[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง


จังหวัด ตรังได้มอบที่ดินจำนวน 686 ไร่ 57 ตารางวา ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ "ทุ่งกง" ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตั้งแต่ปี 2524 โดยในระยะแรกมหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานีวิจัยทางการเกษตรของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในปีพ.ศ.2534 ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องขอให้ขยายวิทยาเขตไปที่จังหวัดตรัง เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก และตัวจังหวัดยังเป็นศูนย์กลางของจังหวัดทางภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับจังหวัดตรังยังไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับภาคราชการและเอกชนของจังหวัดตรัง ถึงความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปที่จังหวัด ตรัง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขยายการศึกษาไปที่จังหวัดตรัง ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1-2 ที่จังหวัดตรังในรายวิชาพื้นฐาน และเรียนชั้นปีที่ 3-4 ที่คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ในรายวิชาเฉพาะสาขา เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในวันที่

คำอธิบาย: history3

19 สิงหาคม 2534 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 สิงหาคม 2534 ในปีพ.ศ. 2540 โครงการขยายการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จังหวัดตรังได้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรังมีสถานะเป็น วิทยาเขตสารสนเทศ และได้ย้ายที่ทำการจากอาคารชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ มาที่อาคารเอนกประสงค์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 ในปีการศึกษา 2546 ได้จัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (Faculty of Commerce and Management) ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจ 8 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัย สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

เข้าชม : 708
 
 

กศน.ตำบลควนปริง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5  ตำบลควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง เบอร์โทร 08-9469-4569
E-mail  Khrupan4569@hotmail.com

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05