[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

13 / พ.ย. / 2558 : การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
13 / พ.ย. / 2558 : การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ จำนวน 60 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
13 / พ.ย. / 2558 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัย
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัย วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ กศน.ตำบลนาพละ ตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
13 / พ.ย. / 2558 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัย
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัย วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
13 / พ.ย. / 2558 : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
13 / พ.ย. / 2558 : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
13 / พ.ย. / 2558 : งานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตำบลนาพละ “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” หลักสูตรวิชาการเลี้ยงไก่ไข่
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตำบลนาพละ “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 45 ชั่วโมง
13 / พ.ย. / 2558 : งานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตำบลนาพละ “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” หลักสูตรวิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรม
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตำบลนาพละ “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” หลักสูตรวิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรม ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาพละ ตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัด
28 / ก.ค. / 2557 : งานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาชีพเพื่อการมีงานทำ “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน” หลักสูตรวิชาธุรกิจขนมไทย
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาชีพเพื่อการมีงานทำ “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน” หลักสูตรวิชาธุรกิจขนมไทย จำนวน 80 ชั่วโมง
28 / ก.ค. / 2557 : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 6 ชั่วโมง
9 / มิ.ย. / 2557 : โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต”
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต” วันที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กศน.ตำบลนาพละ ตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
6 / มิ.ย. / 2557 : การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช จำนวน 40 ชั่วโมง
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
6 / มิ.ย. / 2557 : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ทวดลานหิน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรั
3 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมาเซี่ยน
กศน.ตำบลนาพละ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมาเซี่ยน
3 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ
กศน.ตำบลนาพละ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ
3 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด
กศน.ตำบลนาพละ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด
3 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
ภาพการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กศน.ตำบลนาพละ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 / เม.ย. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วันพ่อแห่งชาติ
กศน.ตำบลนาพละ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วันพ่อแห่งชาติ
3 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน.ตำบลนาพละ จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3 / เม.ย. / 2557 : โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.ตำบลนาพละ จัดกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน \"สอนเสริม วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์\"

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
กศน.ตำบลนาพละ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ : กศน.ตำบลนาพละเลขที่ 28/1  หมู่ที่  2  บ้านหนองช้าง  ตำบลนาพละ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง
เบอร์โทร  :   083-6909455
e-mail :preeyanuch.s1982@gmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05