[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

     ประวัติสถานศึกษา

         ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกันตัง  ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑. จัดและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาเพื่อส่งเสริมในระบบโรงเรียน 

และการศึกษาตามอัธยาศัยตามความต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่น

๒. จัดและประสานงานให้มีศูนย์การเรียน หน่วยจัดการศึกษานอกเรียนเพื่อเป็นเครือข่ายบริหาร การศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างกว้างขวาง และทั่วถึงส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาของตนเองในลักษณะศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาวางแผนและบริหารการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชนและระหว่างชุมชน

          ๓. สนับสนุนสิ่งจำเป็นในด้านต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนและบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

     ๔. กำกับดูแลติดตามผลรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของอำเภอกันตัง  

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง  ได้แต่งตั้งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๗  คือ  นายเจริญ   เนตรนพรัตน์  โดยตั้งสำนักงานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ นายเจริญ   เนตรนพรัตน์ ย้ายไปรับตำแหน่งผู้บริหารที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอรัษฎา  และนายวิเชียร   จันทร์ฝาก มารับตำแหน่งแทน  และได้ย้ายสำนักงานใหม่ โดยขอใช้อาคารสำนักงานที่ดินเดิม  จากที่ราชพัสดุ    และในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐  นายวิเชียร   จันทร์ฝาก  ได้ย้ายไปศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอย่านตาขาว  นายไพรัช  หัตถิยา  ย้ายมาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอย่านตาขาว  มารับตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จนกระทั่งปัจจุบัน ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.๒๕๕๒  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๑  เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ  เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ มีชื่อย่อว่า  กศน.อำเภอ

 

                ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

นายเจริญ   เนตรนพรัตน์ 

ผู้อำนวยการ

๕ มกราคม ๒๕๓๗ กันยายน ๒๕๔๔

นายวิเชียร   จันทร์ฝาก  

ผู้อำนวยการ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔- 23 ตุลาคม ๒๕๕๐นายไพรัช  หัตถิยา
นายวิเชียร  จันทร์ฝาก
นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์

ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผูอำนวยการ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ – 2555 
2555 - 2565
3 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


     

               

 เข้าชม : 2142
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05