[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
กศน.นครราชสีมา
 
<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
อาหารท่ีควรหลีกเลี่ยง
อาหารท่ีควรหลีกเลี่ยง   เข้าชม :  [1099]
ภาษาอาเซียน
ภาษาอาเซียนน่ารู้   เข้าชม :  [4065]
การแต่งกายอาเซียน
การแต่งกายประจำประเทสอาเซียน   เข้าชม :  [1112]
อาหารประจำชาติอาเซียน
อาเซียนประจำชาติ ๑๐ ประเทสอาเซียน   เข้าชม :  [4822]
แหล่งท่องเที่ยวประเทศอาเซียน
แหล่งท่องเที่ยวประเทศอาเซียน   เข้าชม :  [2058]
 

14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครือข่าย
อบรมประวัติศาสตร์ชาตไทย  เข้าชม :  [3]

14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเครือข่าย
ร่วมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  เข้าชม :  [4]

14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กัจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เข้าชม :  [5]

13 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมการปลูกผัก  เข้าชม :  [6]

13 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศส.ปชต.นาโยงเหนือ
ประชุมคณะกรรมการ   เข้าชม :  [4]

13 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาตามอัธยาศัย
การเปิดสารานุกรม  เข้าชม :  [3]

13 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดการเรียนการสอน  เข้าชม :  [4]

13 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดการเรียนการสอน  เข้าชม :  [3]

13 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดการเรียนการสอน  เข้าชม :  [1]

13 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันปีใหม่
แลกของขวัญ  เข้าชม :  [1]

13 / มิ.ย. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมวันปีใหม่
แลกของขวัญ  เข้าชม :  [4]
21 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ
หลักกสูตรการทำขนมจีบสังขยา  เข้าชม :  [522]
21 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
หลักสูตรการทำชะลอมจากไม้ไผ่  เข้าชม :  [547]
21 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ
ผู้อำนวยการ กศนงอำเภอนาโยง เยี่ยมกลุ่มอาชีพบ้านป่าใส ม.3 ต.นาโยงเหนือ  เข้าชม :  [522]
21 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ส่งเสริมการอ่านให้หแ่ผู้สูงอายุ ณ บ้านหนัวสือชุมชนบ้านวัดกลาง ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง  เข้าชม :  [517]
19 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดการเรียนการสอน ณ บ้านหนังสือชุมชน ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง  เข้าชม :  [516]
19 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครอบครัวรักการอ่าน  เข้าชม :  [478]
19 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
จัดกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี วันที่ 12 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง  เข้าชม :  [446]
19 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักศึกษาสอบปลายภาค 2/62 ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง  เข้าชม :  [456]
19 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
การทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ผุ้สูงอายุ ณ บ้านหนังสือชุมชน ม.6 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง  เข้าชม :  [465]

 


ครงงานนักศึกษา


      โครงงาน  หมาย ถึง การเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของผู้เรียน ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆ สิ่งที่สงสัยและต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้คำตอบให้ลึกซึ้งชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ความรู้หลายๆ ด้าน และทักษะกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษา และรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษา หรือคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นระบบ เรื่องที่จะทำโครงงานเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ และสอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ตามรายวิชานั้น

        ขั้นตอนการทำโครงงานของผู้เรียน

         1.  ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานและผู้เรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงาน

         2.  ผู้เรียนและครูร่วมกันศึกษาหลักสูตร และวิเคราะห์สาระของรายวิชา

         3.  ผู้เรียนเลือกหัวข้อในการทำโครงงานตามความสนใจ

         4.  ผู้เรียนและครูร่วมกันจัดทำแผนการทำโครงงาน

         5.  ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า เอกสารและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

         6.  ผู้เรียนเขียนโครงร่างการทำโครงงานเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อครู โดยครูต้องวิเคราะห์โครงร่างให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระราย วิชา หากไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระรายวิชาดังกล่าว ครูต้องสอนเสริมและให้ค้นคว้าเพิ่มเติม 

         7.  ผู้เรียนจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการการทำโครงงาน (ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร)

         8.  ผู้เรียนปฏิบัติตามแผน โดยมีการจดบันทึกผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และนำเสนอความก้าวหน้า และผู้เรียนและครูร่วมกันประเมินผลการทำโครงงานเป็นระยะตามแผนปฏิบัติการ

         9.  ผู้เรียนเขียนรายงานสรุปผลการทำโครงงาน

       10.  ผู้เรียนนำเสนอผลการทำโครงงานต่อสาธารณะชน โดยใช้เทคโนโลยี นิทรรศการและสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม

       11.  ผู้เรียนและครูร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน

 

 

 
นางนภา  จิโรภาส
ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดตรัง

นางสาวจุฑามาส แก้วมี
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสิเกา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอนาโยงนางธนพร  คงฉาง
ครู ศสกร.ตำบลนาโยงเหนือ

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 

xx

 
 
กศน.ตำบล.นาโยงเหนือ....
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง.....
ที่อยู่.บ้านวัดกลาง ม.๔.. ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง.........................เบอร์โทร..............................
e-mail:.................................................

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05