[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

ปรัชญา กศน.ตำบลนาเกลือ 

“ สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

วิสัยทัศน์

           “ ประชาชนในตำบลนาเกลือ  ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
  ”

                                                              อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                                                                                                                                                            ใฝ่รู้ สร้างอาชีพ มีรายได้ 

                                                              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                                                                               “สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง

         พันธกิจ

          ๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

          ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ๔. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

          ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

                  - เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 

         ยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงาน กศน.ตำบลนาเกลือ

กลยุทธ์ที่  ๑ ลุยถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่  ๒ ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน

กลยุทธ์ที่  ๓ ขยายแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย

กลยุทธ์ที่  ๔ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย

          กลยุทธ์ที่    บริการเปี่ยมคุณภาพเข้าชม : 608
 
 
กศน.ตำบลนาเกลือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05