[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


อาสาสมัคร กศน.ตำบลนาเกลือ 

อาสาสมัคร กศน.ตำบล

ชื่อ นางสาวสมใจ  ราชแก้ว

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง อาสาสมัคร กศน.ตำบลนาเกลือ

 

 ประธานองค์กรนักศึกษา

ชื่อ นางสาวณัฏฐณิชา  หวังดี

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง ประธานองค์กรนักศึกษาตำบลนาเกลือ

ประธานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ชื่อศรัญยา  ช่อเส้ง

วุฒิการศึกษา  ม.ปลาย

ตำแหน่ง  ประธานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาเกลือ


อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนาเกลือ 

ประเภท

รายละเอียด

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

 

๑) ชื่อนางสาวชุติมา  จิเหลา

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๑  บ้านหาดทรายขาว

๒) ชื่อนางสาวบุญญา  เกื้อกูล

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๑  บ้านหาดทรายขาว

๓)ชื่อนางสาวธนภรณ์   ทะเลลึก

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๒  บ้านนาเกลือเหนือ

๔)ชื่อนายอรรถพร     สุเหร็น

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๒  บ้านนาเกลือเหนือ

๕)ชื่อนางสาวสุชาดา   หมานหรา

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๓  บ้านนาเกลือใต้

๖)ชื่อนางมะลิวัลย์   นาทุ่งนุ้ย

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๓  บ้านนาเกลือใต้

๗)ชื่อนางสาวนิศาชล   ยุโสะ

วุฒิการศึกษา  ม.ปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๔  บ้านพระม่วง

๘)ชื่อนางสาวสุวิมล   สุเหร็น

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๔  บ้านพระม่วง

๙)ชื่อนางสาวณัฎฐณิชา  หวังดี

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ

๑๐)ชื่อนางสาวศศิธร  สุเหร็น

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ

๑๑)ชื่อนางสาวอุสนา  บูรณจันทร์

วุฒิการศึกษา  ม.ปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๖  บ้านแหลมสะท้อน

๑๒)ชื่อ นางสาวสมใจ  ราชแก้ว

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๖  บ้านแหลมสะท้อน 

 เข้าชม : 520
 
 
กศน.ตำบลนาเกลือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05