[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2559   


ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เข้าชม : 476


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:46:47
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๓๔๐
เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๙ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:29:36
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๓๙๐
เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๙ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:31:12
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๓๙๑
เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรายงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผน บูรณาการฯ และการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:52:15
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๓๙๕
เรื่อง เร่งรัดการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับคนไทย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:04:07
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๓๙๖
เรื่อง หนังสือพิมพ์
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:57:48
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๓๙๗
เรื่อง ส่งข้อมูลรายบุคคล WIT 51 ภาคเรียนที่ 1/59
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:58:39
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๓๙๘
เรื่อง ซ่อมคอมพิวเตอร์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:59:00
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๓๙๘
เรื่อง ซ่อมคอมพิวเตอร์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:59:48
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๓๙๙
เรื่อง อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:03:18
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๐๑
เรื่อง ตอบรับหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน (ห้องสมุดประจำเดือน เมษายน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:04:12
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๐๒
เรื่อง เชิญวิทยากร
เรียน วิทยากร
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:05:57
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๐๒
เรื่อง ใบสั่งซื้อ (นวดแผนไทย ต.วังมะปราง)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:07:10
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๐๔
เรื่อง ใบสั่งจ้าง (ศรีตรังอาร์ต)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:08:03
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๐๖
เรื่อง จ้างทำป้าย TO BE NUMBER ONE
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:09:07
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๐๗
เรื่อง ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:10:01
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๐๘
เรื่อง ค่าน้ำประปา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:11:22
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๐๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าเดินทางครูผู้สอนคนพิการ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:14:07
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๑๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:19:14
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:14:07
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๑๑
เรื่อง ล้างเงินยืมสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:26:01
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:14:07
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๑๒
เรื่อง ร้านมิตรสานตร์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:27:25
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๑๓
เรื่อง โฟมบอร์ด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:30:15

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๑๔
เรื่อง ค่าไฟฟ้า
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:31:39
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๑๕
เรื่อง เงินเดือนพนักงาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:34:06

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๑๖
เรื่อง ใบสั่งซื้อกวนยาหนม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:43:35
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๓๔
เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:24:56
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๔๑๗
เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนครู ศรช.เดือนพฤษภาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 27
ศุกร์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 11:35:34
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๕๐๑
เรื่อง รายงานผลบรรณสัญจร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
หมายเหตุ ๕๐๑ ลงวันที่ ๓ มิ.ย.59
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05