[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

 
ผู้บริหารนายอาทิตย์  อินทรวิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ


ข้าราชการ


   นางอุบลรัตน์ ฤทธิรัตน์ 
ตำแหน่ง บรรณรักษ์ชำนาญการ 
รับผิดชอบพื้นที่นิเทศติดตามผลตำบลท่าสะบ้า

                                                                                                                                                                                                                                                          
นางสาวภูษณิศา  วุฒิเลิศอนันต์   
ตำแหน่ง ครู  รับผิดชอบ กลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบ งานแผนฯ งานการเงิน
กลุ่มงานอำนวยการ รับผิดชอบพื้นที่นิเทศติดตามตำบลวังมะปรางเหนือ 
                                                                                                                              นายชาญชัย เก้าเอี้ยน
                                                                                                           ตำแหน่ง ครู

              พนักงานราชการ


นายไพรัช มุกดา
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

รับผิดชอบ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ งานทะเบียนนักศึกษา/ งานพัสดุ/
รับผิดชอบพื้นที่นิเทศติดตามผลตำบลอ่าวตง 


 


นางสาวนภกุล ศรีสะอาด
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


รับผิดชอบ 

 

 

 
ครู สกร.ตำบล

 
นางสาวศศิเกตุ ซุ้นกิจ
ตำแหน่งครู สกร.ตำบลเขาวิเศษ  นายประสิทธิ์ พูดเพราะ
ตำแหน่ง ครู สกร.ตำบลวังมะปรางเหนือ                                             
                                                                                              

 รับผิดชอบ งานในพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือ/ โครงการพิเศษ/ กิจกรรมลูกเสือนางสาวธนภร  สามสี 
ครู สกร
.ตำบลอ่าวตง 

       
 

นายการันต์ อ่วมเกิด
ตำแหน่ง ครู สกร.ตำบลท่าสะบ้า

 

 


นายอิสรา เพ็ชรจันทร์
ตำแหน่ง ครู ศรช.
 

 


นางสาววิษรินทร์ ชูโรจน์

ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
 
 
รับผิดชอบ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ/ การจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับคนพิการ/ การจัการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ/ งานธุรการ/ จดบันทึกการประชุม-รายงานการประชุม/ โครงการ กศน.ปักหมุดฯ สำหรับคนพิการ/ งาน PR ข่าวประชาสัมพันธ์


 
   
 
 
     
 

 
 


                  เข้าชม : 4512
 
 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05