[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                                      


 
ยุทธศาสตร์ กศน.อำเภอนาโยง


เอกลักษณ์ : สถานศึกษาพอเพียง

อัตลักษณ์: อยู่อย่างพอเพียงปรัชญา

           
         ยกระดับการศึกษา พัฒนาอาชีพ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
          วิสัยทัศน์ ( Vision )

                     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง เป็นองค์กรหลักในการสร้างสังคมอุดมปัญญาด้วยการจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง


                                                                                        พันธกิจ ( Mission )

                      1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                      2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษา
                      3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                      4. จัดส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                      5. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
                      6. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
                                                                                          เป้าหมาย

                      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง จะจัดการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังนี้
                      1. จัดการศึกษาพื้นฐานให้กับประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 - 39 ที่อยู่นอกโรงเรียน ให้ได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษา   เพื่อจะได้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและเพิ่มผลผลิต - ประชากรวัยแรงงานอายุ 40 - 59 ปี ได้รับบริการการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามธยาศัย     ตามความต้องการและความจำเป็น เพื่อจะได้ปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นซึ่งเป็นผลทำให้สามารถพัฒนาอาชีพให้ดีขึ้นดี
                      2. ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                      3. ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                      4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เป็นคนทันยุคทันสมัย รู้ข่าวสารข้อมูลปัจจุบันเพื่อจะได้ปรับตัว ให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ
เข้าชม : 1668
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05