[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
พันธกิจ

 
 . จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
 ๒. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถ
สร้างรายได้ สร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน
 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
๔. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายต่อเนื่องของสำนักงาน กศน. และงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
๗. จัดส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. กำกับดูแลตรวจสอบนิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๙. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
          ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เข้าชม : 1059
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 โทร 0 7520 8794 โทรสาร 0 7520 8799 

hadsamran.nfetrang@gmail.com


สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05