[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

บุคลากร กศน.ตำบลนาเกลือ 

 

ประเภท

รายละเอียด

๑. ครู กศน.ตำบล

ชื่อ นางสาววิภารัตน์  ยุโสะ

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. 

ตำแหน่ง  หัวหน้า กศน.ตำบลนาเกลือ

สาขา  การบริหารการศึกษา

๒. ครูประจำกลุ่ม

ชื่อ นางสาววิจิตตรา  ยุโสะ

วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. 

ตำแหน่ง  ครูประจำกลุ่ม

สาขา  การบริหารการศึกษา

๓. กรรมการ กศน.ตำบล

๑) ชื่อ นายธวัชอภิลักษ์นุกูล          

วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. 

ตำแหน่ง  ประธาน กศน.ตำบลนาเกลือ

สาขา  การบริหารการศึกษา

๒) ชื่อ นายสิ้ม  หลีเอบ

วุฒิการศึกษา  ม.ปลาย

ตำแหน่ง  รองประธาน กศน.ตำบลนาเกลือ

 

๓) ชื่อ นายอภิสิทธิ์  รักหนูน้อย

วุฒิการศึกษา  ม.ปลาย

ตำแหน่ง กรรมการกศน.ตำบลนาเกลือ

 

๔) ชื่อ นายปรีชา  หาดเด็น

วุฒิการศึกษา  ม.ปลาย

ตำแหน่ง กรรมการกศน.ตำบลนาเกลือ

 

๕) ชื่อ นายยงยุทธเภอสม

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง กรรมการกศน.ตำบลนาเกลือ

 

๖) ชื่อ นายวิมล  แกล้วชิต 

วุฒิการศึกษา  ม.ปลาย

ตำแหน่ง กรรมการกศน.ตำบลนาเกลือ

 

๗) ชื่อ นายเกาะเส็ม ยุโสะ

วุฒิการศึกษา  ม.ปลาย

ตำแหน่ง กรรมการกศน.ตำบลนาเกลือ

 

๔. อาสาสมัคร กศน.ตำบล

ชื่อ นางสาวสมใจ  ราชแก้ว

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง อาสาสมัคร กศน.ตำบลนาเกลือ

 

๕. ประธานองค์กรนักศึกษา

ชื่อ นางสาวณัฏฐณิชา  หวังดี

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง ประธานองค์กรนักศึกษาตำบลนาเกลือ

๖. ประธานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ชื่อศรัญยา  ช่อเส้ง

วุฒิการศึกษา  ม.ปลาย

ตำแหน่ง  ประธานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาเกลือ

๗. ครูสอนเสริม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑) ชื่อ นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย

วุฒิการศึกษา  ค.บ. 

 

สาขา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

๒) ชื่อ นางศิริวรรณนันตสินธุ์

วุฒิการศึกษา  วท.บ.

 

สาขา  วิทยาศาสตร์การอาหาร

๓) ชื่อ นางสาววิจิตตรา  ยุโสะ

วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. 

 

สาขา  การบริหารการศึกษา

๔) ชื่อ นายเกียรติประวัติ เพ็ชรสวัสดิ์

วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. 

 

สาขา  การบริหารการศึกษา

๕) ชื่อ นางสาวเมตตา  กูมุดา

วุฒิการศึกษา  บธ.บ.

 

สาขา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

๘.วิทยากรวิชาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑) ชื่อ นางอุไร  หมื่นโพธิ์

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขา คหกรรม(อาหาร แปรรูปอาหารทะเล )

๒) ชื่อ นางสาววาสนา  บุญรักษา

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี 

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขา  ศิลปประดิษฐ์

๓) ชื่อ นางสาวปราณี   เภอสม

วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขา  ศิลปกรรม

๔) ชื่อ นางสาวปวีณา  บุญเกื้อ

วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขา  ศิลปหัตถกรรม

๕) ชื่อ นางสาวนภา  กูมุดา

    วุฒิการศึกษา  ประถมศึกษา

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขา   คหกรรม ( อาหาร )

๖) ชื่อ นางสาวอุสนา  บูรณจันทร์

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขา  คหกรรม ( อาหาร )

๗) ชื่อ  นางสาวเทพี  เภอสม

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขา  การเกษตร(การเลี้ยงไก่พื้นเมือง)

๘) ชื่อ  นางสาวพชรมล  จู้ห้อง

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขา การเกษตร(การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม)

๙)ชื่อนางสาวสุกัญญา หาดเด็น

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขาคหกรรม ( อาหาร )

๑๐) ชื่อนางสาวสายใจ เอียดยาว

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขาคหกรรม ( อาหาร )

๑๑) ชื่อนายอับดุลหวาหาบ  ยุโสะ

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขา การเกษตร(การทำปุ๋ยชีวภาพ)

๑๒) ชื่อนางสาวบานชื่น  เพาะผล

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขา คหกรรม ( อาหาร )

๑๓) ชื่อนางสาวดุสิตา  คล้ายเงิน

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง  วิทยากรวิชาชีพ

สาขา   บัญชีครัวเรือน

บาคาร่า

เข้าชม : 616
 
 
กศน.ตำบลนาเกลือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05