[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558   


ระบบทะเบียนส่งหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เข้าชม : 457


ความคิดเห็นที่ 1
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:20:14
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๓๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเปลี่ยนนามผู้ใช้โทรศัพท์
เรียน ผู้จัดการบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้ประกอบการเปลี่ยนนามผู้ใช้โทรศัพท์ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.20.245.208


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:19:24
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๓๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเพิ่มอัตรากำลังครู
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 3
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:24:51
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๓๓ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผู้สูงอายุ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:28:25
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ใบสั่งซื้อ (ตลับหมึก)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:31:30
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๓๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ ๕
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:33:53
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุญาตนำนักศึกษาไปต่างจังหวัด
เรียน ผู้ปกครองนักศึกษา
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:35:13
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๓๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอยกเลิกการรับการอนุเคราะห์ตู้คอนเทนเนอร์ (สนง.)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:37:05
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๓๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๙ (วัสดุคอมพิวเตอร์)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:37:44
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ถอนเงินรายได้สถานศึกษา
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:38:20
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๔๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:39:18
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๔๑ ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:39:58
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๔๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ฝากเงินรายได้สถานศึกษา
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:40:31
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๔๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง สั่งจ้างทำตรายาง
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:41:20
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๔๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง จัดจ้างซอมวัสดุคอมพิวเตอร์
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:42:09
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๔๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนงบประมาณ ๒๕๕๘ (ค่าไฟฟ้า)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:43:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๖๔๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09:27:43
ที่ ศธ.0210.3007/647 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558
เรื่อง ฝากเงินมัดจำประกันสัญญา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 192.168.1.52


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09:47:05
ที่ ศธ.0210.3007/648 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาร (เงินเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการ 9,000 )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 192.168.1.52


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:34:04
ที่ ศธ.0210.3007/649 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 11:34:38
ที่ ศธ.0210.3007/650 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
เรื่อง สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ พฤศจิกายน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 11:35:36
ที่ ศธ.0210.3007/651 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
เรื่อง สั่งซื้อวารสาร พฤศจิกายน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05