[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559   


ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ปรับเปลี่ยนแผน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

เข้าชม : 705


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:50:40
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง   ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๙ ในการเดินทางไปราชการ เพื่อล้างเงินยืมรายได้สถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ   จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน ๑๓,๓๘๔.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.114.2


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:58:16
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๙
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๑๒,๙๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โดย : นางพัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:00:51
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๙ (ส่งล้างเงินยืม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๑๑,๒๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โดย : พัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:03:34
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๙ (ส่งล้างเงินยืม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : พัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:06:14
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมือง
โดย : พัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:07:24
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอหาดสำราญ
โดย : พัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:09:24
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
เรียน นายก อบต.วังมะปรางเหนือ
โดย : พัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 8
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:12:00
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่ากิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๘,๑๑๐.- บาท (แปดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
โดย : พัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 9
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:14:03
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๙
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๔๕๐.- บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โดย : พัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:15:09
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๙
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๑,๔๐๐.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
โดย : พัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 08:09:29
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง  ขอส่งงบประมาณ แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ที่เหลือกลับคืน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๖๔,๖๙๙.- บาท (หกหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.113.236


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10:09:51
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง การส่งล้างเงินยืมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) จำนวนเงิน ๑๐,๘๕๐- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10:39:24
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เงินเดือนครูผู้สอนนักศึกษาผู้พิการ) จำนวนเงิน ๔๕,oo๐- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดย : นายเกียรติกัมพล ชูจันทร์    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10:43:18
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ (ค่าเดินทางครูผู้สอนนักศึกษาผู้พิการ) จำนวนเงิน ๓,oo๐- บาท (สามพันบาทถ้วน)
โดย : นายเกียรติกัมพล ชูจันทร์    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10:45:14
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๓0 ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ (ค่าเดินทางครูผู้สอนนักศึกษาผู้พิการ) จำนวนเงิน ๓,oo๐- บาท (สามพันบาทถ้วน)
โดย : นายเกียรติกัมพล ชูจันทร์    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10:54:01
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๓๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เงินเดือนครูศรช.) จำนวนเงิน ๔๕,oo๐- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดย : น.ส.นงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13:51:55
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๔๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซุ้มดอกไม้ อบต.เขาวิเศษ
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13:09:16
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๔๖-๑๔๘ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง สั่งซื้อ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13:10:43
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๔๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอคืนห้องพักแฟลตอำเภอวังวิเศษ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13:11:24
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๕๐ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง หนังสือพิมพ์ ห้องสมุด
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13:11:45
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง วารสารห้องสมุด
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13:12:09
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง หนังสือพิมพ์ตำบล
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13:12:38
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง สั่งซื้อ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13:12:59
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๕๔ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง สั่งซื้อ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13:13:17
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง สั่งซื้อ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13:13:58
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๕๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานศูนย์ประชาธิปไตย
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 27
จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 17:41:00
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๕7 ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอใช้ห้องประชุม อบต.วังมะปรางเหนือ
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 28
จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 17:43:07
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณค่าสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา 8,110 บาท
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:03:42
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๕๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาตใช้สถานที่ดำเนินการสอบ ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 30
อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:06:26
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๖๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างดำเนินการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 31
อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:08:18
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๖๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาตแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างดำเนินการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 32
อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:11:13
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:51:20
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๖๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาตเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:53:37
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะบุคลากร ร.ร.บ้านบางพระ
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 35
พุธ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:54:47
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๖๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะบุคลากร ร.ร.บ้านไชยภักดี
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:34:08
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๖๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สมุดบัญชีครัวเรือน
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 37
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 09:12:55
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๖๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง จ้างถ่ายเอกสาร
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 1.47.106.129


ความคิดเห็นที่ 38
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:12:10
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๗ถ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอสนับสนุนสมุด
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 1.47.106.129


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:14:27
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๗๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอสนับสนุนสมุด
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 1.47.106.129


ความคิดเห็นที่ 40
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:15:30
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ว.๑๗๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาติใช้สถานที่
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 1.47.106.129


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:22:04
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ว.๑๗๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:54:13
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๙๖ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:56:23
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๙๗ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 44
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:21:38
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/202 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 45
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:24:30
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/203 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อ
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 46
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:24:39
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/203 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อ
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 47
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:25:42
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/203 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้าง
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 48
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:26:43
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/204 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้าง
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 49
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:12:25
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๐๕ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 50
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:14:32
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๐๖-๒๑๗ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง สั่งซื้อ/สั่งจ้าง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 51
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:15:39
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๑๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 52
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:57:42
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๑๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โดย : นางพัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 53
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:59:48
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๒๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 54
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:00:42
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๒๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาติใช้สถานที่
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 55
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:01:24
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๒๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาติใช้สถานที่
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 56
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:17:04
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิล การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
โดย : พัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 57
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:19:18
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๒๓ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อวัสดุการผลิตแก๊สชีวภาพ
โดย : พัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 58
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:20:30
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๒๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิล การทำน้ำเต้าหู้
โดย : พัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 59
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:22:01
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๒๕ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อวัสดุการทำน้ำเต้าหู้
โดย : พัชรี ดาบทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 60
ศุกร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 19:27:40
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๐๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิล การทำบัญชีครัวเรือน
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 118.173.142.69


ความคิดเห็นที่ 61
ศุกร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 19:28:56
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๐๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างถ่ายเอกสาร
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 118.173.142.69


ความคิดเห็นที่ 62
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:48:17
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๑๐-๒๕๓ ลงวันที่ ๗-๑๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ครุอาทิตย์+ครูศศิทัชนันท์ +ครูศรัศศญา +ครูนงลักษณ์ +ครูประสิทธิ์ ฯลฯ จอง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 63
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:50:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณค่าดำเนินการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นเงิน 26,140 บาท
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 64
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:52:06
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการเข้าสอบ-ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 65
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:09:45
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๕6 ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 66
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:11:42
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้าง
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 67
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:38:45
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ส่งนักศึกษาเข้าสอบ EX-Exam
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 68
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:43:46
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ส่งเบิกเงินวิทยากรเลี้ยงปลา 3,000 บาท
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 69
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:45:51
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ส่งเบิกวิทยากรเห็ดตำบลวังมะปรางเหนือ
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 70
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:55:01
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง แจ้งนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค 2/2558
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 71
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:05:09
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง แจ้งนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค 2/2558
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 72
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:07:14
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ ค่าดำเนินการสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป้นเงิน ๒๖,๑๔๐ บาท
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 73
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:54:39
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ส่งแผนประจำปีงบประมาณ 2559 (คำรับรอง)
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 74
อังคาร ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 19:02:01
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๗๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 1.2.233.116


ความคิดเห็นที่ 75
อังคาร ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 19:03:04
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๗๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาติใช้สถานที่
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 1.2.233.116


ความคิดเห็นที่ 76
อังคาร ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 19:04:27
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิล การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 1.2.233.116


ความคิดเห็นที่ 77
อังคาร ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 19:06:07
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๗๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อวัสดุฝึก การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 1.2.233.116


ความคิดเห็นที่ 78
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:16:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๗๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง การติดตามผลควบคุมภายใน
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 79
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:19:58
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๒๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิลการทำบัญชีครัวเรือน
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 80
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:22:33
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๒๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิลการทำบัญชีครัวเรือน
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 81
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:24:49
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๒๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีเขาวิเศษ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 82
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:35:43
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๒๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง วิทยากร โครงการเทคโนโลยี เขาวิเศษ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 83
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:37:51
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๓๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อวัสดุโครงการผู้สูงอายุทักษะชีวิต
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 84
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:39:40
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๓๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ไวนิลโครงการผู้สูงอายุเขาวิเศษทักษะชีวิต
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 85
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:42:58
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๓๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร บัญชีครัวเรือน
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 86
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:49:39
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๓๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรวิชาผู้สูงอายุ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 87
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:52:18
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๓๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิลบัญชีชาวบ้านตำบลวังมะปรางเหนือ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 88
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:55:47
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๓๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำบลวังมะปรางเหนือ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 89
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:04:48
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๓๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิลผู้สูงอายุตำบลวังมะปรางเหนือ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 90
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:14:20
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๓๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลวังมะปรางเหนือ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 91
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:16:38
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๓๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิลการใช้เทคโนโลยีตำบลวังมะปราง
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 92
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:17:52
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๓๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์การใช้เทคโนโลยีตำบลวังมะปราง
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 93
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:20:47
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๔๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอจอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 94
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:28:51
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๔๑ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอสมุดบัญชีครัวเรือน
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 95
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:31:01
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๔๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณศูนย์ฝึก ตำบลวังมะปรางเหนือ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 96
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:33:16
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๔๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณศูนย์ฝึก ตำบลเขาวิเศษ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 97
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:37:42
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๔๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณศูนย์ฝึก ตำบลเขาวิเศษ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 98
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:40:36
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง เบิกค่าตอบแทนวิทยากร เศรษฐกิจพอเพียง
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 99
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:42:51
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง เบิกค่าตอบแทนวัสดุ ถั่วงอก ผู้สูงอายุ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 100
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:27:43
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง กิจกรรมการเพาะถั่วงอกคอนโด ผู้สูงอายุ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 101
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:32:57
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๘๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ครูแดง)
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 102
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:35:38
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๘๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง การขับเคลื่อนปฏิบัติราชการภายใต้กลยุทธิ์
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 103
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:38:26
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๘๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าจ้างถ่ายเอกสาร) 2,175 บาท
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 104
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:40:20
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลอ่าวตง 1,725 บาท
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 105
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:45:14
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๘๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลอ่าวตง 1,725 บาท(แก้ไข)
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 106
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:46:39
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๒๘๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2,400 บาท
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05