[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

@ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : ....ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ.

ที่อยู่ : เลขที่ 16  หมู่ที่    7  ถนนเพชรเกษม  ตำบล วังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ  จังหวัด ตรัง  รหัสไปรษณีย์ 92220  

เบอร์โทรศัพท์ : .... 0 75291 743..............เบอร์โทรสาร : .......... 0 75291 743..................

E-mail ติดต่อ : .. nfe14@hotmail.com     Website http://trang.nfe.go.th/nfe14

สังกัด : สำนักงานส่งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

 

@ ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา : ประวัติสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ   เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่   27 สิงหาคม  2536  และสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการในหน้าที่      หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังวิเศษ จำนวน 1  ราย    โดยใช้ที่ว่าการอำเภอวังวิเศษเป็นที่ทำการและขอใช้ที่ราชพัสดุ  ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมการปกครอง    จำนวน   2   ไร่   เพื่อก่อสร้างเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ    สร้างเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่    5    มีนาคม   2538    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังวิเศษ    ได้ย้ายจากที่ว่าการอำเภอวังวิเศษมาใช้สถานที่ส่วนหนึ่งในห้องสมุดประชาชนเป็นที่ทำการ   ต่อมาในปี พ.ศ. 2546   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังวิเศษ ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานโดยใช้ที่ราชพัสดุ     ซึ่งติดกับห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ จนถึงปัจจุบัน

            อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา :

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ       อำเภอบางขัน    จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                       ทิศใต้            ติดต่อกับ       อำเภอเมือง   และอำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง                                                                ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ       อำเภอเมืองตรังและอำเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง                                                                     ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ       อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  อำเภอคลองท่อม  อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่                                                              

 

สภาพของชุมชนอำเภอวังวิเศษ  ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม 2524 ขึ้นกับเขตการปกครองอำเภอสิเกา  เปิดที่ว่าการกิ่งอำเภอชั่วคราว ณ ศาลาการเปรียญ วัดราษฎร์รังสรรค์ (วัดต้นปรง)   เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2524   และต่อมาย้ายมาปฏิบัติงาน  ณ  สถานที่ตั้งปัจจุบัน ได้ยกฐานะเป็นอำเภอวังวิเศษประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่มที่ 107 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 21พฤษภาคม2533 เป็นอำเภอวังวิเศษจนกระทั่งปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ

                 เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ   ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (สปก.)  ได้รับมอบพื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรมีสายน้ำไหลผ่านคือคลองชีต้นกำเนิดจากน้ำตกร้อยชั้นพันวังไหลผ่านทุกตำบล ไปบรรจบกับแม่น้ำตรัง

     ลักษณะภูมิอากาศ       

               เป็นแบบมรสุมมี  ฤดู คือ
               - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม พฤษภาคม ของทุกปี
               - ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน เดือนกุมภาพันธ์

               ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอพื้นที่และการใช้ประโยชน์

                 อำเภอวังวิเศษพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าราษฎรเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย   โดยไม่มีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ครอบครองและบางพื้นที่กำลังดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทรัพยากรน้ำ

 แม่น้ำสายหลักของอำเภอวังวิเศษคือแม่น้ำคลองชี      ซึ่งไหลผ่านตำบลอ่าวตง    ตำบลวังมะปราง

ตำบลวังมะปรางเหนือ  ตำบลเขาวิเศษ   และตำบลท่าสะบ้า ซึ่งทุกตำบลสามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้แต่ยังขาดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เมื่อถึงหน้าแล้งราษฎร จะขาดน้ำอุปโภคบริโภค  และ การเกษตรเป็นประจำทุกปี

            ทรัพยากรป่าไม้
                        อำเภอวังวิเศษ มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญได้แก่ ป่าไม้ด้านทิศเหนือ   บริเวณเทือกเขาแดง   และเขานอจู้จี้ ในเขตตำบลอ่าวตง ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกับพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  และอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช    ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธารและเป็นที่ตั้งของน้ำตก  ร้อยชั้นพันวัง สภาพป่ายังมีความสมบูรณ์อยู่มาก และมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอยู่บ้าง

               ทรัพยากรดิน
                        พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   ซึ่งราษฎรเข้าทำกินอยู่ก่อนแล้ว สภาพดินเหมาะแก่การทำการเกษตร ยังขาดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ และขาดปัจจัยสนับสนุน เช่น แหล่งน้ำ

และความรู้ทางด้านการเกษตร ตลอดจนความไม่มั่นใจในกรรมสิทธิ์ ที่ดินจากปัญหาดังกล่าวหากไม่มีการจัดการแก้ไขที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

สภาพแหล่งน้ำ  คุณภาพน้ำ

                แม่น้ำคลองชี    ตั้งอยู่ในตำบลเขาวิเศษ ติดกับวัดเขาพระวิเศษ  อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง  มีความยาวประมาณ 129 กิโลเมตร   ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเขาประบางคราม  น้ำตกร้อยชั้นพันวังอยู่ติดกับ  อำเภอบางขัน      จังหวัดนครศรีธรรมราช   และอำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่   โดยสายน้ำจะไหลผ่าน  5  ตำบล     ในอำเภอวังวิเศษ คือตำบลอ่าวตง  ตำบลวังมะปราง  ตำบลวังมะปรางเหนือ  ตำบลเขาวิเศษ  และตำบลท่าสะบ้า  ซึ่งสมัยก่อนเป็นวังน้ำลึก  

น้ำใสสะอาด  มีสัตว์น้ำสำหรับการบริโภค     และอุปโภค แต่ปัจจุบัน        แม่น้ำคลองชีกำลังตื้นเขินเต็มไปด้วยเศษขยะ 

ทำให้น้ำเน่าเสีย คุณภาพน้ำไม่ดีไม่มีสัตว์น้ำสำหรับการบริโภค    

 ด้านประชากร

พื้นที่                       477.125 ตร.กม.

ประชากร                39,134    คน

ความหนาแน่น          82 คน/ตร.กม.  

        ประชากรของอำเภอวังวิเศษมี 39,134 คน โดยแยกออกเป็นชาย 19.486คน หญิง 19,648 คน ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 27,453 คน โดยแยกเป็นชาย 13,419 คน หญิง 14,034 คน ความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 82 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 11,264 บ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา และจากต่างอำเภอในจังหวัดตรัง จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่าง

 

 สภาพเศรษฐกิจ
 การเกษตรกรรม
            ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจตัวใหม่    พื้นที่ตำบลอ่าวตง มีการปลูกระกำหวานแซมในสวนยางพารา       และทางองค์การบริการส่วนตำบลอ่าวตงสนับสนุนขยายผล  ทุกหมู่บ้าน รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกร้อยชั้นพันวัง และสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร รวมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ได้แก่
           1.กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาวิเศษ    1      กลุ่ม
           2.กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาวิเศษ      1      กลุ่ม
           3.กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวตง      1       กลุ่ม
           4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร             1        กลุ่ม         

            5. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร จำนวน 11 กลุ่ม ได้แก่
            5.1 สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ
            5.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางต้นปรง จำกัด หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ
            5.3 สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษจำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวิเศษ
            5.4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านฉางพัฒนา จำกัด หมู่ที่ 8 ตำบลเขาวิเศษ

            5.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองโตนพัฒนาจำกัด หมู่ที่ 11 ตำบลเขาวิเศษ
            5.6 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จำกัด หมู่ที่ 13 ตำบลเขาวิเศษ
            5.7 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านช่องลม จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลวังมะปราง
            5.8 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่ จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะบ้า
            5.9 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางครามพัฒนา จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวตง
            5.10 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด หมู่ที่ 11 ตำบลอ่าวตง

             อุตสาหกรรมและบริการ

                - ตลาดนัดชุมชน ที่สำคัญ ได้แก่ ตลาดชุมชนคลองชี ตลาดชุมชนเขาวิเศษ ตลาดนัดหนองชุมแสง

            - ร้านค้าภายในหมู่บ้าน

            - อุตสาหกรรม มีผู้ประกอบการด้านโรงงาน 10 แห่ง

            - การพาณิชยกรรม มีห้างหุ้นส่วนจำกัด 8 แห่ง

            - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

            จำนวนธนาคาร  มี  4  แห่ง  ได้แก่

              - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาวิเศษ

              - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยวังวิเศษ            

              - ธนาคารออมสินสาขาห้วยยอด (สาขาย่อยวังวิเศษ)

              - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  รายได้ประชากร   ประชากรอำเภอวังวิเศษ มีรายได้เฉลี่ย/คน/ปี  36,818 บาท

                     การปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอวังวิเศษแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น    5  ตำบล   68  หมู่บ้าน  ได้แก่

 

ลำดับที่

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

1

เขาวิเศษ

   (Khao Wiset)

21 หมู่บ้าน

2

ท่าสะบ้า

(Tha Saba)

11 หมู่บ้าน

3

 วังมะปราง

      (Wang Maprang)

11 หมู่บ้าน

4

วังมะปรางเหนือ

    (Wang Maprang Nuea)

10 หมู่บ้าน

5

อ่าวตง

             (Ao Tong)

15 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

              ท้องที่อำเภอวังวิเศษประกอบด้วย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  6 แห่ง  ได้แก่  เทศบาลตำบลวังวิเศษ   ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น  2  เขต  เขต 1 มี  3 ชุมชน เขต  2 มี   2  ชุมชน  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวังมะปรางเหนือ   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาวิเศษทั้งตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังมะปรางทั้งตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่าวตงทั้งตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสะบ้าทั้งตำบล     องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ   ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือ  (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ)

              การจัดการศึกษา    มี 3 ระบบ คือ   การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

            การศึกษาข้อมูลด้านการศึกษา
            1) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 โรง
            2) โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 19 โรง

            ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
          1) กศน. ตำบล  5  แห่ง

                   2) ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง    

           การศึกษาอื่นๆ
            1. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  3 แห่ง

2. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล  2  แห่ง

3. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในเขตเทศบาล  1  แห่ง

4. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล  4  แห่ง

ศาสนาและวัฒนธรรม           การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 98% นับถือศาสนาคริสต์ 2% สถาบันหรือองค์กรทางศาสนา
            1) วัด, ที่พักสงฆ์ จำนวน     11  แห่ง
            2) โบสถ์คริสต์ จำนวน        3  แห่ง

          ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
            1)  การแสดงพื้นบ้าน เช่น มโนราห์ ลิเกป่า หนังตะลุง และกลองยาว
                2)  หัตถกรรมพื้นบ้าน   เช่น  การจัดทำเครื่องจักสานทำด้วยไม้ไผ่  และหวาย ไม้กวาดดอกหญ้า

ผลิตภัณฑ์จักสานจากใยสังเคราะห์

            3) ศิลปะ   เช่น   การทำเตยหอมแปลงโฉม และการทำผ้าบาติก
            4) ประเพณี เช่น  งานของดีชาววัง    วันสารทเดือนสิบ  การชักพระ  การแต่งงาน อุปสมบท  

งานศพ  งานลอยกระทง และวันสงกรานต์ เป็นต้น

การสาธารณสุข

1. การให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ ดังนี้

- โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง          

จำนวน

1 แห่ง

- ศูนย์สุขภาพชุมชน ระดับ 1            

จำนวน

1 แห่ง

- ศูนย์สุขภาพชุมชน ระดับ 2            

จำนวน

3 แห่ง

- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน

จำนวน

3 แห่ง

- หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

จำนวน

1 แห่ง

- คลีนิค

จำนวน

4  แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

จำนวน

5 แห่ง

2. จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

- แพทย์                                          

จำนวน

2  คน

- ทันตแพทย์                                    

จำนวน

1  คน

- เภสัชกร                                         

จำนวน

3  คน

- พยาบาล                                        

จำนวน

40 คน

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                         

จำนวน

50 คน

- เจ้าหน้าที่อื่นๆ                                          

จำนวน

32 คน

- อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)             

จำนวน

710 คน

 

3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%

ไฟฟ้า   ปัจจุบันอำเภอวังวิเศษ ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 5 ตำบล 68 หมู่บ้าน  มีหน่วยบริการ ผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด จำนวน 1 แห่ง

การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร   ในท้องที่อำเภอวังวิเศษ มีหน่วยงานบริการทางด้านการสื่อสาร ดังนี้
1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังมะปรางเหนือ

และที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 3  แห่ง         

          2. โทรศัพท์การให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์

 

 

 เข้าชม : 3254
 
 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05