[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2564

พุธ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


 https://thaircy.redcross.or.th/2019/08/09/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%94-2/

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2564” เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2564 **ปิดรับผลงานวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563**

>>การส่งผลงานประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้กระทำคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด
2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กศน. กศน.อำเภอ/เขต โรงเรียน อุดมศึกษา/อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด ผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1 ในวันและเวลาราชการ

>>ข้อเสนอแนะการส่งผลงาน

1. เป็นผลงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยเท่านั้น
2. จัดเรียงเอกสารแต่ละประเภทให้ตรงตามเกณฑ์ และหัวข้อที่กำหนดในองค์ประกอบ
3. จัดทำต้นฉบับพร้อมสำเนา รวม 5 ชุด (ต้นฉบับควรเป็นรูปแบบสี่สี) และใส่เลขหน้ากำกับทั้ง 5 ชุด
4. กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

>>ส่งผลงานได้ที่

สามารถส่งผลงานได้ด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (จัดทำผลงาน 5 เล่ม)

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

>>>ดาวน์โหลดระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561

ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561 Click!!

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. 2561 (หมายเหตุ แก้ไขข้อความหน้า 5 ข้อ 6.1.1 อาสายุวกาชาด หมายถึง เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี)

 

>>ประเภทบุคคล

1.แบบประเมินผลงานอาสายุวกาชาดดีเด่น (เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี)

>>>แบบประเมินอาสายุวกาชาดดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินอาสายุวกาชาดดีเด่น (Word) Click!!

2.แบบประเมินผลงานที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น

>>>แบบประเมินที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น (Word) Click!!

3.แบบประเมินผลงานวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น

>>>แบบประเมินวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น (Word) Click!!

4.แบบประเมินผลงานวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น

>>>แบบประเมินวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น (Word) Click!!

5.แบบประเมินผลงานผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

>>>แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (Word) Click!!

6.แบบประเมินผลงานผู้บริหารการศึกษาดีเด่น

>>>แบบประเมินผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (Word) Click!!

>>>แบบประเมินผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (PDF) Click!!

7.แบบประเมินผลงานผู้ให้การสนันสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดดีเด่น

 

>>ประเภทหน่วยงาน

1. แบบประเมินผลงาน กศน. อำเภอดีเด่น

>>>แบบประเมิน กศน. อำเภอดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมิน กศน. อำเภอดีเด่น (Word) Click!!

2. แบบประเมินผลงาน กศน. จังหวัดดีเด่น

>>>แบบประเมิน กศน. จังหวัดดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมิน กศน. จังหวัดดีเด่น (Word) Click!!

3.แบบประเมินผลงานโรงเรียนดีเด่น

>>>แบบประเมินโรงเรียนดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (Word) Click!!

4. แบบประเมินผลงานอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าดีเด่น

>>>แบบประเมินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (Word) Click!!

5. แบบประเมินผลงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น

>>>แบบประเมินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น (Word) Click!!

6. แบบประเมินผลงานกรมราชทัณฑ์ดีเด่น

>>>แบบประเมินกรมราชทัณฑ์ดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินกรมราชทัณฑ์ดีเด่น (Word) Click!!

7. แบบประเมินผลงานเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น

>>>แบบประเมินเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น (Word) Click!!

8. แบบประเมินผลงานหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมดีเด่น

>>>แบบประเมินหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมดีเด่น (Word) Click!!

 เข้าชม : 533


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      660603 จิตอาสาพระราชทาน-ต.นาเกลือ 6 / มิ.ย. / 2566
      วันคนพิการสากล จังหวัดตรัง 3 / ก.พ. / 2566
      สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 22 / ธ.ค. / 2565
      กศน.อำเภอกันตัง ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% 22 / ธ.ค. / 2565
      การศึกษาตามอัธยาศัย - รับบริจาคหนังสือ 31 / ต.ค. / 2565


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05