[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558   


ความเดิมที่สิ้นสุด ที่ ศธ.0210.3007/649 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เข้าชม : 525


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 11:37:45
สิ้นสุด 651 ครับ มีสั่งซื้อ หนังสือพิมพ์ กับ วารสารห้องสมุด 2 ลำดับครับ
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 16:13:40
ที่ ศธ.0210.3007/652 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน2558
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 3
พุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 16:51:29
ที่ ศธ.0210.3007/653 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน2558
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 11:02:21
ที่ ศธ.0210.3007/654 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน2558
เรื่อง ขอใช้สถานที่ศาลาประชาคม อำเภอวังวิเศษ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 11:35:24
ที่ ศธ.0210.3007/655 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน2558
เรื่อง เบิกงบดำเนินงาน สาธารณูปโภค ค่าโทรสัพท์ กศน.306.02
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 11:46:16
ที่ ศธ.0210.3007/656 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน2558
เรื่อง เบิกงบดำเนินงาน สาธารณูปโภค ค่าโทรสัพท์ ห้องสมุด.261.08
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13:19:06
ที่ ศธ.0210.3007/657 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน2558
เรื่อง เบิกงบประมาณ 2559 วารสารห้องสมุด 995
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13:33:27
ที่ ศธ.0210.3007/658 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน2558
เรื่อง เบิกงบประมาณ 2559 หนังสือพิมพ์ 620
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13:38:48
ที่ ศธ.0210.3007/659 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน2558
เรื่อง แผนปฏิบัติการและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 14:01:48
ที่ ศธ.0210.3007/660 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน2558
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 14:02:26
ที่ ศธ.0210.3007/661 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน2558
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 07:36:53
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๖๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อล้างเงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๖,๕๗๖.- บาท (หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.175.248.3


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 21:02:28
ที่ ศธ.0210.3007/663 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน2558
เรื่อง ส่งข้อมุลนักศึกษารายบุคคล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 21:06:06
แก้ไข 663 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 18:06:46
ที่ ศธ.0210.3007/666 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2559 ค่าน้ำประปาตุลาคม 192.60
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 06:19:46
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๖๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๘ ในการเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๔,๙๒๐.- บาท (สี่พันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.52.89.235


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 11:25:24
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๙ เบิกค่าไฟฟ้า
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๑,๖๘๘.๖๗.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 11:26:46
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๖๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานวันลา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 11:29:33
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๗๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๓๒,๑๐๘.- บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 11:32:12
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๗๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๙ ค่าจ้างนักการฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๙,๐๐๐.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 12:04:48
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๗๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติการสอน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 12:08:17
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๗๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 15:14:12
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๗๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ใบสั่งจ้าง (ไวนิลห้องสมุด)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 15:15:11
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๗๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ใบสั่งจ้าง (ไวนิลป้ายโครงการ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 15:15:58
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๗๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ใบสั่งซื้อ (วัสดุสำนักงาน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 15:16:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๗๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุญาต ผอ.ไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 27
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 10:00:50
ขอเบิกเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม 2558 ( ครู ศรช. )
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 28
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 10:08:57
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๗๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๙ ค่าจ้างครู ศรช.ประจำเดือนตุลาคม ๕๘
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๓ คน
โดย : นายมาโนช หลงเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 29
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 10:09:33
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๗๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๙ ค่าจ้างครู ศรช.ประจำเดือนพฤศจิกายน ๕๘
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๓ คน
โดย : นายมาโนช หลงเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 10:12:14
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๘๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติเบิกงบประมาณ ค่าโครงการปฐมนิเทศ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๒,๐๗๕.- บาท (สองพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 31
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 10:25:48
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๘๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 32
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 10:26:51
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๘๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 33
อังคาร ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:31:23
683-685 เลขหนังสือสั่งซื้่อหนังสือพิมพ์ และวารสาร
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 202.143.161.186


ความคิดเห็นที่ 34
อังคาร ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:33:34
683-685 เลขหนังสือสั่งซื้่อหนังสือพิมพ์ และวารสาร 30 พฤศจิกายน 2558
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 202.143.161.186


ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:35:51
ที่ ศธ 0210.3007/686
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2559 หนังสือพิมพ์ พ.ย.58 600 บาท
เรียนผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.ตรัง
(1 ธ.ค.58)
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 202.143.161.186


ความคิดเห็นที่ 36
อังคาร ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:36:55
ที่ ศธ 0210.3007/687
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2559 วารสาร พ.ย.58 995 บาท
เรียนผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.ตรัง
(1 ธ.ค.58)
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 202.143.161.186

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05