[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง
โดย : ฉวีวรรณ เอียดชูทอง   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554   


ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๑๙๘ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง

เข้าชม : 1852


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:08:55
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๑๙๙ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานผู้สำเร็จการศึกษานอกโรงเรียน โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : ไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:45:10
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ว๒๐๐ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองเด็กพิการ โดย นายจักรพล บัวมาศ
โดย : นายจักรพล บัวมาศ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:59:49
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๐๑ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิวิทยากรนางอัจฉราภรณ์ ศรีจันทร์ทองโดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 19:01:55
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๐๒ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิวิทยากรนางอญวรรณดี อ.ท.ชม โดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:19:16
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๐๓ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวิทยากร ๒,๗๐๐ บาท) โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:21:49
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๐๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ ๑,๕๐๐ บาท) โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:42:53
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๐๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญวิทยากร นางอัจฉราภรณ์ ศรีจันทร์ทองโดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:44:48
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๐๖ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญวิทยากร นางวรรณดี อ.ท.ชม โดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:47:05
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๐๖ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญวิทยากร นางสาวกรรณิการ์ บรรจงการ โดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:51:02
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๐๕ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญวิทยากร นางอัจฉราภรณ์ ศรีจันทร์ทองโดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:52:33
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๐๗ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญวิทยากร นางสาวกรรณิการ์ บรรจงการ โดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:48:59
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๐๘ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ นสพ.ห้องสมุดเดือนเมษายน (๑,๑๑๗ บาท) โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:50:01
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๐๙ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ นสพ.กศน.ตำบลเดือนเมษายน (๑,๕๐๐ บาท) โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:53:20
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๑๐ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ (ค่าวัสดุ ๑,๕๐๐ กศน.ตำบลวังมะปรางเหนือ โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 19:50:42
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๑๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ (ค่าวัสดุ ๑,๕๐๐ กศน.ตำบลอ่าวตง โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 00:56:51
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๑๒ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 118.173.132.121


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:10:30
พุธที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 00:56:51

ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๑๓ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ๒,๗๘๐ บาท) กศน.ตำบลท่าสะบ้าโดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:30:49
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๑๔ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกค่าเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนวิทยากร ๙๐๐ บาท) กศน.ตำบลท่าสะบ้าโดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:33:05
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๑๕ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกค่าเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ ๑,๕๐๐ บาท กศน.ตำบลอ่าวตง โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:16:40
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๑๖ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกค่าเงินงบประมาณ (ค่าโทรศัพท์๑,๐๐๐ บาท โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 118.173.131.74


ความคิดเห็นที่ 21
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:50:38
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๑๗ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาประชุม โดย นางจาริ คงนคร
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 118.173.121.215


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:59:26
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๑๘ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนวิทยากร ๒,๗๐๐ บาท ) โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:39:09
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๑๙ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (เงินเดือนครูผู้สอนคนพิการ ๗,๙๔๐ บาท ) โดย นายจักรพล บัวมาศ
โดย : นายจักรพล บัวมาศ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:40:13
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๑๙ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญประชุม( อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ) โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:50:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๒๐ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่ากิจกรรมชมอาสาสมัครรักการอ่าน 15,650 บาท)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:53:25
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๒๑ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าจัดจ้างไวนิล กศน.เขาวิเศษ 750 บาท) โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:13:30
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ ๒๒๒ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญประชุม( อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ) โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:22:00
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๒๓ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
โดย : นางศศิทัชนันท์ จีนประชา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:23:41
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๒๔ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง รายงานผลการประชุมชี้แจงการแปรรูปน้ำยางพารา ตำบลท่าสะบ้า
โดย : นางศศิทัชนันท์ จีนประชา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:00:26
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๒๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ( ค่าตอบแทนพนักงานบริการ 5,080 บาท)
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 07:03:55
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๒๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรรักษาการ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.132.9


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:07:50
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๒๗ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง เบิดงบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:24:21
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๒๘ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 34
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:43:05
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๒๙ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
โดย นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา
โดย : นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 35
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:47:07
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๓๐ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา
โดย : นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:03:58
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๒๔ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกค่าวัสดุวิชาชีพ ( 4,500 )งานการศึกษาตามอัธยาศัย
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:23:58
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๓๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:23:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๒๓ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเชิญวิทยาการ ( วิชชาช่างทาสี )โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:19:26
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๓๑ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 40
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:05:25
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๓๒ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (โครงการอบรมสัมมนาผ่านระบบสารสนเทศ(1,480 บาท) โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:18:08
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๓๓ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ ๓,๐๐๐ บาท) โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:40:42
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๓๔ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ ๓,๐๐๐ บาท) โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:43:41
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๓๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ ๓,๐๐๐ บาท) โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 44
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:44:23
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๓๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ ๓,๐๐๐ บาท) โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 45
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:48:13
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๓๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ ๔,๕๐๐ บาท) โดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 46
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:04:39
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๓๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ 10,500 บาท)กศน.เขาวิเศษ
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 47
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:05:48
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๓๘ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ 10,500 บาท)กศน.เขาวิเศษ
โดย นางจาริ คงนคร( แก้ไข)
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 48
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:09:30
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๓๙ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ 4,500 บาท) หสม.สัญจร
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 49
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:10:44
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๐ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าเบี้ยประชุม 2,400 บาท)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 50
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:18:29
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนวิทยากร หสม.สัญจร
1,350 บาท) โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 51
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:21:14
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๒ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 652 บาท)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 52
อังคาร ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:28:36
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๓ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนวิทยากร 3,150 บาท)
กศน.เขาวิเศษ โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 53
อังคาร ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:31:19
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๔ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ สนง. 1,950 บาท)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 54
อังคาร ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:32:45
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 912.60 บาท)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 55
อังคาร ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:34:08
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ ชั้นวางหนังสือ 5,350 บาท)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 56
อังคาร ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:36:37
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าน้ำประปา 154.62 บาท)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 57
อังคาร ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:38:48
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๘ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าไฟฟ้า เดือน เม.ย.54 ) 1,552.71 บาท
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 58
อังคาร ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:40:17
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๙ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 59
ศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:42:18
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๕๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง รายงานการห้องสมุดประชาชน
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริคงนคร    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 60
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:51:22
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๕๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ 2,162 บาท ตำบลอ่าวตง)
โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชุทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 118.173.129.41


ความคิดเห็นที่ 61
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:17:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๕๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000 บาท ตำบลอ่าวตง)
โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 118.173.129.41


ความคิดเห็นที่ 62
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:44:57
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๕๓ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 400 บาท )
โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 63
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:54:07
๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๕๔ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ยุวกาชาด
โดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 64
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:56:16
๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ๑,๓๕๐ บาท
โดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 65
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:59:19
๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๕๖ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ๒,๒๘๐ บาท (ค่าวัสดุ)
โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 66
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:09:59
๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๕๗ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 1,800 บาท (ค่าวัสดุ)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 67
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:12:17
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๕๘ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2,050 บาท (ค่าวัสดุวิชาชีพ)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 68
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:14:12
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๕๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ( 720 บาท ค่าจัดจ้างทำโฟมบอร์ด)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 69
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:15:59
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๖๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ( 10,272 บาท ค่าวัสดุชั้นวาง)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 70
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:17:37
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๖๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ (480 บาท ค่าจัดจ้างทำโฟมบอร์ด)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 71
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:18:38
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ (600 บาท ค่าจัดจ้างทำกรอบรู))
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 72
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:32:02
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๖๓ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ (6,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร)
โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 73
อังคาร ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:00:42
๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๖๔ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท
โดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 74
พุธ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:13:23
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๖๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเป็นวิทยากร
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 75
พุธ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:15:29
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๖๖ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าสวัสดิการของบุตร ( 2,702 บาท)
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 76
พุธ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:17:31
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๖๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าวัสดุ กศน.อำเภอ 3,000 บาท )
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 77
พุธ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:18:35
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๖๘ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าวิทยากร 450 บาท )
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 78
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 23:25:47
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๖๙ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าวิทยากร 6,000 บาท )
โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 118.173.143.46


ความคิดเห็นที่ 79
ศุกร์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 09:56:36
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 23:25:47

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๗๐ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าวิทยากร 6,000 บาท )
โดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 80
ศุกร์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 10:00:01
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๗๑ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าวัสดุ 4,200บาท )
โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 81
ศุกร์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 10:03:08
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๗๒ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าวัสดุ 1,050 บาท )
โดย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 82
ศุกร์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 11:05:25
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๗๓ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าวัสดุ ๒,๗๐๐ บาท )
โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 83
ศุกร์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 12:01:06
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๗๔ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าวัสดุ ๖,๓๒๐ บาท )ส่งเสริมการรู้หนังสือ
โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 84
ศุกร์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13:26:57
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๗๔ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง รายงานวันลา โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 85
ศุกร์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:45:31
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๗๖ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ถึง นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังวิเศษ โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 86
จันทร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13:44:13
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๗๗ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ (ค่าวิทยากร 6,000 บาท กศน.ตำบลอ่าวตง) โดยนางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 87
จันทร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13:45:46
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๗๘ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ (ค่าวัสดุ ๔,๓๒๔ บาท กศน.ตำบลอ่าวตง) โดยนางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 88
อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 09:41:04
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๗๙ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภคไฟฟ้า พ.ค. 54 (1,830.88 ) โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 89
พุธ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 11:19:22
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๘๐วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เรียน ผอ.สนง. กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 90
พุธ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 14:19:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๘๑วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร นางช่อทิพย์ ส่งแสง วิทยากรการผูกผ้าประดับอาคาร ตำบลวังมะปราง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 91
พุธ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 14:42:11
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๘๒ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติงานห้องสมุดประชาชน โดยนางจาริ คงนครมุกดา
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 92
พุธ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 14:44:50
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /ว.๒๘๓ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร สอนการทำขนม กิจกรรมห้องสมุดสัญจร
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 93
พุธ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:30:30
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๘๔ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ( ค่าวัสดุ 3,000 บาท )
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 94
พุธ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:32:18
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๘๕ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ( ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000 บาท )
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 95
พุธ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:48:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๘๖ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ( ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000 บาท )
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 96
พุธ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:16:22
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๘๗ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ( ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000 บาท )
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 97
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:29:59
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๘๘ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ( ค่าสาธารณูปโภค โทรศัพท์มือถือ เม.ย.54 1,000 บาท )
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 98
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:31:59
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๘๙ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ( ค่าหนังสือพิมพ์/วารสาร ห้องสมุด พ.ค.54 1,137 บาท )
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 99
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:33:52
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๙๐ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ( ค่าหนังสือพิมพ์กศน.ตำบล พ.ค.54
1,550 บาท )
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 100
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:36:36
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๙๐วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งจำนวนข้อสอบนักศึกษาหลักสูตร ๒๕๔๔และหลักสูตร ๒๕๕๑ เรียน ผอ.สนง. กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 101
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 17:14:30
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๙๑วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งจำนวนข้อสอบนักศึกษาหลักสูตร ๒๕๔๔และหลักสูตร ๒๕๕๑ เรียน ผอ.สนง. กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา ( แก้ไข )
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 102
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 17:16:39
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๙๒ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 103
จันทร์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 12:40:14
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 17:16:39

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๙๓ว.วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร 1.นายดำรงค์ ย่องซื่อ 2. นางอร อ่อนรู้ที่ 3. นางประกาย ชูโรจน์ 4. นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา 5. นางอำไพ ชุมอักษรโดยนางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 104
จันทร์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 12:46:20
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 17:16:39

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๙๔ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ ๑,๕๐๐ บาท) เรียน ผอ.สนง.กศน.ตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 105
จันทร์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 12:49:45


ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๒๙๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าหนังสือแบบเรียน 80,829 บาท) เรียน ผอ.สนง.กศน.ตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 106
จันทร์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13:31:00
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /296 วันที่ 13 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขออนุญาตใช้อนุญาต โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 107
อังคาร ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13:47:03
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /297 วันที่ 14 มิถุนายน 2554
เรื่อง ส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/54 เรียน ผอ.สนง.กศน.ตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 108
พุธ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 14:36:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /298 วันที่ 15 มิถุนายน 2554
เรื่อง ส่งแบบสำรวจขอรับการสนับสนุนงบประมารการค่าปรับปรุงห้องสมุดฯโดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 109
พุธ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 14:40:55
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /299 วันที่ 15 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าตอบแทนวิทยากร ทาสี
จำนวน 6,000 บาท ) โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 110
พุธ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 14:42:11
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /300 วันที่ 15 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าตอบแทนวิทยากร ทาสี รุ่นที่ 4
จำนวน 6,000 บาท ) โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 111
พุธ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:17:41
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /ว.301 วันที่ 15 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เชิญวิทยากร ( นางพิชานันณ์ เนืองฤทธิ์, นางสาววงเดือน เนืองฤทธิ์ และ นางสมศรี คุ้นเคย ในวันที่ 16 มิ.ย.2554 )
โดย : นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 112
พุธ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:19:02
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /ว.301 วันที่ 15 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เชิญวิทยากร ( นางพิชานันณ์ เนืองฤทธิ์, นางสาววงเดือน เนืองฤทธิ์ และ นางสมศรี คุ้นเคย ในวันที่ 16 มิ.ย.2554 )
โดยนางจาริ คงนคร แก้ไข
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 113
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 22:08:45
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๓๐๒ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าวัสดุ การผูกผ้าประดับอาคาร จำนวน ๑,๕๐๐ บาท งบประมาณ กศน.ตำบลวังมะปราง )
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 118.173.122.210


ความคิดเห็นที่ 114
ศุกร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 02:02:13
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๓๐๓ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ( นางอรอนงค์ สุวรรณสมบูรณ์ การทำโลชั่น การทำน้ำมันว่าน การทำสเปรย์)
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 118.173.122.210


ความคิดเห็นที่ 115
ศุกร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 02:27:21
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๓๐๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ( นายพงศ์ชัย เนียมชูชื่น การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน)
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 118.173.122.210


ความคิดเห็นที่ 116
ศุกร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 14:18:02
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๓๐๕ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2554
โดยนางจาร คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.179


ความคิดเห็นที่ 117
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 09:57:58
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๓๐๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
โดยนายจักรพล บัวมาศ
โดย : นายจักรพล บัวมาศ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 118
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 10:17:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๓๐๗ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าตอบแทนพนักงานบริการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 119
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 12:40:58
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๓๐๘ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร การทำน้ำมันว่านสมุนไพร
โดยนางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 120
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 12:42:08
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗ /๓๐๙ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร การทำสเปรย์กันยุงตะไคร้หอม
โดยนางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 121
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13:01:54
ที่ ศธ 0210.3007/310 วันที่ 20 มิถุนายน 2554
เรื่อง ส่งรายชื่อผ้สังเกตุการการเลือกตั้ง
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 122
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 14:50:05
ที่ ศธ 0210.3007/311 วันที่ 20 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ส่งเสริมประชาธิปไตย
โดยนางทรรศวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรศวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 123
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 14:51:31
ที่ ศธ 0210.3007/312 วันที่ 20 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ส่งเสริมประชาธิปไตย
โดยนางทรรศวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรศวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 124
อังคาร ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:48:44
ที่ ศธ 0210.3007/313 วันที่ 21 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกค่าวัสดุ กศน.เขาวิเศษ จำนวน 7,500 บาท โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 125
พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 11:48:47
ที่ ศธ 0210.3007/314 วันที่ 22 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกค่าวัสดุ กศน.เขาวิเศษ จำนวน 2,950 บาท โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 126
พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 11:51:28
ที่ ศธ 0210.3007/315 วันที่ 22 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกค่าวัสดุ กิจกรรมห้องสมุดสัญจร จำนวน 4,500 บาท โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 127
พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 11:53:07
ที่ ศธ 0210.3007/316 วันที่ 22 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกค่าวัสดุไวนิล กิจกรรมห้องสมุดสัญจร จำนวน 780 บาท โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 128
พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 11:58:21
ที่ ศธ 0210.3007/317 วันที่ 22 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกค่าวัสดุฝึก การเดินไฟฟ้าภายในอาคาร กศน.ตำบลวังมะปราง จำนวน 1,500 บาท โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 129
พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:09:00
ที่ ศธ 0210.3007/318 วันที่ 22 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกค่าไวนิล "เรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ" จำนวน 5,290 บาท โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 130
พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:21:18
ที่ ศธ 0210.3007/319 วันที่ 22 มิถุนายน 2554
เรื่อง ตอบแบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการเข้าถึงการศึกษาระดับจังหวัด โดยนางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 131
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 07:47:16
ที่ ศธ 0210.3007/320 วันที่ 22 มิถุนายน 2554
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรรักษาการ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.135.94


ความคิดเห็นที่ 132
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 11:45:13
ที่ ศธ 0210.3007/321 วันที่ 23 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกวัสดุ จำนวน 2,550 บาท โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 133
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:44:29
ที่ ศธ 0210.3007/322 วันที่ 23 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกค่าสาธารณูปโภค ( โทรศัพท์ พ.ค.54 ห้องสมุด ) 249.84 บาท โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 134
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:46:19
ที่ ศธ 0210.3007/323 วันที่ 23 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกค่าสาธารณูปโภค ( น้ำประปา มิ.ย.54 ) 230.59 บาท
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 135
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:48:03
ที่ ศธ 0210.3007/324 วันที่ 23 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกค่าสาธารณูปโภค ( โทรศัพท์ พ.ค.54 กศน.อำเภอ
447.26 บาท ) โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 136
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 17:13:03
ที่ ศธ 0210.3007/325 วันที่ 23 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกค่าสาธารณูปโภค ( ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มิ.ย.54
608.40 บาท ) โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 137
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 17:14:15
ที่ ศธ 0210.3007/326 วันที่ 23 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกค่าสาธารณูปโภค ( ค่าวัสดุ จำนวน 545 บาท )
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 138
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 17:16:47
ที่ ศธ 0210.3007/327 วันที่ 24 มิถุนายน 2554
เรื่อง เรื่อง เบิกค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์มือถือ พ.ค.54
จำนวน 1,000บาท ) โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 139
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13:05:09
ที่ ศธ 0210.3007/328 วันที่ 24 มิถุนายน 2554
เรื่อง เรื่อง เบิกค่าตอบแทนคอมพิวเตอร์ ( 6,000 บาท)
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 140
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:12:23
ที่ ศธ 0210.3007/329 วันที่ 24 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์มือถือ พ.ค.54 1,000 บาท)
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 141
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:20:00
ที่ ศธ 0210.3007/330 วันที่ 24 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ การทำน้ำมันว่านสมุนไพร โลชั่น สเปรย์ 5,400 บาท กศน.ตำบลวังมะปราง)
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 142
จันทร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:44:10
ที่ ศธ 0210.3007/331 วันที่ 25 มิถุนายน 2554
เรื่อง การประชุมสัมมนาตามโคงการพัฒนาและฝึกอบรมฯ
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 143
อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 11:09:38
ที่ ศธ 0210.3007/332 วันที่ 27 มิถุนายน 2554
เรื่อง การสั่งซื้อเอกสารงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 144
พุธ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 11:00:41
ที่ ศธ 0210.3007/333 วันที่ 28 มิถุนายน 2554
เรื่อง สำรวจผลการดำเนินงานภารกิจที่ถ่ายโอนฯ
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 145
พุธ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13:57:39
ศธ 0210.3007/334 วันที่ 29 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนไฟฟ้า ท่าสะบ้า จำนวน 15,00บาท
โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 146
พุธ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 17:14:04
ศธ 0210.3007/334 วันที่ 28 มิถุนายน 2554
เรื่อง เรื่อง สำรวจผลการดำเนินงานภารกิจที่ถ่ายโอนฯ
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 147
พุธ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 17:15:12
ศธ 0210.3007/335 วันที่ 29 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนไฟฟ้า ท่าสะบ้า จำนวน 15,00บาท
โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 148
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 08:46:34
ศธ 0210.3007/336 วันที่ 30 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทวิทยากรการทำน้ำมันว่านสมุนไพร กศน.ตำบลวังมะปราง จำนวน 2,700บาท
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 118.173.132.65


ความคิดเห็นที่ 149
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 08:48:57
ศธ 0210.3007/337 วันที่ 30 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทวิทยากรการผูกผ้าประดับอาคาร กศน.ตำบลวังมะปราง จำนวน 6,000บาท
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 118.173.132.65


ความคิดเห็นที่ 150
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 09:55:37
ศธ 0210.3007/338 วันที่ 30 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างเหมารถบัส จำนวน 5,500 บาท
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 151
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 10:42:53
ศธ 0210.3007/339 วันที่ 30 มิถุนายน 2554
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุ จำนวน 1,754 บาท
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 152
ศุกร์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:42:09
ศธ 0210.3007/340 วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของ กศน.อำเภอวังวิเศษ
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 153
อาทิตย์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:01:39
ศธ 0210.3007/341 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนวิทยากรการทำโลชั่นกันยุงตะไคร้หอม 2,700 บาท กศน.ตำบลวังมะปราง)
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 118.173.126.132


ความคิดเห็นที่ 154
จันทร์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:10:11
ศธ 0210.3007/342 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนวิทยากรเหล็กดัด13,500 บาท กศน.ตำบลท่าสะบ้า)
โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี)
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 155
จันทร์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:11:06
ศธ 0210.3007/341 วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 (แก้ไข)
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุ ซ่อมคอมฯ 2,150 บาท
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 156
จันทร์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:12:15
ศธ 0210.3007/343 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนวิทยากร จักสาน15,000 บาท กศน.ตำบลวังมะปรางเหนือ)
โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี)
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 157
จันทร์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:17:50
ศธ 0210.3007/344 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (โครงการอาสาฯ 9,000 บาท )
โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี)
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 158
จันทร์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:23:43
ศธ 0210.3007/345 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการทำเหล็กดัด ( กศน.ตำบลวังมะปราง )
โดยนายไพรัช มุกดา)
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 159
จันทร์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:25:56
ศธ 0210.3007/346 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนวิทยากร 2,700 บาท การทำโลชั่นกันยุงตะไคร้หอม กศน.ตำบลวังมะปราง )
โดยนายไพรัช มุกดา)
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 160
อังคาร ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:59:31
ศธ 0210.3007/341 วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 (แก้ไขใหม่)
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 161
อังคาร ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:00:51
ศธ 0210.3007/347 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (แก้ไข)
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุ ซ่อมคอมฯ 2,150 บาท
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 162
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 01:29:12
ศธ 0210.3007/348 วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,500 บาท การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร กศน.ตำบลวังมะปราง
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 118.173.124.128


ความคิดเห็นที่ 163
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 02:40:25
ศธ 0210.3007/349 วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุ การทำเหล็กดัด 1,500 บาท กศน.ตำบลวังมะปราง
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 118.173.124.128


ความคิดเห็นที่ 164
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:01:14
ศธ 0210.3007/348 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร 13,500 บาท วิชาการติดตั้งเหล็กดัด โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 165
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:03:17
ศธ 0210.3007/348 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร 13,500 บาท วิชาจักสานใยสังเคราะห์ โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 166
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:06:23
ศธ 0210.3007/349 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร 15,000 บาท วิชาจักสานใยสังเคราะห์ โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี แก้ไข
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 167
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:09:13
ศธ 0210.3007/350 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร 4,500 บาท ค่าวัสดุ กศน. เขาวิเศษ โดยนางศศิทัชนันท์ จีนประชา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 168
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:12:54
ศธ 0210.3007/351 วันที่ 5 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร 500 บาท ค่าวัสดุ ไวนิล โดยนางจาริ คงนคร
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 169
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:14:53
ศธ 0210.3007/352 วันที่ 5 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 5,533 บาท ค่าวัสดุ โดยนางจาริ คงนคร
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 170
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:16:23
ศธ 0210.3007/353 วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,500 บาท การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร กศน.ตำบลวังมะปราง
โดยนายไพรัช มุกดา แก้ไข
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 171
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:19:09
ศธ 0210.3007/354 วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุ การทำเหล็กดัด 1,500 บาท กศน.ตำบลวังมะปราง โดยนายไพรัช มุกดา แก้ไข
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 172
ศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:07:17
ศธ 0210.3007/355 วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
เรื่อง รายงานวันลา โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 173
ศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:08:28
ศธ 0210.3007/356 วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 174
ศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:09:54
ศธ 0210.3007/357 วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานห้องสมุด โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 175
จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:14:26
ศธ 0210.3007/358 วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
เรื่อง เบิกเงินค่าจัดซื้อหนังสือ ( 40,000 )งานห้องสมุด โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 176
จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:33:14
ศธ 0210.3007/359 วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
เรื่อง เบิกเงินหนังสือพิมพ์และวารสาร ( ห้องสมุด มิ.ย.54 จำนวน 1117 บาท) โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 177
จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:34:36
ศธ 0210.3007/360 วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
เรื่อง เบิกเงินหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล ( มิ.ย.54 จำนวน 1,500 บาท) โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 178
อังคาร ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:49:04
ศธ 0210.3007/357 วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบปะมาณ จำนวน 2,400 บาท กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยงสมุด ( ฉบับแก้ไข ) โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 179
อังคาร ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:50:50
ศธ 0210.3007/361 วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติงานห้องสมุดฯ โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 180
อังคาร ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:55:47
ศธ 0210.3007/362 วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 181
พุธ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:22:55
ศธ 0210.3007/363 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบวุฒิการศึกษา เรียน คณาบดีคณะพาณิชศาสตร์ ม.อ. ตรัง โดยนยไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 182
พุธ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:38:51
ศธ 0210.3007/364 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,500 บาท การเดินสายไฟภายในอาคาร กศน.ตำบลวังมะปราง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 183
พุธ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:39:57
ศธ 0210.3007/365 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 184
พุธ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:55:33
ศธ 0210.3007/366 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ส่งข้อมูล Best Practice
โดย : ศศิทรรชนันท์    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 185
พุธ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:24:25
ศธ 0210.3007/367 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุ จำนวน 480 บาท
โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 186
พุธ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:57:41
ศธ 0210.3007/368 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณวิชาชีพ รำกลองยาว 35 ชััวโมง
โดย : ศศิทรรชนันท์    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 187
พุธ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:58:49
ศธ 0210.3007/369 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณวิชาชีพ ก่ออิฐฉาบปูน
โดย : ศศิทรรชนันท์    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 188
พุธ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:19:12
ศธ 0210.3007/370 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ส่งแบบการเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล
โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 189
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:59:20
ศธ 0210.3007/371 วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม
โดย : นายจักรพล บัวมาศ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 190
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:00:48
ศธ 0210.3007/372 วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม
โดย : นายจักรพล บัวมาศ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 191
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:01:39
ศธ 0210.3007/373 วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือนกันยายน
โดย : นายจักรพล บัวมาศ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 192
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:21:44
ศธ 0210.3007/374 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกวัสดุหนังสือพิมพ์ปรพจำตำบล ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 193
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:25:07
ศธ 0210.3007/375 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกวัสดุหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
( 1,137.- ) โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 194
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:27:10
ศธ 0210.3007/376 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกวัสดุหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2554
( 1,137.- ) โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 195
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:28:12
ศธ 0210.3007/377 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกวัสดุหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนกันยายน 2554
( 1,117.- ) โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 196
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:30:33
ศธ 0210.3007/378 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกค่าจ้างพนักงานบริการ ประจำเดือนก.ค. 2554
( 5,080.- ) โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 197
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:31:25
ศธ 0210.3007/379 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกค่าจ้างพนักงานบริการ ประจำเดือนส.ค. 2554
( 5,080.- ) โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 198
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:32:19
ศธ 0210.3007/380 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกค่าจ้างพนักงานบริการ ประจำเดือนก.ย. 2554
( 5,080.- ) โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 199
เสาร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:33:33
ศธ 0210.3007/381 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ( 5,250บาท )
โดย : นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 200
เสาร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:34:34
ศธ 0210.3007/382 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ( 6,000 บาท )
โดย : นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 201
อังคาร ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:42:51
ศธ 0210.3007/383 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร การทำการบูรหอมแฟนซี วันที่ 21 ก.ค. 54
กศน.ตำบลอ่าวตง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 202
อังคาร ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:43:13
ศธ 0210.3007/384 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง การคัดเลือก กศน. ตำบล /แขวง ดีเด่นระดับอำเภอ โดย นางศศิทัชนันท์ จีนประชา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 203
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:14:10
ศธ 0210.3007/385 วันที่ 21 กรกฎาคม 2554
เรื่อง การสั่งข้อสอบวัดผลมัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร กศน. 2551 (วิชาบังคับ) เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 204
ศุกร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:05:34
ศธ 0210.3007/386 วันที่ 22 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ตอบแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เรียน ผอ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๐ โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 205
จันทร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:11:18
ศธ 0210.3007/387 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนวิทยากร การทำสเปรย์กันยุงตะไคร้หอม 2,700 บาท ตำบลวังมะปราง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 118.175.145.54


ความคิดเห็นที่ 206
จันทร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:20:27
ศธ 0210.3007/388 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนวิทยากร การทำการบูรแฟนซี 450 บาท ตำบลอ่าวตงโดยนางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 118.175.145.54


ความคิดเห็นที่ 207
จันทร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:26:59
ศธ 0210.3007/389 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ การทำการบูรแฟนซี 1,500 บาท ตำบลอ่าวตง โดยนางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 118.175.145.54


ความคิดเห็นที่ 208
จันทร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:47:07
ศธ 0210.3007/390 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าเดินทางไปราชการ 5,718 บาท
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 209
อังคาร ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:23:12
ศธ 0210.3007/391 วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 608.40 บาท
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 210
อังคาร ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:24:26
ศธ 0210.3007/392 วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าน้ำประปาเดือน ก.ค.54 230.59 บาท
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 211
อังคาร ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:26:47
ศธ 0210.3007/393 วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มิ.ย 2554 จำนวน
1,834.54 บาท โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 212
อังคาร ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:09:41
ศธ 0210.3007/394 วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
โดย : นายจักรพล บัวมาศ    ไอพี : 223.204.99.173


ความคิดเห็นที่ 213
พุธ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 01:44:49
ศธ 0210.3007/ ว.395 วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 118.173.141.115


ความคิดเห็นที่ 214
พุธ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:15:15
ศธ 0210.3007/ 396 วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
เรื่อง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 215
พุธ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:18:31
ศธ 0210.3007/ 397 วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
เรื่อง บิกเงินงบประมาณ ( ค่าโทรศัพท์มือถือ มิ.ย.54 จำนวน 1,000 บาท)
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 216
พุธ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:20:26
ศธ 0210.3007/ 398 วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
เรื่อง บิกเงินงบประมาณ ( ค่าโทรศัพท์ก.ค.54 จำนวน 717.98 บาท)
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 217
พุธ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:22:33
ศธ 0210.3007/ 399 วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ( ค่าจัดซื้อสือ จำนวน 1,687.50 บาท)
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 218
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:24:11
ศธ 0210.3007/400 วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเปลี่ยนลายมือชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 219
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:23:27
ศธ 0210.3007/401 วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( จัดซื้อวัสดุ 10,900 )
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 220
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:05:35
ศธ 0210.3007/402 วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ( ค่าวิทยากรการทำเหล็กดัด 7,500)
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 221
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:42:36
ศธ 0210.3007/403 วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลปี 2554
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 222
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:55:43
ศธ 0210.3007/404 วันที่ 1 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอใช้พื้นที่ราชพื้นที่ราชพัสดุ เรียน นายอำเภอวังวิเศษ
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 223
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:23:52
ศธ 0210.3007/405 วันที่ 1 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอใช้พื้นที่ราชพื้นที่ราชพัสดุ เรียน นายอำเภอวังวิเศษ
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 224
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:11:33
ศธ 0210.3007/406 วันที่ 1 สิงหาคม 2554
เรื่อง รายงานข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 1/2544 หลักสูตร 2544 เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 225
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:28:17
ศธ 0210.3007/407 วันที่ 1 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800 บาท งานการศึกษาตามอัธยาศัย รายจ่ายอื่น โดยนางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 226
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:34:41
ศธ 0210.3007/408 วันที่ 1 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 227
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:03:36
ธ 0210.3007/409 วันที่ 2 สิงหาคม 2554
เรื่อง สั่งข้อสอบวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1/2544(หลักสูตร 2551)
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 228
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:37:10
ศธ 0210.3007/410 วันที่ 3 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขออนุญาตลาออก
โดย : นายจักรพล บัวมาศ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 229
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:46:56
ศธ 0210.3007/411 วันที่ 3 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปีป่าไม้สากล
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 230
ศุกร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:28:17
ศธ 0210.3007/412 วันที่ 4 สิงหาคม 2554
เรื่อง การคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/เครือข่าย/สถานศึกษาฯ ประจำปี 2554 โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 231
ศุกร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:44:55
ศธ 0210.3007/413 วันที่ 5 สิงหาคม 2554
เรื่อง รายงานวันลา ( ก.ค.54 )โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 232
ศุกร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:21:49
ศธ 0210.3007/414 วันที่ 5 สิงหาคม 2554
เรื่อง รายงานอาสาสมัครรักการอ่าน โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 233
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:11:43
ศธ 0210.3007/415 วันที่ 11 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขออนุมัติเบกจ่ายงบประมาณค่าพัฒนาครอบตรัวไทยห่างไกลยาเสพติด
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 234
ศุกร์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:11:48
ศธ 0210.3007/416 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
เรื่อง รายงานผลฃการปฎิบัติงานห้องสมุดประชาชน
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 235
จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:24:33
ศธ 0210.3007/ว.417 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขออนุญาตผู้ปกครองนักศึกษาเข้าค่ายวิชาการ โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 236
จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:18:21
ศธ 0210.3007/ 418 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขออนุญาตใช้สถานที่เข้าค่ายวิชาการ โดย นายไพรัช มุกดา
เรียน หัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 237
จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:29:29
ศธ 0210.3007/ 419 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด โดย นายไพรัช มุกดา
เรียน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดตรัง
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 238
จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:38:30
ศธ 0210.3007/ ว 420 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติ โดย นายไพรัช มุกดา
เรียน ผอ.กศน.อำเภอนาโยง,หาดสำราญ,เมืองตรัง
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 239
จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:52:50
ศธ 0210.3007/ ว 421 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอสนับสนุนวิทยากร โดย นายไพรัช มุกดา
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผอ.กศน.เมืองตรัง ผอ. กศน. หาดสำราญ
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 240
จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:12:59
ศธ 0210.3007/ 422 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
เรียน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก
โดย : กลุ่มอำนวยการ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 241
จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:26:41
ศธ 0210.3007/ ว 423 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โดย นายไพรัช มุกดา
เรียน คุณสุวัฒน์ เพชรขาว,คุณวิสุทธิ์ ขาวเนียม
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 242
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:25:37
ศธ 0210.3007/ 424 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าชดเชยน้ำท่วมตำบลวังมะปราง 11,380 บาท โดย นายไพรัช มุกดา เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 243
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:02:49
ศธ 0210.3007/ 425 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าชดเชยน้ำท่วมตำบลเขาวิเศษ 8,347 บาท โดย นายไพรัช มุกดา เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 244
ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:00:07
ศธ 0210.3007/ 426 วันที่ 18 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าสื่อชดเชยน้ำท่วมตำบลวังมะปรางเหนือ 8,620 บาท โดย นายไพรัช มุกดา เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 245
ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:35:45
ศธ 0210.3007/ 427 วันที่ 18 สิงหาคม 2554
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าสื่อชดเชยน้ำท่วมตำบลเขาวิเศษ 2,253 บาท โดย นายไพรัช มุกดา เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 246
ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:44:14
ศธ 0210.3007/ 428 วันที่ 18 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไปราชการ 1,000 บาท โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 247
ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:45:34
ศธ 0210.3007/ 429 วันที่ 18 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไปราชการ 3,938 บาท โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 248
ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:47:04
ศธ 0210.3007/ 430 วันที่ 18 สิงหาคม 2554 เรื่อง รายงานการเงินหน่วยงานย่อย ( ก.ค.2554 ) โดย นางจาริ คงนคร


โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 249
ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:48:06
ศธ 0210.3007/ 431 วันที่ 19 สิงหาคม 2554 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ( ก.ค.2554 ) โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 250
ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:13:44
ศธ 0210.3007/ 432 วันที่ 19 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ 4,018 บาท โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 251
ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:34:42
ศธ 0210.3007/ 432 วันที่ 19 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ 1,000 บาท โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 252
ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:35:55
ศธ 0210.3007/ 433 วันที่ 19 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ 1,000 บาท โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 253
จันทร์ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:12:02
ศธ 0210.3007/ 434 วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครู 3,705 บาท ( นายจักรพงษ์ บัวมาศ )โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 254
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:06:20
ศธ 0210.3007/ 435 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอส่งผลงาน
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 255
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:07:56
ศธ 0210.3007/ 436 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 เรื่อง การพิจารณาความดีความชอบฯ ครั้งที่ ๒ โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 256
เสาร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:42:10
ศธ 0210.3007/ 437 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 257
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 11:58:27

ศธ 0210.3007/ 438 วันที่ 1 กันยายน 2554 เรื่อง ขอรายชื่อข่าราชการและลูกจ้างดำเนินการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เรียน ผ้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 258
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 12:30:56
ศธ 0210.3007/ 439 วันที่ 1 กันยายน 2554 เรื่อง ขอรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างดำเนินการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 259
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 14:12:01
ศธ 0210.3007/ 440 วันที่ 1 กันยายน 2554 เรื่อง การจ้างครูสอนคนพิการเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 260
ศุกร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 11:22:15
ศธ 0210.3007/ 441 วันที่ 2 กันยายน 2554 เรื่อง ขอเบิกงินงบประมาณ ค่ายวิชาการ (47,925) เรียน ผอ.สนง. กศน.ตรัง โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 261
ศุกร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 12:11:05
ศธ 0210.3007/ 442 วันที่ 2 กันยายน 2554 เรื่อง ส่งบุคลากรรักษาการ โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 262
ศุกร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 12:33:02

ศธ 0210.3007/ 443 วันที่ 2 กันยายน 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ 8,276 บาท โดย นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 263
ศุกร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 19:36:21
ศธ 0210.3007/ 444 วันที่ 2 กันยายน 2554 เรื่อง ส่งรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2554 โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 264
ศุกร์ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 12:25:03
ศธ 0210.3007/ 446 วันที่ 12 กันยายน 2554 เรื่อง รายงานวันลา โดย
นาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 265
ศุกร์ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 12:27:04
ศธ 0210.3007/ 445 วันที่ 3 กันยายน 2554 เรื่อง ขออนุญาต
ไปราชการ โดยนาจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 266
ศุกร์ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 12:28:57
ศธ 0210.3007/ 447 วันที่ 12 กันยายน 2554 เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 267
ศุกร์ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 12:30:24
ศธ 0210.3007/ 448 วันที่ 12 กันยายน 2554 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 268
จันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 15:59:28
ศธ 0210.3007/ 449 วันที่ 12 กันยายน 2554 เรื่อง เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 269
อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 00:54:46
ศธ 0210.3007/ 450 วันที่ 12 กันยายน 2554 เรื่อง ส่งสมุดบันทึกความดี (พนักงานราชการ โดยนางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 118.173.123.206


ความคิดเห็นที่ 270
พุธ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 12:43:20
ศธ 0210.3007/ 451 วันที่ 14 กันยายน 2554 เรื่องขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
โดย : ไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 271
พุธ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 15:24:40
ศธ 0210.3007/ 452 วันที่ 14 กันยายน 2554 เรื่อง การดำเนินการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เรียน ผอ.ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 272
พุธ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 15:41:24
ศธ 0210.3007/ 453 วันที่ 14 กันยายน 2554 เรื่อง โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้แก่เด็กด้อยโอกาส
โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 273
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 10:52:53
ศธ 0210.3007/ 454 วันที่ 15 กันยายน 2554 เรื่อง ส่งแบบประเมินพนักงานราชการ โดยนางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 274
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 12:38:50
ศธ 0210.3007/ 455 วันที่ 15 กันยายน 2554 เรื่อง ส่งเจ้าเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 275
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 13:10:19
ศธ 0210.3007/ว. 456 วันที่ 15 กันยายน 2554 เรื่อง การดำ โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 276
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 18:36:21
ศธ 0210.3007/ 457 วันที่ 15 กันยายน 2554 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงาน กศน. เรียน ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 277
ศุกร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 10:20:11
ศธ 0210.3007/ 458 วันที่ 16 กันยายน 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา เรียน ผอ. สำนักงาน ทะเบียนและวัดผล มสธ. โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 278
ศุกร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 10:33:22
0210.3007/ 459 วันที่ 16 กันยายน 2554 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา เรียน ผอ. สำนักงาน ทะเบียนและวัดผล มสธ. โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 279
จันทร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 11:14:34
0210.3007/ 460 วันที่ 19 กันยายน 2554 เรื่อง รายงานจำนวนนักศึกษาพิการจำแนกประเภทตามความบกพร่องและจำนวนครูผู้สอน เรียน ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 280
จันทร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 11:18:55
0210.3007/ 461 วันที่ 19 กันยายน 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ครูสอนนักศึกษาพิการ) เรียน ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 281
จันทร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 17:27:59
0210.3007/ 462 วันที่ 19 กันยายน 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(คูปอง)
นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 282
จันทร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 17:31:38
ศธ 0210.3007/ 463 วันที่ 19 กันยายน 2554 เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ(คูปอง 1/54)โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 283
อังคาร ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 13:59:35
ศธ 0210.3007/ 464 วันที่ 20 กันยายน 2554 เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ(ค่าดำเนินการสอบภาคเรียนที่ 1/54) 18,000.- บาท เรียน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 284
อังคาร ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 17:53:37
ธ 0210.3007/ 465 วันที่ 20 กันยายน 2554 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสำรองภาวะฉุกเฉินด้านระบบสารสนเทศ เรียน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 285
พุธ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 11:22:57
ศธ 0210.3007/ 466 วันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ ( 10,000 ) โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 286
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 17:01:16
ศธ 0210.3007/ 467 วันที่ 22 กันยายน 2554 เรื่อง กิจกรรมของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพ(ประเทศไทย) โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 287
จันทร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 12:15:53
ศธ 0210.3007/ 468 วันที่ 25 กันยายน 2554 เรื่อง ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 A เรียนผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังวิเศษ โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 288
พุธ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 11:32:47
ศธ 0210.3007/ 469 วันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง ส่งแบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ปลายถาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 289
พุธ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 15:04:50
ศธ 0210.3007/ 470 วันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง รายงานผลนักเรียนเข้าสอบ - ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 290
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 11:13:37
ศธ 0210.3007/ 471 วันที่ 29 กันยายน 2554 เรื่อง รายงานข้อมูล
คนพิการ
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 291
จันทร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:57:10
ศธ 0210.3007/ 472 วันที่ 4 ตุลาคม 2554 เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 292
จันทร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:31:20
ศธ 0210.3007/ 473 วันที่ 4 ตุลาคม 2554 เรื่อง รายงานวันลา
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 293
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:12:22
ศธ 0210.3007/ 474 วันที่ 13 ตุลาคม 2554 เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมตามโครงการค่ายรักบ้านเกิด
โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 294
จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:38:05
ศธ 0210.3007/ 475 วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เรื่อง รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 2554 โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 295
จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:45:20
ศธ 0210.3007/ 476 วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานห้องสมุด ก.ย.54 โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 296
จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:32:11
ศธ 0210.3007/ 477 วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เรื่อง เบิกค่าสาธารณูปโภค โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 297
จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:24:16
ศธ 0210.3007/ ว.478 วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เรื่อง ขออนุญาตผู้ปกครองโครงการค่ายรักบ้านเกิด โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 298
อังคาร ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:32:47
ศธ 0210.3007/ 479วันที่ 18 ตุลาคม2554 เรื่อง กรจัดทำแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองค์ราชันฯ โดยนางทรรษวรรณ์ ชูศรี

โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี ไอพี : 182.93.206.211
โดย : นางทรรษวรรณ์ ชูศรี    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 299
พุธ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:15:23
ศธ 0210.3007/ 480วันที่ 19 ตุลาคม2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณไปราชการตรวจกระดาษคำตอบที่จังหวัดสงขลา เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 300
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:49:38
ศธ 0210.3007/ 481วันที่ 20 ตุลาคม2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณและอนุมัติเงินค่าตอบแทนครูคนพิการ โดย นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ
โดย : นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 301
อังคาร ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:59:35
ศธ 0210.3007/ 482วันที่ 25 ตุลาคม2554 เรื่อง แจ้งจำนวนเอกสารประเมินคุณธรรมผู้เรียน โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 302
อังคาร ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:43:49
ศธ 0210.3007/ 483วันที่ 25 ตุลาคม2554 เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 303
จันทร์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:04:22
ศธ 0210.3007/ 484วันที่ 25 ตุลาคม2554 เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 304
จันทร์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:05:47
ศธ 0210.3007/ 485วันที่ 25 ตุลาคม2554 เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 305
จันทร์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:07:26
ศธ 0210.3007/ 486วันที่ 31 ตุลาคม2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
โดยนายทวีศักดิ์ ไตรญาณ
โดย : นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 306
จันทร์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:09:47
ศธ 0210.3007/ 487วันที่ 31 ตุลาคม2554 เรื่อง การจ้างพนักงานบริการ
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 307
จันทร์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:11:03
ศธ 0210.3007/ 488วันที่ 31 ตุลาคม2554 เรื่อง ขอเบิกเงิน (5,080บาท ค่าจ้างพนักงานบริการ
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 308
พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 12:00:21
ศธ 0210.3007/ 489 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง แผนการใช้รถเคลื่อนที่ ประจำเดือน พ.ย.2554
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 309
พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 12:07:09
ศธ 0210.3007/ 490 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง รายงานวันลา
ประจำเดือน ต.ค.2554 โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 310
พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 12:08:12
ศธ 0210.3007/ 491 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย ประจำเดือน ต.ค.2554 โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 311
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 09:22:42
ศธ 0210.3007/ 492 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง รายงานz]การปฏิบัติงานห้องสมุด ประจำเดือน ต.ค.2554 โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 312
พุธ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 11:22:49
ศธ 0210.3007/ 493 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง โครงการ สร้างเครือข่าย ขยายแนวร่วมต่อต้านทุจริตฯ โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 313
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 09:06:44
ศธ 0210.3007/ 494 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง สำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้บริหารฯ นทุจริตฯ โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 314
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 15:28:22
ศธ 0210.3007/ 495 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ( 2,802 ) โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 315
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 15:29:40
ศธ 0210.3007/ 496 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง โครงการวิจัยฯ
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 316
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 10:40:14
ศธ 0210.3007/ 497 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง เบิกค่าหนังสือพิมพ์ ( ต.ค.54 652 ) โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 317
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 10:41:30
ศธ 0210.3007/ 498 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง เบิกค่าหนังสือวารสาร/นิตยสาร ( ต.ค.54 605 ) โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 318
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 11:00:38
ศธ 0210.3007/ 499 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานบริการ ( ต.ค.54 5,080.- ) โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 319
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 14:10:58
ศธ 0210.3007/ 500 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขอเชิญเป็นประธ่านในพิธ๊เปิดการปฐมนิเทศ โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 320
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 17:26:41
ศธ 0210.3007/ 501 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง หนังสือรับรอง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 321
อังคาร ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 12:26:26
ศธ 0210.3007/ 502 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง เบิกค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้าประจำเดือน ส.ค.2554 1,257.05
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 322
พุธ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 09:12:21
ศธ 0210.3007/ 503 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบหนังสือแสดงวุฒิการศึกษา เรียน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตรัง
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 323
พุธ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 09:22:57
ศธ 0210.3007/ 504 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง รายงานการตรวจสอบหนังสือแสดงวุฒิการศึกษา เรียน ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 324
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 10:41:32
ศธ 0210.3007/ 505 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ (ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,500 บาท ) เรียน ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 325
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 13:00:53
ศธ 0210.3007/ 506 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500 บาท ) เรียน ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 326
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 13:58:13
ศธ 0210.3007/ 507 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ (ค่าสื่อการสอน 2,500 บาท ) เรียน ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 327
จันทร์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 09:55:20
ศธ 0210.3007/ 508 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขอใช้สถานที่ โดยนางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
โดย : นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 328
จันทร์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 12:20:18
ศธ 0210.3007/ 509 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง แจ้งจำนวนข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/54 เรียน ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 329
พุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 10:37:53
ศธ 0210.3007/ 510 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง รายงานผู้สำเร็จการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรียน ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 330
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:49:54
ศธ 0210.3007/ 511 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง หนังสือภาคเรียนที่ 2/2554 เรียน ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 331
ศุกร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:17:11
ศธ 0210.3007/ ว.512 วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาประชุม เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา กศน. อำเภอวังวิเศษ โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 332
ศุกร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:20:43
ศธ 0210.3007/ 513 วันที่ 2 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2554 (6,000บาท) ค่าตอบแทนวิทยากรสอนคอมพิวเตอร์ เรียน ผอ.สนง. กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 333
ศุกร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:24:51
ศธ 0210.3007/ 514 วันที่ 2 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 2,900 บาท
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 334
ศุกร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:26:01
ศธ 0210.3007/ 515 วันที่ 2 ธันวาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรักษาการแทน โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 335
อังคาร ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:12:29
ศธ 0210.3007/ 516 วันที่ 2 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าวัสดุกิจกรรม 800 บาท ) เรียน ผอ.สนง. กศน.ตรัง โดยนางจาริ คงนคร
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 336
พุธ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:50:10
ศธ 0210.3007/ 517 วันที่ 7 ธันวาคม 2554 เรื่องรายงานวันลา
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 337
พุธ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:38:46
ศธ 0210.3007/ 518 วันที่ 7 ธันวาคม 2554 เรื่องแผนการใช้รถเคลื่อนที่
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 338
พุธ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:40:22
ศธ 0210.3007/ 518 วันที่ 14 ธันวาคม 2554 เรื่องแผนการใช้รถเคลื่อนที่
โดยนางจาริ คงนคร
(ฉ.แก้ไข )
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 339
ศุกร์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:08:04
ศธ 0210.3007/ 519 วันที่ 16 ธันวาคม 2554 เรื่อง รายงานพัสดุประจำปี 2554 เรียน ผอ.สนง. กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 340
ศุกร์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:09:49
ศธ 0210.3007/ 520 วันที่ 16 ธันวาคม 2554 เรื่อง รายงานพัสดุชำรุดประจำปี 2554 เรียน ผอ.สนง. กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 341
จันทร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:29:41
ศธ 0210.3007/ 521 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ 22,572 บาท เรียน ผอ.สนง. กศน. จังหวัดตรัง โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 342
อังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:21:34
ศธ 0210.3007/ 522 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ส.ค.และก.ย. 2554 จำนวน 3,767.32 บาท
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 343
อังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:23:24
ศธ 0210.3007/ 523 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน ส.ค.และก.ย. 2554 จำนวน 1,072.68 บาท
โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 344
อังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:26:18
ศธ 0210.3007/ 524 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าน้ำประปาประจำเดือน ส.ค,ก.ย. และ ต.ค. 2554
จำนวน 627.82 บาท โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 345
อังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:28:40
ศธ 0210.3007/ 525 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าโรศัพท์ ห้องสมุด ประจำเดือน ส.ค และก.ย. 2554
จำนวน 585.29 บาท โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 346
อังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:30:33
ศธ 0210.3007/ 526 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย. 2554 จำนวน 632 บาท โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 347
อังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:31:40
ศธ 0210.3007/ 527 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
ค่าหนังสือวารสาร เดือน พ.ย. 2554 จำนวน 770 บาท โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 348
อังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:32:59
ศธ 0210.3007/ 528 วันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนพนักงานบริการ เดือนธ.ค. 2554
จำนวน 5,080 บาท โดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 349
พุธ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:52:56
ศธ 0210.3007/ 529 วันที่ 21 ธันวาคม 2554 เรื่อง ส่งแบบสำรวจรายวิชาเลือกและจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยนายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 350
พุธ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:29:06
ศธ 0210.3007/ 530 วันที่ 21 ธันวาคม 2554 เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อยโดยนางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 351
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:05:27
ศธ 0210.3007/ 531 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอใช้สถานที่สอบ n-net เรียน ผอ.ร.ร. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 352
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:17:18
ศธ 0210.3007/ 532 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(n-net)นายไพรัช มุกดา
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 353
จันทร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:02:58
ศธ 0210.3007/ 533 วันที่ 26 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครูสอนนักศึกษาพิการ เรียน ผอ.สนง.กศน.ตรัง นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 354
จันทร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:21:33
ศธ 0210.3007/ 534 วันที่ 26 ธันวาคม 2554 เรื่อง รายงานกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2554 เรียน ผอ.สนง.กศน.ตรัง นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 355
จันทร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:23:06
ศธ 0210.3007/ 535 วันที่ 26 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครูสอนนักศึกษาพิการ เรียน ผอ.สนง.กศน.ตรัง นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 356
จันทร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:30:39
ศธ 0210.3007/ 536 วันที่ 26 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครูสอนนักศึกษาพิการ เรียน ผอ.สนง.กศน.ตรัง นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 357
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:47:44
ศธ 0210.3007/ 537 วันที่ 29 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า เดือน ส.ค.และก.ย.2555 โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 358
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:19:12
ศธ 0210.3007/ 538 วันที่ 29 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอลาออก ครู กศน.ตำบลเขาวิเศษ โดย นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 359
ศุกร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:04:53
ศธ 0210.3007/ 539 วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เรื่อง รายงานข้อสอบวิชาบังคับภาคเรียนที่ 2/54 เรียน ผอ. กศน.จังหวัดตรัง โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 360
ศุกร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:08:43
ศธ 0210.3007/ 540 วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เรื่อง สั่งซื้อเอกสารงานการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/54 เรียน ผอ. กศน.จังหวัดตรัง โดย นายไพรัช มุกดา
โดย : กศน.วังวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 361
พุธ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 14:33:58
ศธ 0210.3007/ 541 วันที่ 4 มกราคม 2555 เรื่อง รายงานวันลา
โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 362
พุธ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 14:35:55
ศธ 0210.3007/ 542 วันที่ 5 มกราคม 2555 เรื่อง เบิกค่าวัสดุ
จัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจรฯ จำนวน 1,010 บาท โดย นางจาริ คงนคร
โดย : นางจาริ คงนคร    ไอพี : 182.93.206.211

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05