[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 
                   
 
                                                                             
      

          ด้วยกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี 2527 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง   ก่อสร้าง จำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอขนาดเล็ก จำนวน   1 หลังตามแบบมาตรฐานของกรมการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าอำเภอกันตังเป็น       อำเภอขนาดใหญ่มีประชากรหนาแน่นกอปกับประชาชนเหล่านั้นมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพตนเองในด้านข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม ให้ทันต่อสภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งจะต้องทำความรอบรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและเพื่อเป็นการป้องกันการลืมหนังสือ แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพออำเภอกันตังได้รับเมตตาจิต  จากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทุนทรัพย์บริจาค แก่ประโยชน์ส่วนรวม และความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาของอำเภอกันตัง ได้บริจาคเงินสมทบ เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมกับเงินงบประมาณของกรมการศึกษานอกโรงเรียนแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท(หกแสนห้า หมื่นบาทถ้วน)  ดังมีรายนามผู้บริจาค     ดังนี้  
1.คณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอกันตัง จำนวน 100,000 บาท
2.เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จำนวน 30,000 บาท
3.บริษัทเบียนเจง ณ ระนอง กับภรรยาและญาติมิตร จำนวน 20,000 บาท
                 สำหรับที่ดินก่อสร้างนั้นทางอำเภอกันตั ได้ติดต่อขอใช้ที่ดินในบริเวณของโรงเรีนกันตังพิทยากร จำนวนประมาณ
1 ไร่ ซึ่ง ติดกับถนนใหญ่ ด้านหน้าของโรงเรียน ในที่สุดการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ก็สำเร็จ ลุล่วงสมตามความมุ่งหวัง ของทางราชการและชาวอำเภอกันตัง จึงได้เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2528 โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้อนุมัติเงินงบประมาณ ประ จำปี 2527 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อจัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์ จำนวน 25,000 บาท ส่วนในปีงบประมาณ 2528 กรมการ ศึกษานอกโรงเรียน ได้แจ้งยอดจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 100,000 บาท


 

  
   

     


เข้าชม : 1703