[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

4 / ก.ค. / 2563 : ผลการดำเนินงานไตรมาสที่3-4 ปีงบประมาณ 2563
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นางสาวทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์ ครูกศนตำบลท่าพญา ลงพื้นที่จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศนตำบลท่าพญาปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมวิชาการทำขนมผูกรักหลักสูตร 5 ชั่วโมง(รูปแบบกลุ่มสนใจ) เวลา 10.00 น ถึง 16.00 น ณ กศน. ตำบลท่าพญา ให้กับประชาชนที่
2 / มิ.ย. / 2563 : ผลการดำเนินงานไตรมาสที่3-4 ปีงบประมาณ 2563
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการทำหน้ากากผ้า ณ กศน.ตำบลท่าพญา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา09.00-1ุ6.00น. โดยมี
29 / พ.ค. / 2563 : นิเทศติดตามจากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
การนิเทศ ติดตามจากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ นิเทศติดตามและให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุและงานบริหารทรัพย์สินราชการ และนิเทศ กศน.ตำบล ณ กศน.อำเภ
29 / พ.ค. / 2563 : การพัฒนาสมรรถนะครู
โครงการพัฒนา ครู กศน. เพื่อเพิ่มสมรรถนะ การจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 นางสาวทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์ ครู กศน.ตำบลท่าพญา เข้าร่วมโครงการพัฒนา ครู กศน. เพื่อเพิ่มสมรรถนะ การจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตร การใช้สื่อเทคโนโลยี สำหรับครูมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active learning ณ กศน.อำเภ
18 / พ.ค. / 2563 : ผลการดำเนินงานไตรมาสที่3-4 ปีงบประมาณ 2563
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการ ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หลักสูตร 3 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 22 คน ณ กศน.ตำบลท่าพญา
18 / พ.ค. / 2563 : ผลการดำเนินงานไตรมาสที่3-4 ปีงบประมาณ 2563
โครงการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า หลักสูตร 3 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านวังปริง ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมาย 8 คน
28 / ก.พ. / 2563 : ผลการดำเนินงานของ ปี2563
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประชาชน ปีงบประมาณ 2563
วันที่24-25 ก.พ.2563 นางสาวทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์ ครู กศน.ตำบลท่าพญาจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประชาชน ปีงบประมาณ 2563 ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล กลุ่มเป้าหมาย 15 คน ณ ศูนย์ดิจิทัล กศน.ตำบลท่าพญา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวความปลอด
28 / ก.พ. / 2563 : ผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลท่าพญา ปี 2563
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563
วันที่23 ก.พ. นางสาวทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์ ครูท่าพญา จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้าหลักสูตร 3 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 8 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลท่าพ
28 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 12 ก.พ.2563 นางสาวทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์ ครู กศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการทำกระเป๋าผ้าเคดูพาค หลักสูตร 5 ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ม.4 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กลุ่มเป้าหมาย 6 คน
28 / ก.พ. / 2563 : ผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลท่าพญา ปี 2563
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 11 ก.ค.2563 ครูกศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการเพ้นท์แก้ว จำนวน 3 ชั่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ม.4 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป้าหมาย 6 คน โดยมีว่าที่ร้อยตร
28 / ก.พ. / 2563 : ผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลท่าพญา ปี 2563
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการทำสลัดโรล จำนวน 3 ชั่วโมง
วันที่ 10 ก.พ.2563 กศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการทำสลัดโรล จำนวน 3 ชั่วโมง ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองนกวัว หมู่ 1 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 10 คน
28 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมอบรมการฝึกทักษะการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุโดยใช้ผ้าขาวม้า จำนวน 3 ชั่วโมง
วันที่7 กุมภาพันธ์ 2563 ครูกศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมอบรมการฝึกทักษะการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุโดยใช้ผ้าขาวม้า จำนวน 3 ชั่วโมง ณ รพ.สต.ท่าพญา หมู่4 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ครูกศน.ตำบลท่าพญา ขอขอบคุณ
28 / ก.พ. / 2563 : ผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลท่าพญา ปี 2563
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม การอบรมคุณธรรม ธรรมะสร้างสุขเปลี่ยนทุกได้ หลักสูตร 6 ชม.
วันที่ 1 ก.พ.2563 ครูกศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม การอบรมคุณธรรม ธรรมะสร้างสุขเปลี่ยนทุกได้ หลักสูตร 6 ชม. ณ วัดเก่าท่าพญาใน หมู่ที่ 4 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา กลุ่มเป้าหมาย
9 / ก.พ. / 2563 : ผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลท่าพญา ปี 2563
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ปีงบประมาณ2563
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์ ครูกศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมอบรมคุณธรรม ธรรมสร้างสุขเปลี่ยนทุกข์ได้ หลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 17 คน ณ วัดเก่าท่าพญาใน ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน
28 / ม.ค. / 2563 : ผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลท่าพญา ปี 2563
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2563
นางสาวทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์ ครู กศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2563 ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา กิจกรรมการสานตะกร้าจากก้านจาก หลักสูตร 15 ชั่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ให้กับกลุ้มเป้าหมาย จำนวน 7 คน ระหว่งวันที่ 18-25
23 / ม.ค. / 2563 : ผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลท่าพญา ปี 2563
โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 17 ม.ค.2563 เวลา13.00-16.00น. ครูกศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่โดยรถโมบายเคลื่อนที่ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าพญา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ณ สนามโรงเรียนวัดท่า
22 / ม.ค. / 2563 : ผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลท่าพญา ปี 2563
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 17 ม.ค.2563 เวลา10.00-16.00น. กิจกรรมการทำวุ้นกะทิแฟนซี หลักสูตร 5 ชั่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจจำนวน 10 คน ซึ่งมีนางสาว
24 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารขององค์กร กศน.
วันที่จันทร์ ที่23 ธันวาคม 2562 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนายธนากร เยาว์ดำ ตำแหน่งนักวิช
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมวิชาการตกแต่งผ้าในงานพิธีต่าง ๆ หลักสูตร 31 ชั่วโมง(รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่ายในครััวเรือน ณ กศน.ต
3 / ก.ค. / 2562 : กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 256 (1 อำเภอ 1 อาชีพ)
วันที่ 17-25 มิ.ย.2562 กิจกรรมการทำน้ำพริก 4 ภาค หลักสูตร 31 ชั่วโมง ( 1 อำเภอ 1 อาชีพ รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา ที่สนใจในการทำน้ำพริกเพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ลดรายจ่าย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา กลุ่มเป้าหมาย 11 คน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05