[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
กศน.นครราชสีมา
 
<< กรกฏาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
อาหารท่ีควรหลีกเลี่ยง
อาหารท่ีควรหลีกเลี่ยง   เข้าชม :  [175]
ภาษาอาเซียน
ภาษาอาเซียนน่ารู้   เข้าชม :  [3150]
การแต่งกายอาเซียน
การแต่งกายประจำประเทสอาเซียน   เข้าชม :  [347]
อาหารประจำชาติอาเซียน
อาเซียนประจำชาติ ๑๐ ประเทสอาเซียน   เข้าชม :  [3435]
แหล่งท่องเที่ยวประเทศอาเซียน
แหล่งท่องเที่ยวประเทศอาเซียน   เข้าชม :  [1186]
 

กศน.ตำบลนาโยงเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียน 1/2560
กศน.ตำบลนาโยงเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียน 1/2560 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2560 เอกสารการสมัคร สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง / บิดา /มารดา  เข้าชม :  [14]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
รัชกาลท่ี 105 / เม.ย. / 2560  เข้าชม :  [9]
ส่งเสด็จสู่สรรคาลัย22 / พ.ย. / 2559  เข้าชม :  [27]
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต22 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [54]
อบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตร การปฐมพยาบาล มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.อำเภอนาโยง1 / ก.ค. / 2559  เข้าชม :  [57]
เรื่องการนวดเพื่อสุขภาพ22 / ม.ค. / 2559  เข้าชม :  [104]
12 สิงหาคม 255812 / ส.ค. / 2558  เข้าชม :  [83]

27 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเว็ปไซด์
อบรมปฏบัติการด้านพัฒนาเว็ปไซด์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดื่ย  เข้าชม :  [13]

5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนมไทย
การทำขนมไทย กศน.นาโยงเหนือ  เข้าชม :  [7]

5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปงาน
สรุปผลไตรมาส1,2 27-29 มีนาคม ณ ห้องประชุม กศน.ตรัง  เข้าชม :  [9]

5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทำน้ำหมักชีวภาพ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [10]

5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสนใจดอกไม้จันทน์
้บานวัดพระพุทธสิหิงส์  เข้าชม :  [9]

5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทำขนมไทย
การจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสในวิชาการทำขนมไทย 22-24 มีนาคม 2560 ณบ้ัานนาเมร่  เข้าชม :  [13]

5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลูกผัก
ศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [11]

5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ  เข้าชม :  [11]

5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสนใจดอกไม้จันทน์
การทำดอกไม้จันทน์ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลนาโยงเหนือ  เข้าชม :  [10]

30 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเจ้าของบ้านหนังสืออัฉริยะ
ประชุมเจ้าของบ้านหนังสืออัฉริยะ ทั้งหมด 27 แห่ง  เข้าชม :  [97]

15 / มิ.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี พัฒนาอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน  เข้าชม :  [158]
15 / มิ.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ปลูกมะนาว
ปลูกมะนาวใน่อทซีเมนต์  เข้าชม :  [211]
9 / มิ.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เข้าชม :  [177]
5 / มิ.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
การเลี้ยงปลาทำขนม
การทำขนม  เข้าชม :  [173]

 


ครงงานนักศึกษา


      โครงงาน  หมาย ถึง การเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของผู้เรียน ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆ สิ่งที่สงสัยและต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้คำตอบให้ลึกซึ้งชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ความรู้หลายๆ ด้าน และทักษะกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษา และรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษา หรือคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นระบบ เรื่องที่จะทำโครงงานเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ และสอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ตามรายวิชานั้น

        ขั้นตอนการทำโครงงานของผู้เรียน

         1.  ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานและผู้เรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงาน

         2.  ผู้เรียนและครูร่วมกันศึกษาหลักสูตร และวิเคราะห์สาระของรายวิชา

         3.  ผู้เรียนเลือกหัวข้อในการทำโครงงานตามความสนใจ

         4.  ผู้เรียนและครูร่วมกันจัดทำแผนการทำโครงงาน

         5.  ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า เอกสารและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

         6.  ผู้เรียนเขียนโครงร่างการทำโครงงานเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อครู โดยครูต้องวิเคราะห์โครงร่างให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระราย วิชา หากไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระรายวิชาดังกล่าว ครูต้องสอนเสริมและให้ค้นคว้าเพิ่มเติม 

         7.  ผู้เรียนจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการการทำโครงงาน (ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร)

         8.  ผู้เรียนปฏิบัติตามแผน โดยมีการจดบันทึกผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และนำเสนอความก้าวหน้า และผู้เรียนและครูร่วมกันประเมินผลการทำโครงงานเป็นระยะตามแผนปฏิบัติการ

         9.  ผู้เรียนเขียนรายงานสรุปผลการทำโครงงาน

       10.  ผู้เรียนนำเสนอผลการทำโครงงานต่อสาธารณะชน โดยใช้เทคโนโลยี นิทรรศการและสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม

       11.  ผู้เรียนและครูร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน

 

 

นายประวิตร ทับเที่ยง
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร
ผู้อำนวยการ สำนักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง

นางนภา  จิโรภาส
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอนาโยง


นางธนพร  คงฉาง
ครู กศน.ตำบลนาโยงเหนือ

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 

xx

 
 
กศน.ตำบล.นาโยงเหนือ....
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง.....
ที่อยู่.บ้านวัดกลาง ม.๔.. ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง.........................เบอร์โทร..............................
e-mail:.................................................

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05