[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสืออาสาพระราชทานในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอวังวิเศษ และนายประสิทธิ์ พูดเพราะ ตำแหน่ง ครู ศสกร.ตำบลวังมะปรางเหนือ เข้าร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสืออาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ โรงเร
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาคโลหิต
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอวังวิเศษ บุคลากร ศสกร.อำเภอวังวิเศษ และนักศึกษา ศสกร.อำเภอวังวิเศษ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลูกต้นไม้
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอวังวิเศษ บุคลากร ศสกร.อำเภอวังวิเศษ และนักศึกษา ศสกร.อำเภอวังวิเศษ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังวิเศษ และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวั
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร ศสกร.อำเภอวังวิเศษ ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่ นายชาญชัย เก้าเอี้ยน ตำแหน่ง ครู ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอวังวิเศษ บุคลากร ศสกร.อำเภอวังวิเศษ และนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ กวาดขยะใบไม้ ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเ
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมพิธีโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ไปเลือกตั้ง ส.ส.
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กศน.อำเภอวังวิเศษ นำนักศึกษาเข้าร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ไปเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่แต่ละคนมีรายชื่ออยู่ ตั้งแต่บริเวณลานดับเพลิงไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จ
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (Big Day) “14 พฤษภา รวมพลังชาวตรัง ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างสุจริตโปร่งใส”
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้ นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (Big Day) “14 พฤษภา รวมพลังชาวตรัง ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อ
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2565
ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ และนายประสิทธิ์ พูดเพราะ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลวังมะปรางเหนือ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวั
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขับเคลื่อน ศส.ปชต. รณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน ศส.ปชต. รณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม พลัส ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มอันดามัน) ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ ร่วมลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม พลัส ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มอันดามัน) ประจำปี 2566 ณ กศน.ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง, กศน.ตำบล
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning
ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร กศน.อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเ
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 4 เมษายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ นายไพรัช มุกดา ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และนายประสิทธิ์ พูดเพราะ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันที่ 3 เมษายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้ นางสาวภูษณิศา วุฒิเลิศอนันต์ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมอบรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 2 เมษา รักการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร กศน.อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมโครงการ 2 เมษา รักการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร กศน.อำเภอวังวิเศษ ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปให้บริการแก่ประชาชนใ
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“สัมมนาทางวิชาการ” ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 นายไพรัช มุกดา ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ นิณีการ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
12 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบวุฒิบัตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมพิธีรับมอบวุฒิบัตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05