[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

จันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566


 

28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (คำสามัญ: วันเกิด) รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2566 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม และถือเป็นวันหยุดราชการเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา

 

พระราชประวัติ ร.10

·         พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17.45 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

·         ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

·         ทรงเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและทรงรับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (การศึกษาด้านทหาร) คณะการศึกษาด้านทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

·         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515

·         หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

·         ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจและพระราชประวัติรัชกาลที่ 10

 

พระราชกรณียกิจ ร.10

พระราชกรณียกิจด้านการทหารและการบิน

ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงมีพระประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบินในระดับสูง ทรงรับราชการทหารในตำแหน่งต่าง ๆ และพระองค์ยังทรงดำรงพระยศทางทหารของ 3 เหล่าทัพ

พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ทรงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งพระองค์ยังทรงเป็นองค์ประธานในการจัดสร้าง "มูลนิธิกาญจนบารมี" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้

พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง โดยพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และพระราชทานแก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศ นำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร

นอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนมิตรประเทศ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังผู้นำประเทศต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญ

พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

พระองค์ทรงมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อแม่ - Bike for Mom" และ "ปั่นเพื่อพ่อ - Bike for Dad" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพในการร่วมออกกำลังกาย แสดงพลังความสามัคคีของชาวไทยทั่วประเทศ

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

ตัวอย่างกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนิยมปฏิบัติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ได้แก่

·         ลงนามถวายพระพร ทั้งในสถานที่และออนไลน์

·         ทำบุญตักบาตร

·         พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

·         ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

·         ร่วมบริจาคโลหิตเข้าชม : 126


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ศกร.ตำบลทุ่งยาว 6 / พ.ค. / 2567
      วันรักการอ่าน 2 เมษายน 28 / เม.ย. / 2567
      วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน 15 / ส.ค. / 2566
      28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 24 / ก.ค. / 2566
      5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2 / ธ.ค. / 2565


 
ศกร.ตำบลทุ่งยาว..
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ.ปะเหลียน
ที่อยู่..หมู่ที่  1  ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง...เบอร์โทร.....081-9767928
e-mail:..manot.set@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05