[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 

นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคที่ 2/63

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6012-00073-7

นายวรพล  รายารักษ์

2

6112-00005-7

นางสาววิภาดา  เอียดยาว

3

6112-00028-0

นายอาหมัด สุเหร็น

4

6122-00017-5

นายณัฐนันท์ รายารักษ์

5

6212-00059-1

นายพงศ์สิทธิ์ พระคง

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6013-00064-6

นายกฤษณะ  เดชอรัญ

2

6113-00013-5

นายวรชิต  นาวาเดช

3

6113-00015-3

นางสาวสุมาลี  ศรีสมโพธิ์

4

6113-00020-1

นางสาววนิดา จิงู

5

6123-00024-4

นางสาวหยดเทียน หงส์ทอง

6

6123-00030-1

นางสาวเกศรินทร์  นุ้ยเศษ

7

6123-00057-0

นายพีรพล  สุอะหลำ

8

6213-00117-1

นางสาวเรืองลัดดา ยุโส๊ะ

9

6213-00118-0

นายธนโชติ  หลำหลง

10

6213-00131-3

นายวันชนะ แซ่ซี่

 

 ข้อมูลนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/63 ทั้ง 2 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น

17

5

22

มัธยมศึกษาตอนปลาย

14

24

38

รวมทั้งสิ้น

31

29

60

 

รายชื่อนักศึกษา กลุ่ม กศน.ตำบลนาเกลือ ระดับ ม.ต้น

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6012-00073-7

นายวรพล  รายารักษ์

2

6022-00009-7

นายสุจริต กูมุดา

3

6112-0002-0

นายดารุศ สารสิทธิ์

4

6112-00005-7

นางสาววิภาดา  เอียดยาว

5

6112-00028-0

นายอาหมัด สุเหร็น

6

6122-00016-6

นายสิทธิพงศ์ ทะเลลึก

7

6122-00017-5

นายณัฐนันท์ รายารักษ์

8

6212-00059-1

นายพงศ์สิทธิ์ พระคง

9

6212-00060-3

นายธนภัทร บุญสมาน

10

6212-00061-2

นางสาวดารารัตน์ หลีสู

11

6212-00062-1

นายวรภัทร รายา

12

6212-00097-5

นางสาวภิรยา  จิเหลา

13

6222-00022-6

นางสาวพรธิรา วันเกื้อ

14

6222-00023-5

นายธีรยุทธ รักษ์หิรัญ

15

6222-00024-4

นายเฉลิมชัย พระคง

16

6312-00006-2

นางสาววารี ศรีเมือง

17

6312-00007-1

นายวิธวิทย์ พรหมบุญแก้ว

18

6312-00053-0

นายปฏิภาณ หลงเหละ

19

6312-00068-8

เด็กชายกิตติชัย ทะเลลึก

20

6322-00056-4

เด็กชายอับดุลลาติส หาดเด็น

21

6322-00090-2

นายวัชรพงศ์ ติ่งเก็บ

22

6322-00091-1

นายณัฐสิทธิ์ พระคง

 

 

รายชื่อนักศึกษา กลุ่ม กศน.ตำบลนาเกลือ ระดับ ม.ปลาย

 

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6013-00064-6

นายกฤษณะ  เดชอรัญ

2

6113-00009-6

นางสาววรรณา  ทะเลลึก

3

6113-00013-5

นายวรชิต  นาวาเดช

4

6113-00015-3

นางสาวสุมาลี  ศรีสมโพธิ์

5

6113-00020-1

นางสาววนิดา จิงู

6

6123-00024-4

นางสาวหยดเทียน หงส์ทอง

7

6123-00030-1

นางสาวเกศรินทร์  นุ้ยเศษ

8

6123-00057-0

นายพีรพล  สุอะหลำ

9

6213-00115-3

นางสาวรัญญา สุเหร็น

10

6213-00116-2

นางสาวมะลิวัลย์ ศรีทอง

11

6213-00117-1

นางสาวเรืองลัดดา ยุโส๊ะ

12

6213-00118-0

นายธนโชติ  หลำหลง

13

6213-00131-3

นายวันชนะ แซ่ซี่

14

6223-00034-0

นางสาวจริยา  กูมุดา

15

6223-00035-9

นางสาวรูกอยหย๊ะ ยุโสะ

16

6223-00036-8

น.ส.วรรณวิสา กิ่งเกาะยาว

17

6223-00037-7

นางสาวซันณี ทะเลลึก

18

6223-00038-6

นายวีรภาพ ปานแสง

19

6223-00041-6

นางสาวศิริรัตน์ ศรีประสิทธิ์

20

6223-00042-5

นางสาวสมจิตร เพ็ญตะเล็บ

21

6223-00043-4

นายวีรภัทร  ปานแสง

22

6313-00009-2

นายอันวา ทะเลลึก

23

6313-00010-4

นายธนัชชา รักคง

24

6313-00011-3

นายกฤษฎา ตะเหลบ

25

6313-00012-2

นางสาวอนงค์ลักษ์ ด้วงซ่อ

26

6313-00013-1

นางสาวสิริกร สู่สุข

27

6313-00014-0

นายธีรวัฒน์ สุเหร็น

28

6313-00015-9

นางสาวกัญญณัฐ สิทธิชัย

29

6313-00016-8

นายสุขิต สุอะหลำ

30

6313-00020-7

นายอรรถชัย ตุลยพิทักษ์

31

6313-00021-6

นางสาวรัชนก นาเกลือ

32

6313-00091-7

นางสาวชยุดา ม่วงแก้ว

33

6313-00092-6

นางสาวอุทัยวรรณ ช่อเส้ง

34

6313-00119-2

นางสาวทิพย์ธารา บุญญา

35

6313-00124-0

นายอนัส แหลมไทร

36

6323-00108-7

นางสาวกรกนก สุวรรณโชติ

37

6323-00109-6

นางสาวสุวรรณา มุ่งยนต์กลาง

38

6323-00110-8

นางสาวสุวดี สารพักดี

 เข้าชม : 2535
 
 
กศน.ตำบลนาเกลือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05