[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 
บุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ
ผู้บริหาร
  
 นางสาวรอฮานี  อาแวกาจิ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ

บริหารงานการปฏิบัติงานทุกส่วนและงานอื่นๆนอกเหนือโครงการบริหารที่กำหนด
-หัวหน้ากลุ่มประสานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
-หัวหน้างานบัญชี
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
-งานงบประมาณและระดมทรัพยากร
-งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
-งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 
พนักงานราชการ
 

นายศรชัย  เพ็ชรฉุย
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

-หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
-เจ้าหน้าที่พัสดุ
-เจ้าหน้าที่ทะเบียน
-หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
-หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
-หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ ICT
-หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 2551)
-หัวหน้างานเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-หัวหน้างานการศึกษาเทียบระดับ (ไต่ระดับ)
-หัวหน้างานแผนงานและโครงการ
-หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศและรายงานข้อมูล
-หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง
-หัวหน้างานส่งเสริมการรู้หนังสือ
-งานราชการใสสะอาด
 

นางศรีนวล  ปราบเสร็จ
ครู กศน.ตำบล
ครู กศน.ตำบลบ้าหวี

-หัวหน้างานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-หัวหน้างานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
 

นางสาวเบ็ญจพร  แข็งแรง
ครู กศน.ตำบล
ครู กศน.ตำบลตะเสะ

-หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค
-เจ้าหน้าที่งานเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-หัวหน้างานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์  วิจารณ์
ครู กศน.ตำบล
ครู กศน.ตำบลหาดสำราญ

-หัวหน้างานการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
-งานอาสาสมัครการจัดทำบัญชี
-ผู้ช่วยงานแผนงานและโครงการ

ลูกจ้างชั่วคราว
 

นางสาวอัญชลี  หนูนุ่ม
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์อัตราจ้าง

-หัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย
-งานห้องสมุดประชาชน
-งานบ้านหนังสือชุมชน
-งานการจัดการศึกษาเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
-ผู้ช่วยงานธุรการ/สารบรรณ
-ผู้ช่วยงานพัสดุ
 

นางสาวจรี  ใจตรง
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในเขา 

-หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
-หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
-ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

นายธีระพงษ์  สุวรรณรัตน์
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกออก

-หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
-หัวหน้างานธรรมศึกษาในสถานศึกษา
-ผู้ช่วยงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
-ผู้ช่วยงานกิจการลูกเสือ
-ผู้ช่วยงานอาคารและสถานที่
 

นางกันต์ภัสสร  อินทร์เสนี
ครูผู้สอนคนพิการ
ครูผู้สอนคนพิการ

-หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ
-เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 2551)
-ผู้ช่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค
 
นางสาวทิพวรรณ  ขวัญมา
ครูผู้สอนคนพิการ
ครูผู้สอนคนพิการ

-หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
-เจ้าหน้าที่งานการศึกษาเทียบระดับ (ไต่ระดับ)
-งานสวัสดิการ
-ผู้ช่วยงานพัสดุ
-ผู้ช่วยงานการศึกษาพิเศษ
-ผู้ช่วยงานศูนย์การเรียน ICT


 
นายวิทยา  พรหมจันทร์
ครูผู้สอนคนพิการ
ครูผู้สอนคนพิการ

-หัวหน้างานกิจการลูกเสือ
-หัวหน้างานอาคารและสถานที่
-ผู้ช่วยงานการศึกษาพิเศษ
 

นางสาววริยา  สุดรักษ์
ครูผู้สอนคนพิการ
ครูผู้สอนคนพิการ

-หัวหน้างานธุรการ/สารบรรณ
-ผู้ช่วยงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
-ผู้ช่วยงานการศึกษาพิเศษ
  
นายเชาวลา  วันแรก
ครูผู้สอนคนพิการ
ครูผู้สอนคนพิการ

-หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด,โรคเอดส์
-งานประสานภาคีเครือข่าย
-ผู้ช่วยงานการศึกษาพิเศษ
-ผู้ช่วยงานอาคารและสถานที่
-ผู้ช่วยงานกิจการลูกเสือ


เข้าชม : 1086
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 โทร 0 7520 8121 โทรสาร 0 7520 8174

vip_teenee@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05