[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"

 
   
บุคลากร
 ผู้บริหาร
        
 
นายขันธ์ชัย บริฐูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
โท
ร. 0-7521-6886
kunchai@trang.nfe.go.th
  ข้าราชการ ชื่อ - นามสกุล / หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 
 
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ 
ครู (ครูชำนาญการพิเศษ)

- งานแผนงาน/โครงการ

panisara@trang.nfe.go.th
 
นางธิดารัตน์ เปาะทอง
บรรณรักษ์ชำนาญการพิเศษ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง

tidarat@trang.nfe.go.th
 

 
  ลูกจ้างประจำ ชื่อ - นามสกุล / หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 
นายเชตุ ชัยเพชร
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง

พนักงานราชการ
ครูอาสาฯ
ชื่อ - นามสกุล / หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 
นางสิริมา ทองไสย
พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัคร กศน.ฯ)

- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- กลุ่ม กศน.ต.บ้านควน, กศน.ต.นาตาล่วง, กศน.ต.หนองตรุด
sirima@trang.nfe.go.th
 
 
นางสาวถนอมรัตน์ แคว้นโอฬาร
พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัคร กศน.ฯ)

- งานการศึกษาต่อเนื่อง

- กลุ่ม กศน.ต.ทับเที่ยง, กศน.ต.บ้านโพธิ์,
  กศน.ต.ควนปริง, ศรช.บ้านควนขนุน
โทร. 089-592-2164
tanomrut@trang.nfe.go.th
 
 
นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร์
พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัคร กศน.ฯ)

- งานพัสดุ
- งานแผนงานโครงการ
- งานการศึกษาเทียบระดับ

- กลุ่ม กศน.ต.นาบินหลา, กศน.ต.นาโยงใต้, กศน.ต.โคกหล่อ
โทร. 084-057-2827
kitisak@trang.nfe.go.th
 
 
นายสุทธิชัย ธรรมโชโต
พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัคร กศน.ฯ)

- งานอาคารสถานที่
- งานโครงการพิเศษ
- กลุ่ม กศน.ต.บางรัก, กศน.ต.นาโต๊ะหมิง, กศน.ต.นาพละ
โทร. 081-396-4780
sutichai@trang.nfe.go.th

 
 

พนักงานราชการ
ครู ศรช.
ชื่อ - นามสกุล / หน้าที่ความรับผิดชอบ
    นายวิชาญ ทับทิม
พนักงานราชการ
(กศน.ตำบลทับเที่ยง)

โทร. 085-002-0059
wichan@trang.nfe.go.th
    นางจุติมา หัตถิยา
พนักงานราชการ

(ศรช.บ้านควนขนุน ตำบลทับเที่ยง)
โทร. 086-947-0841
jutima@trang.nfe.go.th
    นายพงศ์ศักดิ์ ปานศรี
พนักงานราชการ
(กศน.ตำบลนาพละ)
โทร. 083-391-6795
pongsak@trang.nfe.go.th
    นางชนาธิป ลิ้นหล่อ
พนักงานราชการ

(กศน.ตำบลโคกหล่อ)
โทร. 081-607-7317
chanatip@trang.nfe.go.th
    นายสุทธิพล จริงจิตร
พนักงานราชการ
(กศน.ตำบลนาโต๊ะหมิง)
โทร. 081-057-7105
suttipon@trang.nfe.go.th
  ายอำนาจ เทพพูลผล
พนักงานราชการ

(กศน.ตำบลนาท่ามเหนือ)

โทร. 081-080-4228
amnat@trang.nfe.go.th

  นายพิชัย นาคสอิ้ง
พนักงานราชการ

(กศน.ตำบลนาตาล่วง)

โทร. 084-304-3876
pichai@trang.nfe.go.th
    นางสุพัตรา บุญชัยแสน
พนักงานราชการ

(กศน.ตำบลบ้านควน)
โทร. 088-445-9162
supattra@trang.nfe.go.th
 
 
นางพวงเพชร เมืองนก
พนักงานราชการ

(กศน.ตำบลนาท่ามใต้)
โทร. 087-431-8353
pongpat@trang.nfe.go.th
 
 
นางสุนิสา มั่นซิ้ว
พนักงานราชการ

(กศน.ตำบลบางรัก)
โทร. 089-470-8525
sunisa@trang.nfe.go.th
    นางอารีย์ ทองดี
พนักงานราชการ

(กศน.ตำบลนาบินหลา)
โทร. 085-129-5198
arree@trang.nfe.go.th
  นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์
พนักงานราชการ

(กศน.ตำบลนาโยงใต้)
โทร. 081-273-8267
supawan@trang.nfe.go.th
  นางสุพรรณี จริงจิตร
พนักงานราชการ

(กศน.ตำบลบ้านโพธิ์)
โทร. 081-397-8183
  นายสัญญาลักษ์ มุขแสง
พนักงานราชการ

(กศน.ตำบลหนองตรุด)
โทร. 083-293-6489
    นางสุนีย์ บุญญา
พนักงานราชการ

(กศน.ตำบลควนปริง)
โทร. 0857928272
mai@trang.nfe.go.th
    นางสาวกชพรรณ จันทร์เขียว
พนักงานราชการ
(
กศน.ตำบลน้ำผุด
)
โทร.0872820877
fern@trang.nfe.go.th
   

 
ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - นามสกุล / หน้าที่ความรับผิดชอบ
 นางจีราวรรณ ชูอินทร์

บรรณารักษ์อัตราจ้าง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
โทร.087-269-0348
     
   

นางสาววิภาดา  ตันติเอกรัตน์
ครู กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
โทร. 087-362-8628
   


นางสาวจีรวรรณ  ชูสังข์
ครู กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
โท
ร.085-340-9016
     
ประเภทบุคลากร
 
รวม
  ผู้บริหาร    1
  ข้าราชการ    2
  พนักงานราชการ (ครูอาสาฯ)    4
  พนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบล)  16
ลูกจ้างประจำ   1
    ลูกจ้างชั่วคราว
   3
   
    
  รวม          27
 
 
 


เข้าชม : 5965
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05