[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

10 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นวิทยากรให้ควมารู้และสอนทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนของตำบลนาวง
เป็นวิทยากรให้ควมารู้และสอนทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนของตำบลนาวง ณ อบต.นาวง เมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อบต.นาวง
10 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลนาวงร่วมกับเครือข่ายลงพื้นที่ให้ความรู้และแจกหน้ากากอนามัยของตำบลนาวง
นางนุชรีย์ อ่อนชื่นจิตร ครูกศน.ตำบลนาวงร่วมกับเครือข่ายในตำบลนาวงเช่น อบต.นาวง รพสต.ตำบลนาวงตลอดจนผู้นำได้ลงพื้นที่ของตำบลนาวง
10 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลนาวงร่วมกับเครือข่ายลงพื้นที่ให้ความรู้และแจกหน้ากากอนามัยของตำบลนาวง
นางนุชรีย์ อ่อนชื่นจิตร ครูกศน.ตำบลนาวงร่วมกับเครือข่ายในตำบลนาวงเช่น อบต.นาวง รพสต.ตำบลนาวงตลอดจนผู้นำได้ลงพื้นที่ของตำบลนาวง
28 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรม ลีลาศเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันท่ี 29-30 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลนาวง
28 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กิจกรรม การทำผ้าด้นมือ ระหว่างวันท่ี 15 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2559 ณ แหล่งเรียนรู้หมู่ท่ี 2 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
26 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กิจกรรม การทำลวดพันถ้วยรับน้ำยางพารา ณ แหล่งเรียนรู้หมู่ท่ี 2 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระหว่างวันท่ี 22 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2559
26 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม)
กิจกรรม การนำน้ำยางพารามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ กศน.ตำบลนาวง หมู่ท่ี 5 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
28 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาและเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
20 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลนาวงพร้อมด้วยบุคลากร
กศน.อำเภอห้วยยอด ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
7 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม การเพาะนางฟ้า ระว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อบต.นาวง
7 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม การเพาะนางฟ้า ระว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อบต.นาวง
7 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อบต.นาวง
31 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวต
กิจกรรม อบรม รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองหงส์ ม.1 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
6 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลนาวงและนักศึกษาร่วมกิจกรรมค่าย
\"เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม\" ตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
27 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ความเป็นมาของ วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต
18 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กปฐมวัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาวงในวันที่ 10 กันยายน 2557
เด็กๆตื่นเต้น สนใจ กับกิจกรรมเล่านิทานอ่านหนังสือ ขอขอบคุณครู กศน.ตำบลนาวงที่ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลนาวงร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคีรีวง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัตนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 10 เมษยน 2557 ณ อบต.นาง อ.ห้วยยอด จ. ตรัง
27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหูแกง กิจกรรมการทำขนมลืมกลืนใช้งบประมาณ 3,000 บ
27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนร่วมโหวต NF13 สุดยอด กศน.ตรัง
ขอเชิญชวนร่วมโหวต NF13 สุดยอด กศน.ตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
กศน.ตำบลนาวง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านสะพานยูง  หมู่ที่  5  ตำบลนาวง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร  0878228216
email  nutcharee-nawong@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05