[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 
 วิสัยทัศน์

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง  เป็นองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาประชาชน  กลุ่มเป้าหมาย  ให้เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พบพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11

 พันธกิจ

            1. จัดและส่งเสริมการศึกษา ให้กับผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ตามความต้องการในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ และการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน โดยบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับผู้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง เพื่อให้มีอาชีพมีงานทำ พัฒนาตนเอง มีจิตสำนึก พัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

3. จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับผู้รับบริการตามความเหมาะสมและความสนใจ  เพื่อให้เกิดเรียนรู้ตลอดชีวิต จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            6. ส่งเสริม เร่งรัด ระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
11
กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน
      1.การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
      2.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
      3.
การส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
      4.การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
      5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2554 - 2559
      1.มุ่งบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม
      2.ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและทันกับการเปลี่ยนแปลง
      3.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เป็นฐานการเรียนรู้ในชุมชน
      4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
      5.เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
 วัฒนธรรมการทำงานขององค์กร
      ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจผู้รับบริการ ทำงานเป็นทีม
 ปรัชญา
      สร้างโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 อัตลักษณ์ผู้เรียน
              สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
             สถานศึกษาพอเพียง
 
 
 
 
 
 


เข้าชม : 2177
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05