[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"

 

  

ทดสอบหมวดหมู่
English Program

จันทร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


                                                           English Program

                                   
                                                     นางละออง   ภู่กลาง                                                    นายวิชาญ  ทับทิม
                                             ผู้ประสานงาน กศน.จังหวัดตรัง                             ผู้ประสานงาน กศน.อำเภอเมืองตรัง

                                                                                                                                                     

                                                                                            แผนการลงทะเบียน
                                                                                ระดับประถมศึกษา (Primary Level)
ภาค
เรียนที่
ประถมศึกษา 36/12 หน่วยกิต Primary Level 36/12 CREDIT
 1

  
 
ทร11001  ทักษะการเรียนรู้ 5 LS11001 Learning Skills 5
พท11001 ภาษาไทย
3 BT11001 Thai Language 3
พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 BF11001 Basic English 3
ทช11001 เศรษฐกิตพอเพียง
1 WS11001 Sufficiency Economy 1
รวม 12 Total 12
 วิชาเลือก      -  Elective courses     -
 2  
 
ค11001 คณิตศาสตร์ 3 BM11001 Mathematics 3
อช11011 ช่องทางเข้าสู่อาชี

2
 
OP11001 Channels for Occupational
                    Performance
2
ทช11002 สุขศึกษา พละศึกษา 2 WS11002 Health and Physical Education 2
สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
 
1
 
SD11003 Self and Community Social
                  Development
1
รวม 8  Total 8
 วิชาเลือก      4  Elective courses     4
 3 
 
 
พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 BS11001 Sciences 3
อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 OP11002 Occupational Performance Skills 4
ทช11003 ศิลปศึกษา 2 WS11003 Art Education Total 2
 รวม 9  Total 9
 วิชาเลือก      3  Elective courses     3
 4
 


 
 
 

 
สค11001 สังคมศึกษา 3 SD11001 Social Education 3
สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 SD11002 Religion and Civics 2
อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 OP11003 Occupation Development
                  for Living
2
รวม 7  Total 7
 วิชาเลือก      5  Elective courses     5
 
  วิชาบังคับ     36  Required courses     36
  วิชาเลือก      12  Elective courses     12
   รวม 48  Total  48

     ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เริ่มเปิดรุ่นแรกในภาคเรียนที่ 2/2555 โดยเปิดในระดับประถมการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน
     - จัดสอนสัปดารห์ไม่น้อยกว่า 4 วัน
     - จำนวน 1 หน่วยกิจ ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดารห์
     - ครู ศรช.สอนวิชาภาษาไทย
     - ครูต่างประเทศสอนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดารห์
     - ผู้เรียนควรได้เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 4 วันต่อสัปดารห์

การวัดและประเมินผล
     ดำเนินการตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้
     1. ในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ วัดและประเมินผลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา
     2. มีการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน จากสถาบันทางภาษาที่ได้รับความเชื่อถือ เพื่อทราบความก้าวหน้า
         และข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน
     3. ให้ผู้เรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ NT ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจัดสอบ
         หรือตามที่สำนักงาน กศน. กำหนดให้จัดสอบ
     4. หลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้เรียนเป็นไปตามแบบที่สำนักงาน กศน. กำหนด

การประเมินคุณธรรม
     เป็นการประเมินสิ่งที่ต้องการปลูกฝังในตัวผู้เรียน โดยประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งด้านการพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน การอยู่รวมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่สถานศึกษาจัด เพิ่อเสริมสร้างคุณธรรม ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
     มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ โดยผู้เรียนต้องเขียนโครงการและรายงานผลโครงการเป็นภาษาอังกฤษ
มีครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษา

การจบหลักสูตร
    ตามเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ
    ระดับประถมศึกษา  บังคับ 36 หน่วยกิต เลือก 12 หน่วยกิจ รวม 48 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน

หลักฐานการศึกษา
     1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ออกเป็นฉบับภาษาไทย และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ และประทับตรายางคำว่า "English Program"
     2. ประกาศนียบัตร ออกเป็นฉบับภาษาไทย และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ และประทับตรายางคำว่า "English Program"


บรรยากาศการเรียนการสอน
ปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2555

 
คุมเข้มโดย นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์ ผอ. กศน.อำเภอเมืองตรัง                                                       ผู้เข้าโครงการ English Program
 

เปิดการปฐมนิเทศโดย นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

 
ผอ. กศน.อำเภอเมืองตรัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ                         นางละออง  ภู่กลาง ผู้ประสานระดับจังหวัด ชี้แจงเบื้องต้น

 
Mr. Sixto Angelo Catarata ครูผู้สอน กล่าวทักทาย

 
ผู้เข้าโครงการฟังอย่างสนใจ

 
ยิ้มสู้

 
ทักทายด้วยการอ่านศัพท์ภาษาอังกฤษ

 
เน้นเป็นรายบุคคล

 
เน้นเป็นรายบุคคล

 
เน้นเป็นรายบุคคล

 
เน้นเป็นรายบุคคล                                        ส่วนหนึ่งผู้เข้าสังเกตุการณ์

 

วางแผนการดำเนินงาน


บรรยากาศการเรียนการสอนวันที่สอง

 
นายวิชาญ  ทับทิม ผู้ประสานงาน กศน.อำเภอเมืองตรัง เป็นพี่เลี้ยงคอยอธิบายเป็นภาษาไทย              การอ่านคำ

 
เขียนศัพท์บนกระดานหน้าห้องเรียน                                                     นังฟังอย่างสนใจ

 
เรียนอย่างมีความสุข                                             เขียนศัพท์

 
คงจะไม่เหมือนกัน น๊ะ

 
เขียนด้วยความมั่นใจ

 
ฝึกพูดสนทนากัน                                                    ออกมาเขียนศัพท์บนกระดานหน้าห้อง
สรุป 2 วัน ที่ผ่านมา จากการสังเกตุผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ยิ้มแย้ม ร่วมมือกับครูผู้สอนด้วยดีและสมัครใจ
มีความกระตือลือล้นที่จะใฝ่รู้
 
เข้าชม : 3485


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      ม.6 ใน 8 เดือน 24 / ธ.ค. / 2555
      English Program 26 / พ.ย. / 2555


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05