕ ตำบล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:13:12
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๔๐
เรื่อง ส่งแบบ กผ.๐๑ และ กผ.๐๒
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:23:37
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๔๑-๕๔๓
เรื่อง จองใบสั่งซื้อ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 27
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:25:50
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๔๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ครูผู้สอนคนพิการ ๓ คน จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 28
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:26:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๔๕
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณค่าเดินทางครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ครูผู้สอนคนพิการ ๓ คน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 17:39:53
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๕๐
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณเงินเดือนครู ศรช. ประจำเดือน มิถุนายน ๕๙
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 118.173.138.74


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 19:37:37
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณปี ๕๙ ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (งบ ๑,๗๒๕ บ.) กศน.ตำบลวังมะปราง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 1.47.40.93


ความคิดเห็นที่ 31
อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 17:16:38

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๘๘
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณปี ๕๙ ตามโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลวังมะปราง (๒,๐๐๐ บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05