[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง
E-mail :
เริ่มตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565

 

 
นางสาวอัญชลี  หนูนุ่ม
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

E-mail : 

มือถือ  
098-0304752

างจาริ  คงนคร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
E-mail : ja1924@hotmail.com
มือถือ 
0824232466

 

างกฤตมล  นิลละออ
ตำแหน่ง ครู (เริ่ม 1 ตุลาคม 2565)
ID-Line : nine_nuey
มือถือ 
0897308332

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

นายพนม พนมรัตน์
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
มือถือ 0814272580  

 พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรีนน  จำนวน 3 คน
 

นางสาวทิพวรรณ  ขวัญมา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (เริ่ม 21 ธันวาคม 2565)
 

  

 

 

นางนราวดี  เพ็ชรฉุย

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
งานพัสดุ งานแผนงานและงบประมาณ งานการศึกษาต่อเนื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ งานการศึกษาขันพื้นฐาน (ครูประจำกลุ่ม) งานศูนย์ดิจิทัลชุมชน งานส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ
E-mail : nat-anong@trang.nfe.go.th
มือถือ : 0895897054
นายกฤษฎา  นิยมเดชา
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
งานการศึกษาต่อเนื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ การศึกษาขันพื้นฐาน (ครูประจำกลุ่ม) งานส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ งานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล งานศูนย์เรียนรู้
E-mail : bilkasem844@gmail.com
มือถือ :   

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
นางสาวอรวรรณ ปรังพันธ์
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลกันตัง
E-mail : orawan@trang.nfe.go.th
มือถือ 0815390999
นางวรรณพร เดชเพชร
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลกันตังใต้
E-mail : wannaporn@trang.nfe.go.th
มือถือ 0806933879นางศิริวรรณ นันตสินธุ์
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลบางเป้า
E-mail : siriwan@trang.nfe.go.th
มือถือ 0846259661
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์  หนิษฐา
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลคลองชีล้อม
E-mail : thiti1976.2519@gmail.com
มือถือ 0800695443
นางปรียาภรณ์ ชูกระชั้น
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลคลองลุ
E-mail : preeyaporn@trang.nfe.go.th
มือถือ 0862836804
นางสาววรรณวิมล ปรังพันธุ์
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลควนธานี
E-mail : wanvimon@trang.nfe.go.th
มือถือ  0896520378

 
นางสาวเพ็ญนภา  ศรีคิรินทร์
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน
E-mail :
มือถือ  0844486709
นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลนาเกลือ 
E-mail : wiparat@trang.nfe.go.th
มือถือ 0848406810
นายสุพล ชูอินทร์
ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบลโคกยาง
E-mail : supon@trang.nfe.go.th
มือถือ 0894690176
 
นางสาวมัศยา  ไพรพฤกษ์
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลวังวน (เริ่ม 2 พฤศจิกายน 2563)
E-mail : 
มือถือ : 0808844002
 
นางพัชรี  ดาบทอง
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลบางสัก
E-mail :
มือถือ : 0899633846
นายก่อเส็ม สะดี
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลบางหมาก
E-mail : kosem@trang.nfe.go.th
มือถือ 0831813696
นายฒวัติ สุนทรเต็ม
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ
E-mail : tawat@trang.nfe.go.th
มือถือ 0813971159
 
 
 

นายแสนสุข  หมาดนุ้ย
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลเกาะลิบง (เริ่ม 2 พฤศจิกายน 2563)
มือถือ 0800695443
E-Mail :

 

นางสาวกนกวลี  ฉายเกียรติคุณ
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
มือถือ 0869515224
 

 

นายภูษิต  ดวงสุด
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ (เริ่ม 11 พฤษภาคม 2564) งานเทียบระดับการศึกษา
Tel : 0987317304
ID-Line : bangdnr

 

 

 
ตำแหน่ง  พนักงานบันทึกข้อมูล
มือถือ : 

สรุปจำนวนบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง (ประจำปีงบประมาณ 2567) รวมทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา   1 คน
ข้าราชการครู              2 คน
ลูกจ้างประจำ             1 คน

พนักงานราชการ        18 คน ประกอบด้วย
 - ครูอาสาสมัครฯ             2 คน
 - ครู กศน.ตำบล            14 คน
 - บรรณารักษ์                 1 คน
 - นักจัดการงานทั่วไป     1 คน

อัตราจ้าง 3 คน ประกอบด้วย
  - ครูผู้สอนคนพิการ       2 คน
  - พนักงานบันทึกข้อมูล   1 คนเข้าชม : 5899
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05