[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

 

 

นางส้าหลี้เฝาะ โต๊ะหลี

ประวัติโดยย่อ
ชื่อ-สกุล          นางส้าหลี้เฝาะ    โต๊ะหลี                                                   
ปัจจุบันอาชีพ   ผู้รับใบอนุญาต /ผู้บริหารโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ
เกิด               3   กุมภาพันธ์   2500
การศึกษา      มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตารมอัธศัยอำเภอเมืองตรัง
                  ปริญญาตรี   คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์   สถาบันราชภัฏภูเก็ต

                  ปริญญาโท   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                       
ปริญญาเอก  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การทำงาน
                  -เริ่มรับตำแหน่งครูผู้สอน   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  อำเภอเมือง   จังหวัดตรัง  2530-2540
                  -รับตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต   โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง   พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน
                  -รับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2541  จนถึงปัจจุบัน
ผลงานทางสังคม  อดีต-ปัจจุบัน
                     
-ผู้นำสตรีมุสลิมภาคใต้ตอนบน  ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2542  จนถึงปัจจุบัน
                 -นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ตอนบน
                 -วิทยากรกรมตำรวจตระเวรชายแดน  ค่าย  435
                 -ที่ปรึกษานักศึกษามุสลิมระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆในจังหวัดตรัง
                 -วิทยากรทางการศึกษาแก่ บุคลากรในโรงเรียน และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง
                 -ผู้ริเริ่มจัดทำโครงการความสัมพันธ์ของการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  ไทย-มาเลย์  ของ
                  สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ตอนบน   และ  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์มาเลเซีย
                 -ช่วยเหลือสนับสนุนเด็กกำพร้าและเด็กยากจนให้มีการศึกษา
                 -ได้ช่วยเหลือชุมชนที่ใกล้เคียงโดยการให้ความรู้และให้ส่งเสริมอาชีพมาโดยตลอด
                 -ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจากปี  พ.ศ. 2545  จนถึงปัจจุบัน
                 -รางวัล 76 คนดีนำทางแทนคุณแผ่นดิน จากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก   เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม  2552
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
                 โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ   32/1   ม.1 ต.ควนปริง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000  เว็บไซต์ www.svt.ac.th
                 Email: saleefoa@hotmail.com   โทรศัพท์/โทรสาร  075-258020   มือถือ  087-2838683

แบบบันทึกเกียรติบัตร 

ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

ได้จาก

วันที่ได้รับ

1

รางวัลบุคคลดีเด่น เหรียญโนมา ประจำปี 2532 จากการรณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออก -เขียนไม่ได้

กรมการศึกษา  (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน)

ประจำปี 2532

2

โรงเรียน รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก

กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปี  2549

3

ผู้บริหารรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก

กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปี  2550

4

รางวัล 76 คนดีนำทางแทนคุณแผ่นดิน

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

14  ตุลาคม  2552

5

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2551   ระดับประถมศึกษาปีที่  6  ระดับเหรียญทอง

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

21  ตุลาคม  2552

6

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2551   ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ระดับเหรียญทองแดง

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

21  ตุลาคม  2552

7

มีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างปีการศึกษา  2550-2551

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

21  ตุลาคม  2552

 

547

 พร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครริ  คภาพันธ์   2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 3849