[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 สาระรายวิชาหลักสูตร 51


  
 
                                                                                                                                             
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
วิชา สุขศึกษา 
     **ดาวน์โหลด**        
วิชา คณิตศาสตร์ 
(พค21001) 
คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
วิชา คณิตศาสตร์ 
(พค31001) 
คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
 
วิชา ภาษาไทย 
(พท21001) 
คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
วิชา ภาษาไทย
(พท31001) คลิ๊กอ่าน 

**ดาวน์โหลด**
 
 วิชา ศิลปศึกษา 
(ทช21003
คลิ๊กอ่าน

 **ดาวน์โหลด**
วิชา ศิลปศึกษา 
(ทช31003) คลิ๊กอ่าน
 
**ดาวน์โหลด**
 
 วิชา สุขศึกษา 
(ทช21002)
 
คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
  วิชา สุขศึกษา 
(ทช31002) 
คลิ๊กอ่าน
 
**ดาวน์โหลด**
 
 วิชา วิทยาศาสตร์ 
(พว21001) 
คลิ๊กอ่าน
 
**ดาวน์โหลด**
 วิชา วิทยาศาสตร์
(พว31001) คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
 
 วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม (สค21003)
 
คลิ๊กอ่าน

 **ดาวน์โหลด**
 วิชา สังคมศึกษา
(สค31001)  คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
 
 วิชา การพัฒนาอาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง
(อช21003) คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**  
 วิชา เศรษฐกิจพอเพียง
(ทช31001) คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
 
วิชา สังคมศึกษา 
(สค21001)
  
คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**  
 วิชา ทักษะการเรียนรู้
(ทร31001)  คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
 
วิชา เศรษฐกิจพอเพียง 
(ทช21001)
 
คลิ๊กอ่าน
 
**ดาวน์โหลด**
  วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและ
สังคม 
(พต31001)  คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
 
 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
(สค21002)
 
คลิ๊กอ่าน
 
**ดาวน์โหลด**
 วิชา ทักษะการขยายอาชีพ
(อช31002)  คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
 
 วิชา ทักษะการเรียนรู้ 
(ทร21001)
  
คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**  
 วิชา ช่องทางการขยายอาชีพ
(อช31001)  คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
 
 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
(พต21001)
  
คลิ๊กอ่าน

 **ดาวน์โหลด**
 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
(สค31002) คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
 
 วิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 
(อช21001)
 
คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**  
  วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน
สังคม (สค31003) คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
 
วิชา ทักษะการพัฒนาอาชีพ 
(อช21002)
  
คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**  
 วิชา การพัฒนาอาชีพให้มีความ
มั่นคง 
(อช31003)   คลิ๊กอ่าน

**ดาวน์โหลด**
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


เข้าชม : 537
 
 
กศน.ตำบลนาเกลือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05