[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
 ตารางมอบหมายภารกิจ / กิจกรรม

งานแผนงาน / งบประมาณ

ภารกิจงาน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ / ส่ง หมายเหตุ
       
ส่งโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 28 พ.ย. 57  
 การจัดสรรงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 10/2558 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย     ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 สรุปสาระสำคัญยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย     
 การจัดสรรงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 7/2558 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย    อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
 การจัดสรรงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 9/2558 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย    กศ.ต่อเนื่อง / สื่อ กศน.ตำบล / รู้หนังสือ
 การจัดสรรงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 8/2558 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย     การสอนคนพิการ
 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบลงทุน นายศรชัย  เพ็ชรฉุย  12 พ.ย. 57   
 การจัดสรรงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 6/2558 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย    อัธยาศัย 
 การจัดสรรงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 5/2558 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย    หนังสือ / พัฒนาผู้เรียน 
 การจัดสรรงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 4/2558 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย    สาธารณูปโภค / บริหาร 
 การจัดบริการทางการศึกษาพิเศษใน กศน.อำเภอ ระยะที่ 1 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย     
 การจัดทำแผนระดับจุลภาคในการจัด กศน. นายศรชัย  เพ็ชรฉุย     
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2558 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย    
       
       
       
       
       งานรายงานผล
ภารกิจงาน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ / ส่ง หมายเหตุ
       
 รายงานผลการปฏิบัติงานอัธยาศัยประจำเดือน นางสาวอัญชลี  หนูนุ่ม  ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน   
 การดำเนินการโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" นายศรชัย  เพ็ชรฉุย  8 ธ.ค. 57   
 การปรับปรุงพิกัดที่ตั้งและการให้บริการอินเตอร์เน็ตใน กศน.ตำบล  นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 20 พ.ย. 57   
 รายงานจำนวนนักศึกษาทางไกล นายศรชัย  เพ็ชรฉุย  17 พ.ย. 57   
 สรุปผลการประเมินดัชนีตัวชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน กศน. นายศรชัย  เพ็ชรฉุย  10 พ.ย. 57   
 การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู นายศรชัย  เพ็ชรฉุย  ทุกวันที่ 4 ของเดือน   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


งานนิเทศ ติดตาม
 
ภารกิจงาน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ / ส่ง หมายเหตุ
       
 ผลการตรวจสอบการดำเนินงานเทียบระดับสูงสุด นายศรชัย  เพ็ชรฉุย     
 ผลการตรวจสอบการดำเนินงานบริหารพัสดุ นางสาวละมัย  อ่อนชาติ     
 ผลการตรวจสอบการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษา นางสาวละมัย  อ่อนชาติ     
 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้นิเทศภายใน นางสาวประโลม  เสียมไหม     
 ระบบการนิเทศการดำเนินงาน กศน. นางสาวประโลม  เสียมไหม     
 รายงานการติดตามผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2557 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย     
 กำหนดการลงพื้นที่นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 นางสาวประโลม  เสียมไหม     
       

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / เทียบระดับช่วงชั้น / เทียบระดับสูงสุด

ภารกิจงาน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ / ส่ง หมายเหตุ
       
 รายงานจำนวนแบบทดสอบรายวิชาเลือก  นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 18 พ.ย. 57   
 สถานที่ประเมินเทียบระดับการศึกษาสูงสุด รุ่นที่ 1/2557 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย  22-23 และ 29-30 พ.ย. 57   
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ETV นายศรชัย  เพ็ชรฉุย     
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับสูงสุด รุ่นที่ 1/2557 นางสาวเบ็ญจพร  แข็งแรง     
 การถ่ายทอด ETV นายศรชัย  เพ็ชรฉุย  ทุกสัปดาห์   
 จำนวนผู้เข้ารับประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ 2/2557 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย  6 พ.ย. 57   
       
       
       
       
       
       
       

งานบุคลากร

ภารกิจงาน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ / ส่ง หมายเหตุ
       
       
       
       
       
       
       
 ชะลอขออนุญาตไปต่างประเทศ นางสาวประโลม  เสียมไหม     
 หลักเกณฑ์การย้าย/รับโอนข้าราชการครู นางสาวประโลม  เสียมไหม     

งานการศึกษาตามอัธยาศัย

ภารกิจงาน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ / ส่ง หมายเหตุ
       
       
       
       
       
       
 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือบ้านหนังสืออัจฉริยะ นางสาวอัญชลี  หนูนุ่ม     
 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวอัญชลี  หนูนุ่ม   ทุกวันที่ 25 ของเดือน  
ประชาสัมพันธ์บ้านหนังสืออัจฉริยะ นางสาวอัญชลี  หนูนุ่ม ก่อนวันที่ 5 ของเดือน  

งานเครือข่าย

ภารกิจงาน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ / ส่ง หมายเหตุ
       
มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานร้านนาวากาชาด นางสาวจรี  ใจตรง 13 ธ.ค. 57  
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557 นายวิทยา  พรหมจันทร์ 25 พ.ย. 57  เข้าชม : 1186
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 โทร 0 7520 8794 โทรสาร 0 7520 8799 

hadsamran.nfetrang@gmail.com


สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05